« Najít podobné dokumenty

Obec Radějovice - Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Radějovice konaného dne 19.12.2018

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Radějovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis ze ZZO 19.12.2018
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Radějovice konaného dne 19.12.2018 Přítomni: Ing.XXXXX XXXXXXX,místostarostka XXXXX XXXXXX,člen zastupitelstva XXXX XXXXXXXXX,členka zastupitelstva Mgr.Ing.XXXXXX XXXXXXX,členka zastupitelstva Ing.XXXXX XXXXXXX,Ph.D <.>,člen zastupitelstva XXXXX XXXXXXXXX,člen zastupitelstva Mgr.XXXXXX XXXXXXX,starosta Ing.XXXXXXX XXXXX,člen zastupitelstva Ing.XXXXX XXXX,X.místostarosta Omluven: - Přítomní občané: X (viz prezenční listina a nepodepsaná přítomnost pí.Svobodové a pí.Risové) Zapisovatel: XXXXXXX XXXXXXX Ověřovatelé: Ing.XXXXX XXXXXXX Mgr.Ing.XXXXXX XXXXXXX Program: X.Zahájení X.Schválení vydání Změny č.1 Územního plánu Radějovic za účasti zástupce výkonného pořizovatele a zhotovitele PRISVICH,s.r.o.3.Zpráva o kontrole kontrolního výboru č.1/2018 4.Zpráva o kontrole finančního výboru č.1 a 2/2018 5.Jmenování členů zřízených výborů 6.Plán inventury k datu 31.12.2018 7.Rozpočtové opatření konce roku 8.Rozpočet obce na rok 2019 9.Stanovení odměn za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva 10.Zajištění dopravní obslužnosti na lince 335 v roce 2019 11.Stanovení výše vodného a stočného na rok 2019 12.Smlouva o vedení účetnictví 13.Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě s manželi D.14.Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby č.IV-12-6023419/2 – RADĚJOVICE-KNN,SS100 SMYČKA P.Č.57/6 s ČEZ Distribuce,a.s.15.Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s Českou telekomunikační infrastrukturou a.s.16.Různé,diskuse 17.Závěr Ad 1.Zasedání Zastupitelstva obce Radějovice (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 19:01 hodin starostou obce (dále též „předsedající“).Bylo konstatováno,že je přítomno 9 členů zastupitelstva a zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné.Zapisovatelem byla určena slečna XXXXXXX XXXXXXX.Jako ověřovatelé byli navrženi a zvoleni XXXXX XXXXXXX a XXXXXX XXXXXXX.Hlasování: PRO: X,PROTI: X,ZDRŽELI SE: 0 Zastupitelstvo obce Radějovice: A) Schvalu je - ja...

Načteno

edesky.cz/d/2702587

Meta

Rozpočet   EIA   Jednání zastupitelstva   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Radějovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz