« Najít podobné dokumenty

Obec Úbislavice - Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 6.2.2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Úbislavice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis ze 4. ZO ze dne 6.2.2019
Zastupitelstvo obce Úbislavice Zápis ze 4.veřejného zasedání dne 6.2.2019
<br> Program: 1.Volba předsedajícího 2 Schválení programu 3 Volba ověřovatelů zápisu 4 Kontrola úkolů z minulého zasedání 5.Nové měření katastrální mapy Ing.Řehák,ředitel KÚ J ičín 6.APROPO — žádost o poskytnutí daru 7 Žádost o pronájem pozemku 8 Smlouva o dílo „Stavební úpravy stodoly na garáž“ 9.Schválení delegáta na valnou hromadu VOS Jičín 10.Schválení kompetencí starosty obce k provádění jednotlivých rozpočtových opatření 11.Různé 12.Diskuze 13.Závěr
<br> Přítomni: XXXXX XXXXX,Ing.XXXXX XXXXXX,XXXXX XXX,XXXXX XXXXXX,XXXXX XXXXXXXX,XXXXX XXXX,XXXX XXXXXXXXXXX
<br> l.Volba předsedajícího Místostarosta XXXXX XXXXXX přivítal přítomné a navrhl za předsedajícího zasedání starostu XXXXXX XXXXXX <.>
<br> Návrh usnesení: ZO volí předsedajícím zasedání XXXXXX XXXXXX.Hlasováno: Pro X,zdržel se X: Urban
<br> Usnesem'č.45: ZO volípředsedajtblm zasedám'MiIoše Urbana <.>
<br> 2.Schválení programu XXXXX XXXXX (dále jako předsedající) seznámil zastupitele sprogramem zasedání a
<br> navrhuje zařadit bod s pořadovým číslem ll.Schválení návrhu na vydání Změny č.3 ÚP Ubislavice.Ostatní body jednáni budou číselně posunuty <.>
<br> Návrh usnesení: 20 schvaluje program zasedání včetně změny.Hlasováno: Pro 7
<br> Usnesem'č.46: Z 0 schvaluje program zasedání včetně změny.3.Volba ověřovatelů zápisu
<br> Předsedající navrhuje zastupitele Petra Vágenknechta a XXXXXX Tauchmana jako ověřovatele zápisu.Proti tomuto návrhu nebyl vznesen protinávrh <.>
<br> Návrh usnesení: ZO volí ověřovatele zápisu Petra Vágenknechta a XXXXXX Tauchmana.Hlasováno: Pro X,zdržel se X: Tauchman
<br> Usneseníč.4 7: Z 0 volíověřovatele zápisu Petra Vágenknechta a XXXXXX T auchmana <.>
<br> X.Kontrola úkolů z minulého zasedání Nebyly Žádné úkoly
<br> 5.Nově měření katastrální mapy Ing.Řehák,ředitel KÚ Jičín
<br> Pan ing.Řehák seznámil zastupitele a přítomné hosty s plánem Katastrálního úřadu provést tzv.nové mapování v jednotlivých katastrec...

Načteno

edesky.cz/d/2702567

Meta

Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Územní plánování   Pronájem   Rozpočet   Prodej  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Úbislavice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz