« Najít podobné dokumenty

Obec Bohdalec - Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné 2016

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Bohdalec.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Strana 4
Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle
cenových předpisů pro vodné a stočné
<br> Za kalendářní rok: 2016,DPH 15.0 % PffJemce vodného a sločného: Obec Bohdalec učo 00599280)
Součlové porovnání dllčích provozovatelských porovnání cen
<br> Řádek
1 <.>
I I
1.2
<br> 13
14
2 <.>
2.1
2.2
3 <.>
3 I
32
4 <.>
4 I
42
4.3
44
5 <.>
51
5.2
<br> 53
6 <.>
7 <.>
8 <.>
9 <.>
10 <.>
A
B
C
O
E
F
G
H
I
J
K
<br> 20
<br> ~
<br> vypracoval
KontrolO.val <.>
Tetefon
<br> Tabulka č.l
<br> Náklady ero výpočet cenV'ro vodné a stočné
Měrná V
jedno Skutečnost
rnll.Kč 0.032372
mli Kč O 030896
mil Kč 0000000
mil Kč 0001476
mil Kč O 00000o
mll.Kč 0.071950
mil.Kč 0071950
mil.Kč 0000000
míl.Kč 0.047122
mil.Kč 0043009
mil.Kč 0.004113
mil.Kč 0.085776
mil Kč 0062781
mil Kč 0016595
mil Kč O 00000o
mil Kč 0.006400
mil.Kč 0.029239
mil Kč 0.000000
mil.Kč 0.029239
mil Kč O000000
mil.Kč 0.000000
mil.Kč 0.000000
mil.Kč 0.000000
mll.Kč 0.002721
mil.Kč 0.269180
mli Kč 976
mll.Kč 4.14
osob 0.30
milm3
mil.m3
mil.m3
mil.m3
mil.m3
milm3
mil.m3
lllil.m3
<br> XXX XXXXX -- -=--- Voda od.!)~~
Kalkulace Rozdll Skutečnost Kalkulace Rozdll---
<br> 0.000000 0.000000 0.00000.045650 -0.013278
I-- 0.000000 ---0.035~ -0.004104 0.000000 O
<br> 0.000000 0000000 0.000000 0.000000 00000
0001650 -0.000174 0000000 0.000000 O <.>
0009000 -0.009000 0.000000 0.000000 O <.>
0.051000 0.020~ 0.000000 0.000000 0.0000---
0.051000 0.020950 0.000000 0.000000 0.0000--- -
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.0000
0.057300 -0.010178 0.000000 0.000000 0.00000
OO~ -0.008691 ~OOOOOO 0.00QQ2Q 0.000
0.005600 ·0.001487 0.000000 0000000 0000
0.108739 -0.022963 0.000000 0.000000 0.0000
0.078595 ·0.015814 0000000 0000000 0.0
0005000 0.011595 0000000 0.000000 0.0
0000000 0000000 0.000000 0.000000 0.000
0.025144 -0.018744 0.000000 0.000000 0.0000---
<br> o.~0.021648 0.007591 0.000000 0.00000
0.000000 0.000000 0.000000 0000000 0.00000
<br> o~ 0.007591 0.000000 0.000000 0.000
0000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000
0.000000 0.000000...
Strana 3
Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné Pňlemce vodného a stočného: Obec Bohdalec (IČO (0599280) Vodovod Bohdalec - provoz - 2.pololetf Náklady pro~I ceny pro vodné a stočné Za kalendářní rok: 2016,DPH 15.0 % Dílčí provozovatelské porovnání ceny Nákladové položky f'{ádek 1.1.1 1.2 1.3 1.4 2.2.1 r 22 3.3.1 1324.4.1 4.2 4.3 4.4 5.5.1 1 5.2 5.3 6.7.8.9.10.A B C D E F G IH I I J K Materiál - surová vod~emnl + povrchová • pilná voda převzatá-odpadní voda předaná - chemikálie - ostatní materiál Energie ~ elektriCká energie - ostatní energie (plyn,pevná a kapalná) Mzdy -přlmé mzdy - ostatní osobní náklady Ostatnl pfímé náklady f - odpisy f -opravy infrastruktumího majetku - nájem Infrastrukturnlho majetku - prostředky obnovy infrastr.majetku Provoznl náklady • poplatky za vypouštěni odpadnlch vod - ostalnl provozní náklady externí - ostatní provoznl náklady ve vlastní režii 1Finanční nákladyRnanční výnosyVýrobní režieI~právní režie Uplné vlastní náklady Hodnota infrastruktur.m.podle V.<.> QME Pořizovacf cena souvis.provoznlho hmotn.maj.Počet pracovniků Voda pitná fakturovaná - z toho domácnosti Voda odpadní odváděná fakturovaná - z toho domácnosti Voda srážková fakturovaná Voda_odpadni tištěná Pilná nebo odpadní voda převzatá Pitná nebo odpadni voda předaná Text I f'{ádek 11.12.1 13.14.15.16.17.' 16.19.20.JEDNOTKOVÉ NÁKLADY Úplné vlastni náklady - ÚVN Kalkulačnl zisk - podll z ÚVN (orientační ukazatel) - z ř,t 3 na rozvoj a obnovu Infrastr.majetku Celkem ÚVN + zisk Voda fakturovaná pilná,odpadru-srážková ~ ENA pro vodné,stočné CENA pro vodné,stočné + DPH Prostředky obnovy infrastrukt majetku za rok Tvorba prostředků od r.2009 Čerpání prostředků od r.2009 l Vypracoval: Kontroloval: Telefon: XXXXX XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX Měrná jedno mil.Kč mll.Kč mil.Kč mll.Kč mil.Kč mil.Kč mil.Kč I mil.Kč t ~.~ míl.Kč ~ mil.Kč j_ mli Kč +- mil.Kč mli.Kč mil.Kč mll.Kč mll.Kč mll.Kč mli.Kč mil.Kč mil.Kč míl.Kč mll.Kč m...
Strana 2
Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle
cenových předpisů pro vodné a stočné
<br> Za kalendářní rok: 2016,DPH 15.0 %
Dílčí provozovatelské porovnání ceny
<br> r Nákládové položky
Řádek
1 <.>
11
1.2
<br> 1.3
14
2 <.>
2.1
2.2
<br> 3 <.>
3.1
<br> t13.2
4 <.>
<br> [ ::;
1
43
4.4
5 <.>
5.1
5.2
5.3
6 <.>
<br> '
<br> 7 <.>
8 <.>
9 <.>
<br> 110 <.>
<br> I~
C
O
E
F
G
H
I
J
K
<br> Materiál
- surová v~zemni + povrchová
- pitná voda převzatá-odoaonř voda předaná
-chemikálie
- ostatní materiál
Energie
- elektrická ene~ie
- ostatní energie (plyn,pevná a kapalná)
Mzdy
-přímé mzdy
- ostatní osobní náklady
Ostatní přímé náklady
- odpisy
- opravy Infrastrukturního majetku
- nájem infrastruktumího majetku
- prostředky obnovy infrastr.majetku
Provozní náklady
- poplatl~y za vypouštění odpadních vod
- ostatní provozní náklady externí
- ostatní provozní náklady ve vlastní režii
Finanční nákla~
Finanční výnosy
Výrobní režie
Správní režie
Úplné vlastní náklady
Hodnota infrastruktur.m.podle VÚME
Poiizovacl cena souvis.provozního hmotn.maj
Počet pracovníků
Voda pitná fakturovaná
- z toho domácnosti
Voda odpadní odváděná fakturovaná
- z toho domácnosti
Voda srážková fakturovaná
Voda odpadní čištěná
<br>.Pilná nebo odpadní voda převzatá
Pitná nebo odpadní voda předaná
<br> Řádek
[11
112 <.>
<br> /
<br> '3 <.>
14
15 <.>
16 <.>
17 <.>
<br>,'8
1
19
<br> l20 <.>
<br> Text
<br> JEDNOTKOVÉNÁKLADY
Úplné vlastni náklady - ÚVN
Kalkulační zisk
- podll z ÚVN (orientační ukazatel)
- z ř.13 na rozvoj a obnovu infrastr.majetku
Celkem UVN + zisk
Voda fakturovaná pitná,odpadni-srážková
CENA pro vodné,stočné
<br> I
CENA pro vodné,stočné + DPH
<br> Prostředky ~nov~ infrastrukt.majetku za rok
Tvorba rostředků od r.2009
Čerpání prostředků od r.2009
<br> [
<br> vypracoval:
Kontroloval:
Telefon:
<br> ~ XXXXX XXXXXX
XXXXXXXXX XXXXXXXXX
I XXXXXXXXX
<br> PřXXemce vodného a stočného: Obec Bohdalec (IČO 00599280)
Vodovod Bohdalec - provoz - 1.pololetí
Náklady pro ~t ceny pro vodné a stočné
<br> ...
Strana 1
Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné Za kalendářní rok: 2016,DPH 15.0 % Jednotné odběratelské porovnání ceny I Nákladové položky Řádek 1.11 1.2 13 14 12.12.1 12.2 3.3.1 3.2 ~4.4.1 4.2 4.3 4.4 5.5.1 5.2 5.3 6.7.8.9.10.A ~B IC D IE F G IH I J 'K j Materiál - surová voda podzemní + povrchová - pitná voda převzatá+odpadní voda předaná -chemikálie - ostatní materiál Energie - elektrická energi~ - ostatní energie (plyn.pevná a kapalná) Mzdy -přímé mzdy - ostatní osobní náklady Ostatní přímé náklady - odpisy - opravy infrastrukturního majetku - nájem infrastrukturnfho majetku - prostředky obnovy infrastr.majetku Provozní náklady - poplatky za vypouštění odpadních vod - ostatní provozní náklady externí - ostatní provozní náklady ve vlastní režii Finanční náklady Finanční výnosy Výrobní režie Správní režie Úplně vlastní náklady I Hodnota infrastruktur.m.podle VÚME Pořizovací cena souvis.provoznfho hmotn.maj.Počet pracovníků Voda pitná fakturovaná - z toho domácnosti Voda odpadní odváděná fakturovaná - z toho domácnosti Voda srážková fakturovaná Voda odpadní tištěná Pilná nebo odpadní voda převzatá Pilná nebo odpadní voda předaná Text Řádek n.12.13.14.15.16.17.16.i::: I JEDNOTKOVÉ NÁKLADY Úplné vlastní náklady - ÚVN Kalkulační zisk - podřl z ÚVN (orientační ukazatel) - z ř.13 na rozvoj a obnovu Infra str.majelku Celkem ÚVN + zisk Voda fakturo'--va-'n""á"'p:C-itn--=á-.od-padní+srážková CENA pro vodné.stočně CENA pro vodné.stočně + DPH Prostředky obn~ infrastrukt.majetku za rok Tvorba prostředků od r.2009 Čerpání prostředků od r.2009 [ Vypracoval.Kontroloval: Telefon.I!:JOSefStaněkJaroslava Klobásová 566673161 PHJemce vodného a stočného: Obec Bohdalec (IČO 00599280) Vodovod a kanalizace Bohdalec Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné MěmáI Voda pitná jedno Skutečnost Kalkulace mli.Kč 0.184419 0.174289 mil.Ke O.()()()()()O O.()()()()()O mil.Kč 0.176625 0.167469 mi I.Kč O.()()()()()O O.()()()()()O mil.Kč 0.0077...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Bohdalec      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz