« Najít podobné dokumenty

Obec Bohdalec - Nařízení obce č. 2/2013 Tržní řád

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Bohdalec.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Tržní řád
Obec Bohdalec
Nařízení č.2/2013,kterým se vydává „Tržní řád" <.>
Zastupitelstvo obce Bohdalec se na svém zasedání dne 28.11.2013 usnesením č.9/2013/1d usneslo vydat na základě § 18 odst.1 a 3 zákona č.455/1991 Sb <.>,o živnostenském podnikání (živnostenský zákon),v platném znění a v souladu s § 11 odst.1 a § 102 odst.2 písm.d),zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),v platném znění,toto nařízení:
<br> Článek 1
<br> Vymezení pojmů
<br> Pro účely tohoto nařízení města se rozumí:
<br> a) Tržní místo - veřejně přístupné prostranství,umístěné mimo tržnice a tržiště,na němž je povolen prodej zboží nebo poskytování služeb dle čl.4 tohoto nařízení <,>
<br> b) restaurační předzahrádka - vymezené místo na veřejném prostranství2) mimo provozovny určené pro prodej zboží nebo poskytnutí služby v rámci živnosti „hostinská činnost"3),které je k výkonu této činnosti vybaveno a funkčně souvisí s provozovnou,určenou k tomuto účelu kolaudačním souhlasem podle zvláštního zákona1).Restaurační předzahrádka musí mít stejného provozovatele jako uvedená provozovna <,>
<br> c) předsunuté prodejní místo - místo pro prodej zboží nebo poskytování služeb na prodejních stáncích,pultech a jiných podobných zařízeních ve stejném sortimentu zboží jako v provozovně určené k tomuto účelu kolaudačním souhlasem,kolaudačním rozhodnutím podle zvláštního zákona1),se kterou předsunuté prodejní místo funkčně souvisí (jinak také předsunuté formy prodeje).Předsunuté prodejní místo je zřizováno v těsné blízkosti přímo před vlastní provozovnou a musí mít stejného provozovatele <,>
<br> d) prodejní místo - vymezené místo na tržnicích,tržištích,tržních místech a předsunutých prodejních místech,na kterém se prodává zboží a poskytují služby z odpovídajícího prodejního zařízení z hlediska platných hygienických4),požárních a bezpečnostních předpisů,mimo provozovnu určenou k tomuto účelu kolaudačním souhlasem,kolaudačním rozhodnutím podle zvláštního zákona1) <,>
<br> e) provozovatel – fyzická nebo právnick...

Načteno

edesky.cz/d/2699872

Meta

Prodej   EIA   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Bohdalec      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz