« Najít podobné dokumenty

Obec Hořovičky - Oznámení o zahájení územního řízení

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Hořovičky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Hořovičky - V Lukách výměna v.v za kNN
Městský úřad Jesenice
stavební odbor
<br> Mírové náměstí 368,270 33 Jesenice u Rakovníka
<br> Č.j.: Výst./415/19/Pa V Jesenici 6.2.2019
Spis.zn.:
Vyřizuje:
Tel.:
<br> 3390/18/2018
Pašíkovská
313 599 214 (328)
<br> ČEZ Distribuce a.s <.>,Teplická č.p.874,405 02 Děčín
<br> OZNÁMENÍ
ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ
<br> ČEZ Distribuce a.s <.>,IČ 247 29 035,Teplická č.p.874,405 02 Děčín
zastoupená na základě plné moci: UNISERVIS HAŠEK,s.r.o <.>,IČ 257 19 980,Na Píska 19,273 01
Žilina
(dále jen "žadatel") podal dne 25.10.2018 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby:
<br> Hořovičky – V lukách výměna v.v za kNN
na pozemku p.č.: 811/7,1750,1748/1,1738/1,1737/6,1739,19/2,1740,1756/7,811/1,st.44/1,st.20 <,>
st.21/2,st.27,st.30/1,st.31/1,st.34/1,st.39,st.41,st.17/3,st 16/1,st.16/2,1738/4,st.15/1,1851,st <.>
101,st.10/1,st.9,st.72,st.6,st.5/1,st.48,1737/8,st.52,st.53,st.54/1,st.3,st.88,st.102,st.130/1 <,>
st.97,st.98,st.99,st.114,st.105/1,st.89,st.129,st.90,704/2,1756/3 v katastrální území Hořovičky
(645494) <.>
<br> Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení <.>
<br> Stavba obsahuje:
F1 - Demontáž venk.Vedení NN
F2 - Kabelové vedení NN
F3 - Kabelové vedení HDV
Popis:
Jedná se o vybudování nového distribučního kabelového vedení NN,které nahradí stávající nadzemní
distribuční vedení NN.Stávající odběrná místa budou přepojena na nové kabelové vedení a do nových
pojistkových skříní,které budou vybudovány na hranicích parcel stávajících odběratelů.Nadzemní
distribuční síť vedení NN bude demontováno <.>
<br> Městský úřad Jesenice,stavební odbor,jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst.1 písm.d) zákona č <.>
183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů
(dále jen "stavební zákon"),oznamuje podle § 87 odst.1 stavebního zákona zahájení územního řízení,ve
kterém upouští od ústního jednání.Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska,účastníci řízení
své námitky a veřejnost připomínky do
<br> 11.3.2019 <.>
K později upl...

Načteno

edesky.cz/d/2700900

Meta

Stavby   Územní plánování   Stavební informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Hořovičky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz