« Najít podobné dokumenty

Obec Karle - Oznámení o plánovaném  přerušení dodávky elektřiny 19. 2. 2019  od 12:30 do 14:30 hod

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Karle.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení o plánovaném  přerušení dodávky elektřiny 19. 2. 2019  od 12:30 do 14:30 hod
73 €? mew /
<br> OZNAMENI’Q PLANOVANEM PRERUSENI’
DODAVKY ELEKTRINY
<br> Jménem provozovatele distribuéni soustavy spoleénosti CEZ Distribuce,a.5 <.>,Si Va's dovolujeme podle § 25 odst.5 zékona 13.458/2000 5b <.>,v platnérn znéni <,>
timlo zpflsobem informovat o pla’novaném pferu§eni dodévky elektl‘iny:
<br>
<br> DATUM 19.02.2019 OD 12:30 hod.DO 14:30 hod <.>
<br> OBEC / MiSTNi CAST
<br> Karle
<br> ULICE / DOTCENA LOKALITA / DOPLNUJiCi POZNAMKY
<br> Karle+PLATi v MiSTE WLEPENi OZNAMENi
<br> Upozornéni: Provozovatelé vyroben elektfiny jsou povinni zajistit pFeruéeni dodévky elektFiny z vyrobny do vypnutého L'Jseku distribuéni soustavy <.>
<br>
<br> Pferuéeni dodévky elekfi'iny se uskuteénl’ v sou‘adu s ustanovem’mi § 25 odst.3 pism.c) bod 5 a pism.d) bed 6 zékona é.458/2000 Sb.(energeticky’ zékon),v platném znénlfi
z dflvodu provadéni planovanych pram na zaFizem’ distribuém’ soustavy‘ ato v nezbytné nutném rozsahu s ohledem na zakazniky.V této souvislosti si Va’s dovolujeme
za’rovefi upozornit,ie dotéené zaiizeni distribuéni soustavy je nutné iv této dobé povaiovat za zafizeni pod napétim,a prolo Vés iédéme o dodrieni véech
za'sad b'ezpeénosti a provedeni opatFeni pgtf'ebny'ch k zamezeni piipadnfich ékod na zdravi a maietku <.>
<br> Dékuieme Vém za pochopeni <.>
CEZ Distribuce.a.s <.>
<br> Déém,Déém \VrPOdmokly,Tephcka 874/8‘ PSC 405 02 I ICO 24729035 | DIC CZ24729035
spo‘eénosl zapsana v obch.remm‘ku vedene’m Kralskym soudem v Ustl nad Labern,sp 2n.8 2145
Dezplama konmklm hnka CEZ DISleUCei 800 850 860 (hlaéem poruch.dismbuém' poiadavky‘ Info)
<br> erman: melhceZGISUIbUCBCZ | www.cezdxsmbuce c2
<br> S K U P I N A C E Z www.cezdistribuce.cz/odstavky kontaktni Iinka 800 850 860

Načteno

edesky.cz/d/2706939

Meta

Výpadek elektřiny  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Karle      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz