« Najít podobné dokumenty

Obec Bohdalec - Darovací smlouva COOP 2017

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Bohdalec.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

COOP2
5) Tato smlouva byla projednána na jednání rady obce (zastupitelstva obce) dne 29.9 <.>
2017 a schválena usnesením Č.7/2017/1f) <.>
<br> 6) Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních
stran a účinnosti dnem zveřejnění v Informačním systému veřejné správy - Registr
smluv <.>
<br> 7) Smluvní strany se dohodly,že zákonnou povinnost dle § 5 odst.2) zákona Č <.>
340/2015 Sb <.>,o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,uveřejňování
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) splní obec <.>
<br> 8) Smluvní strany prohlašují,že tuto smlouvu před svým podpisem přečetly,že byla
uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle,určitě,vážně
a srozumitelně,nikoliv tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek,což stvrzují
svými podpisy <.>
<br> V Bohdalci dne 19.10.2017
<br> Za dárce: Za obdarovaného:
<br>.<.>.<.>.<.>.<.> ~ <.>
Ing.XXXXXXXXX XXXXXX
<br> starosta obce
<br> ~
<br> ',-"c"t OBEC BOHDALEC
vjfl,'": ICO: 00599280
- BOHDALEC 101
<br> 592 55 Bobrová
<br> ca:p družstvo Velké Mezlřřč!
59401 Velke Il1ezl': D'uzstevnl 1173/2
KS v Brne odd D' XXXVIII vi 477
lG 00032344 úle CZJOG32344
<br> Strana 2 (celkem 2)
COOP1
DAROVACí SMLOUVA
uzavřená podle § 2055 zákona Č.89/2012 Sb <.>,občanský zákoník,níže uvedeného dne mezi
<br> těmito smluvními stranami
<br> Obec Bohdalec
se sídlem: Bohdalec 101,592 55 Bobrová
zastoupená: Ing.Stanislavem Kučerou,starostou
IČO: 00599280
číslo účtu: 30922751/0100
<br> (dále jen "dárce")
<br> a
<br> COOP družstvo Velké Meziříčí
se sídlem: Družstevní 1173/2,594 01 Velké Meziříčí
IČO: 00032344,DIČ: CZ00032344
číslo účtu:.2:.1.<.> 2.7.<.> cf.~.$.'1:?)p.<.> ~.C?.D.<.>
<br> (dále jen "obdarovaný")
<br> I <.>
Předmětem této smlouvy je poskytnutí finanční částky ve výši 71 500 Kč (slovy
sedmdesátjedentisícpětset korun českých),(dále jen "finanční dar") <.>
<br> II <.>
1) Dárce dobrovolně přenechává na základě této smlouvy finanční dar obdarovanému
<br> a obdarovaný finanční XXX do svého výlučného vlastnictví dobrovolně přijímá <.>
<br> X) Finanční dar bude převeden z bankovního účtu dárce na bankovní účet
obdarovaného uvedený v záhlaví této smlouvy do jednoho měsíce od podpisu této
smlouvy <.>
<br> III <.>
1) Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních,obě s platností originálu,z nichž
<br> jedno obdrží dárce a jedno obdarovaný <.>
<br> 2) Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných dodatku podepsaných oprávněnými
zástupci obou smluvních stran <.>
<br> 3) Vztahy smluvních stran touto smlouvou blíže neupravené se řídí příslušnými
ustanoveními občanského zákoníku <.>
<br> 4) Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru poskytovatele nabyvatel výslovně
prohlašuje,že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním celého
textu této smlouvy včetně podpisu v rozsahu a za podmínek vyplývajících
z příslušných právních předpisu,zejména zák.Č.106/1999 Sb <.>,o svobodném
přístupu k informacím,v platném znění.Smluvní strany se zavazují,že obchodní a
technické informace,které jim byly svěřeny druhou stranou,nezpřístupní třetím osobám
bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům,než je k
plnění podmínek smlouvy <.>
<br> Strana ...

Načteno

edesky.cz/d/2698803

Meta

Jednání zastupitelstva   Zákon 106/1999  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Bohdalec      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz