« Najít podobné dokumenty

Obec Boháňka - OZV č.1/2019 o místním poplatku TKO

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Boháňka.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

OZV č.1/2019 o místním poplatku TKO
1
<br> OBEC BOHÁŇKA
ZASTUPITELSTVO OBCE
<br> Obecně závazná vyhláška
č.1/2019 <,>
<br> o místním poplatku za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy,třídění <,>
využívání a odstraňování komunálních odpadů
<br> Zastupitelstvo obce Boháňka se na svém zasedání dne 17.1 2019 usnesením č.1/2019 usneslo vydat
na základě § 14 odst.2 zákona č.565/1990 Sb <.>,o místních poplatcích,ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon o místních poplatcích“),a v souladu s § 10 písm.d) a § 84 odst.2 písm.h) zákona č <.>
128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů,tuto obecně závaznou
vyhlášku (dále jen „vyhláška“):
<br> Čl.1
Úvodní ustanovení
<br> (1) Obec Boháňka touto vyhláškou zavádí místní poplatek za provoz systému shromažďování <,>
sběru,přepravy,třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen „poplatek“) <.>
<br> (2) Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad1 (dále jen „správce poplatku“) <.>
<br> Čl.2
Poplatník
<br> (1) Poplatek platí2:
<br> a) fyzická osoba <,>
1.která má v obci trvalý pobyt <,>
2.které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen
<br> trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů <,>
3.která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na
<br> území České republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců <,>
4.které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo
<br> dočasná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců <,>
<br> b) fyzická osoba,která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci,byt nebo
rodinný dům,ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba,a to ve výši
odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální
rekreaci,bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob,jsou povinny platit
poplatek společně a nerozdílně <.>
<br> (2) Za fyzické osoby tvořící domácnost může poplatek platit jedna osoba.Za fyzické osoby žijící
v rodinném nebo bytovém d...

Načteno

edesky.cz/d/2699166

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Boháňka      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz