« Najít podobné dokumenty

Obec Karle - Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny 19. 2. 2019  od 10 do 12 hod

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Karle.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny 19. 2. 2019  od 10 do 12 hod
<.> 7_ 4,J27)
<br> OZNéMENiO PLANOVANEM Pl'zERuéENI’
DODAVKY ELEKTRINY
<br> Jménem provozovatele distribuéni soustavy spoleénosti CEZ Distribuce.a.5 <.>,Si Vés dovolujeme podle § 25 odst.5 za’kona 15.458/2000 5b <.>,v platném znéni <,>
(imto zpfisobem informovat o pla’novaném pieruéeni doda’vky elekfi'iny:
<br>
<br> DATUM 19.02.2019 OD 10:00 hod.DO 12:00 hod <.>
OBEC / MiSTNi CAST
Karle
<br> ULICE / DOTCENA LOKALITA / DOPLNUJiCi POZNAMKY
<br> Karle+PLATi v MiSTI‘E WLEPENi OZNAMENi
<br> Upozornéni: Provozovatelé vyroben elektfiny jsou povinni zajistit pferuéeni doda’vky elektfiny z vyrobny do vypnutého useku distribuéni soustavy‘
<br>
<br> Pferuéeni dodavky elektflny se uskuteém’ v souladu s ustanovenimi § 25 odst‘ 3 pism.c) bod 5 a pism.d) bod 6 zakoma (1458/2000 Sb.(energetlcky zékon),v platném znéni <,>
z dflvodu provadém' planovanych praci ma zaflzeni distrwbuénl’ soustavy,a to v nezbytné nutném rozsahu s ohledem na zékaznl'ky,V této souvislosti si Va's dovolujeme
zérovefi upozornit,ie dotéené zaiizeni distribuéni soustavy je nutné i v této dobé povaiovat za zaFizeni pod napétim,a proto Va’s iédéme o dodrieni véech
zésad b'ezpeénosti a provedeni opatfeni potiebnYch k zamezeni pfipadnych §kod na zdravi a maietku <.>
<br> Dékujeme Vém za pochopeni <.>
0E2 Distribute.a.s <.>
<br> Dééln,Dééin \VrPodmokly,Tephcké 874/8,PSC 405 02 | [CO 24729035 | D‘C CZ24729035
spo‘eénos‘ zapsana v obch.rejslfiku vedene'm Kra‘skym scudem v USU mad Labem‘ 5p.zn.B 2145
bezplama komaktm lmka CEZ Drsmbuce: 800 850 860 Wager” poruch,dlstnbuém poZadavky.mfo)
<br> ermafl' \nfoiiflcezdistribuce‘cz | wwwcezdrs‘ribucecz
<br> S K U P I N A C E Z www.cezdistribuce.cz/odstavky k ntaktni linka 800 850 860

Načteno

edesky.cz/d/2706941

Meta

Výpadek elektřiny  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Karle      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz