« Najít podobné dokumenty

Obec Bohdalec - Obecně závazná vyhláška č. 1/2018, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Bohdalec.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Obecně závazná vyhláška č. 1/2018, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
OBEC BOHDALEC Zastupitelstvo obce Bohdalec Obecně závazná vyhláška č.112018,o místním poplatku za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy,třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů <.>
<br> Zastupitelstvo obce Bohdalec se na svém zasedání dne 28.prosince 2018 usnesením č.<.> l2018/.<.> ) usneslo vydat na základě š 14 odst.2 zákona č.56511990 Sb <.>,o místních poplatcích,ve znění pozdějších předpisů a v souladu s 5 10 písm.d) a 5 84 odst.2 písm.h) zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů,tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):
<br> Čl.1 Úvodní ustanovení
<br> (1) Obec Bohdalec touto vyhláškou zavádí místní poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy,třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen „poplatek“) <.>
<br> (2) Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad.1
<br> Čl.2 Poplatník (1) Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy,třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů platí:2 (a) fyzická osoba,1.která má v obci trvalý pobyt,2.které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území
<br> České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů <,>
<br> 3.která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České republiky přechodně po dobu delší než 3 měsíců <,>
<br> 4.které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců <,>
<br> 1 © 14 odst.3 zákona č.565/1990 Sb <.>,o místních poplatcích,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích" 2 g 10 odst.1 zákona o místních poplatcích
<br> (b)
<br> fyzická osoba,která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci,byt nebo rodinný dům,ve kterých není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba,a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci,bytu nebo rodinnému domu vla...

Načteno

edesky.cz/d/2700286

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Bohdalec      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz