« Najít podobné dokumenty

MČ Praha - Suchdol - Oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny úprav 06 ÚP SÚ HMP

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Praha - Suchdol.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

VEREJNA_VYHLASKA.pdf
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE
<br>
<br>
<br> Sídlo: M ariánské nám.2,110 01 Praha 1
Pracoviš t ě: Jungmannov a 35/29,110 00 Praha 1
t el.: 236 001 111,fax: 236 007 142
e-mail: p os t a@p raha.eu,ID DS: 48ia97h
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ
o projednání návrhu zadání změn vlny úprav 06
<br> U 1359/06,U 1360/06,U 1361/06
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy
<br> V souladu s § 47 ve spojení s § 55 odst.2 zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování
a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů,Magistrát hlavního
města Prahy - Odbor územního rozvoje,jako příslušný orgán územního plánování <,>
oznamuje projednání návrhu zadání změn vlny úprav 06 č.U 1359/06,U 1360/06 a
U 1361/06 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy (dále jen „Změn
ÚP“) <.>
<br> Pořízení Změn ÚP bylo schváleno usneseními Zastupitelstva hl.m.Prahy č.39/95 a
39/102 ze dne 6.9.2018 <.>
<br> Veřejná vyhláška – oznámení o projednání návrhu zadání Změn ÚP bude zveřejněna na
úřední desce Magistrátu hl.m.Prahy,Jungmannova 35/29,Praha 1,v době od 12.2 <.>
2019 do 14.3.2019 včetně <.>
V téže době bude v souladu s § 47 odst.2 a § 20 stavebního zákona návrh zadání Změn
ÚP vystaven k veřejnému nahlédnutí:
<br> - způsobem umožňujícím dálkový přístup - na internetové adrese www.praha.eu
v sekci O městě → Budoucnost města → Odbor územního rozvoje → Úpravy
územního plánu (Aktuálně pořizované úpravy → Úpravy vlny 06)
http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odbory/odbor_uzemniho_rozvoje/
uzemni_planovani/upravy_uzemniho_planu/aktualne_porizovane_upravy/index <.>
html
<br> - v tištěné podobě - v kanceláři č.350 UZR MHMP,Jungmannova 35/29,110 00
Praha 1,v pondělí od 9.00 do 17.00 hod <.>,ve středu od 9.00 do 18.00 hod <.>,ostatní
pracovní dny od 9.00 do 16.00 hod <.>
<br> Do 15 dnů ode dne doručení veřejné vyhlášky – oznámení o projednání návrhu zadání
Změn ÚP,tj.do 14.3.2019 včetně,může každý v souladu s § 47 odst.2 stavebn...

Načteno

edesky.cz/d/2705110

Meta

Územní plánování   Veřejná vyhláška   EIA  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Praha - Suchdol      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz