« Najít podobné dokumenty

Město Jaroměř - Výběrové řízení č. 5/2019 Správce informačních a komunikačních technologií, odbor informatiky zařazený do Městského úřadu Jaroměř

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Jaroměř.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Přihláška úředník
List1
<br>
<br> PŘIHLÁŠKA K VÝBĚROVÉMU ŘÍZENÍ
<br> Přihlašuji se do výběrového řízení na obsazení pracovního místa:
<br>
<br> Jméno,příjmení,titul:
<br> Datum a místo narození:
<br> Státní příslušnost:
<br> Místo trvalého pobytu:
<br> Číslo občanského průkazu,nebo číslo dokladu o povolení k pobytu,jde-li o cizího státního příslušníka
<br>
Telefonní spojení:
<br> E-mail:
<br>
V(e),dne:
vlastnoruční podpis uchazeče
<br>
PROHLÁŠENÍ O SEZNÁMENÍ S POUČENÍM O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Poskytnuté osobní údaje budou zpracovávány výhradně pro účely výběrového řízení v souladu s platnou legislativou o ochraně osobních údajů a nebudou zpřístupněny či předány jiným osobám.Poskytnutí údajů je dobrovolné,je však nezbytné pro účast ve výběrovém řízení.Po ukončení výběrového řízení budou podkladové materiály neúspěšným uchazečům vráceny.Potvrzuji,že jsem se seznámil s informacemi o zpracování osobních údajů uvedenými na internetových stránkách města Jaroměře v Poučení o zpracování osobních údajů v souvislosti s výběrovým řízením na obsazení pracovního místa <.>
<br>
<br> https://www.jaromer-josefov.cz/mesto/uredni-deska/pouceni-o-zpracovani-osobnich-udaju-1544.html?kshowback=
<br>
V(e),dne:
vlastnoruční podpis uchazeče
<br> Kontaktní adresa:
<br>
<br> Přílohy:
▪ strukturovaný životopis
▪ výpis z evidence Rejstříku trestů
▪ ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
▪ kopie dalších dokladů o absolvování odborných kurzů nebo jiného vzdělávání
▪ čestné prohlášení,týkající se osob narozených před 1.12.1971,ohledně splnění předpokladů dle zákona č.451/1991 Sb <.>,kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky,České republiky a Slovenské republiky v platném znění,tzv.lustrační zákon.Toto prohlášení bude v případě přijetí nahrazeno „Osvědčením MV ČR“ <,>
Výběrové řízení č. 6/2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
město Jaroměř vyhlašuje
<br>
<br> podle zákona č.312/2002 Sb <.>,o úřednících územních samosprávných celků,v platném znění
<br>
výběrové řízení č.5/2019
<br>
na obsazení pracovního místa
SPRÁVCE INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ
<br> (INFRASTRUKTURY,DATABÁZE,SÍŤOVÉHO PROSTŘEDÍ,PROGRAMOVÉHO VYBAVENÍ,APLIKACÍ) <,>
odbor informatiky zařazený do Městského úřadu Jaroměř
<br>
<br> Místo výkonu práce: Jaroměř
Předpokládaný nástup do zaměstnání: 01.04.2019 nebo dle dohody
Doba trvání pracovního poměru: Plný pracovní úvazek,doba neurčitá s tříměsíční
<br> zkušební dobou
Platové zařazení: Platová třída č.11
<br>
Poznámka: zařazení do platové třídy dle nařízení vlády č.222/2010 Sb <.>,o katalogu prací ve veřejných službách a
správě v platném znění a nařízení vlády č.341/2017 Sb <.>,o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných
službách a správě v platném znění (příloha č.2 k nařízení vlády č.341/2017 Sb.) k němuž je nastaven systém
výkonového odměňování,tzn.souběžně s platovým tarifem je reálná možnost osobního příplatku a odměn <.>
<br>
Popis pracovní činnosti
<br> • Zajišťování správy (administrování) systému výpočetní techniky.Metodické usměrňování uživatelů <,>
definování jejich problémů a jejich řešení se všemi účastníky správy systému,například se správou
operačních systémů databází,síťového prostředí,případně s dodavateli <,>
<br> • Zajišťování nového nastavení systémů při změnách projektu,řešení přístupových práv konkrétních
uživatelů pro vstup do aplikací systémů výpočetní techniky <,>
<br> • Zajišťování provozu při změnách projektů informačních a komunikačních systémů nebo programového
vybavení,zpracovávání plánů,norem a postupů změn provozu a údržby,provozní testování,příprava a
realizace modifikací a zajišťování jejich integrity a poskytování podpory uživatelům
<br> • Provoz datových sítí městského úřadu,jejich propojení,údržbu a opravy <,>
<br> • Provoz výpočetní techniky ve správě městského úřadu včetně odstraňován...

Načteno

edesky.cz/d/2701471

Meta

Nabídka zaměstnání  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Jaroměř      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz