« Najít podobné dokumenty

Obec Bohdalec - Upozornění na zákonnou povinnost vlastníka lesa – předcházet a bránit vývoji, šíření a přemnožení kůrovců v lesích

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Bohdalec.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Leták - kůrovec ohrožuje vaše lesy
centrace převýší 1 zavrít/dm? snížoie se účinnost a proto se musi kácet další.Důležitá ge ale kontrola vyvoie kůrovců »» lapák ge nezanubi,aše pouze odchytávat.Ptoto pokud laorátní chodby dosáhnou došky nad 3 cm,na potřeba zaiistit asanacr „„ lapáky odvézt z šesa nebo ocškornít.Na asanaci ie potřeba myslet předem a pokud ie nzško,ze se nepodaří včas,ie šepšš zvo- lit drohoe metodu — iapač <.>
<br> Lapač |e odchytove zařízení (viz obr.5),které lze zakoupit u fšrem obchodušiožch s lesorckym materiálem.Do něho se musí zavěsit odporník,: ktereho se uvolňuie látka — feromon,ktery kůrovce do šapače taka.Jeilch účinnost ze dnes přibližné osmítýdenní,proto na iednu sezonu isou potřeba cca tři odpamšky na ;eden lapač.Lapač se znstaiuie na volnou pšochu 10 až 20 m od smrkového porostu tak,aby nebyt zakryt bušení.Kontrola se provádí v 7 — 14 denních intervalech.Při ni se sta— now počet odchycenych kůrovce.ktere ie
<br> Na iar'e ie potřeba nejprve nékošík teplých dní k ohřátí hrabanky,kde kůrovec obvy— kše Zimuíe,proto nezačína létat ihned po oteplení.To nepíati,pokud v lese zůsta— nou stát kůrovcové strorny — koruny se onřeiš rychleii.K urychlení počátku forem“ take přispívá v posledních letech obvyklý rychlý přechod „ze Zimy do léta" Pak kůrovec teta ceíé této,vždy po dokončení nová generace se nebo množstvr zvýší.i( ukončení letů dochazi až po ochlazení na podzarn,zpravidla v první polovině řšína.ale opět záleží na počass.Pak ííž nedochází k napadání novych stromů,ale při teplotách nad bodem mrazu pokraču— ie vyvoí kšrovců v iyku napadenyoh stro- mů.Proto se přes ceše zimní období mohou obievovat kůrovcové stromy,ktere prozradí odlupušios se kůra nebo za siun— nycší dnů rezavéíící íehšíči.Ty ie XXXXXXX do začátke noveho roieoi vyhledat a zašís— tíž ;eižch zpracování a odvoz z lesa <.>
<br> Je tedy třeba bát se kůrovců?
<br> System ochrany proti kůrovcům |e zato— žeo především na prevenci.Je potřeba z lesa včas odstraňovat veškere dříví,ve kterem by se kůrovec mohl vyvlíet...
Upozornění na zákonnou povinnost vlastníků lesa - kůrovec
VÁŠ DOPIS ZN./ZE DNE Č.J <.>,SPISOVÁ ZNAČKA VYŘIZUJE/LINKA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU ŽP/460/17/JD Doubek/340 6.03.2017 Upozornění na zákonnou povinnost vlastníka lesa – předcházet a bránit vývoji,šíření a přemnožení kůrovců v lesích Městský úřad Žďár nad Sázavou,odbor životního prostředí,jako orgán státní správy lesů,se na Vás obrací – v souvislosti s loňským a předloňským významným obdobím sucha a následnou očekávanou gradací kůrovců - s následujícím upozorněním: Vlastníci lesů (stát,obce,ostat.právnické osoby,fyzické osoby) jsou dle § 32 z.č.289/95 Sb.o lesích (dále jen „lesní zákon“) povinni předcházet a bránit působení škodlivých činitelů (kůrovců) na les,zejména: • bránit vývoji,šíření a přemnožení škodlivých organismů,tedy i jednotlivých druhů podkorního hmyzu poškozujícího les,tj.kůrovců (lýkožrout smrkový,lýkožrout severský,lýkožrout lesklý,atd.),vyskytujících se především na smrku.Ke splnění této povinnosti je nezbytné,aby jednotliví vlastníci lesů: 1.zpracovali a asanovali (odvoz z lesa,chemicky,mechanicky sloupáním kůry) veškeré stromy a dříví dosud napadené kůrovcem (v průběhu pozdního podzimu,zimy a předjaří uschlé a usychající stromy) – do 31.3.2017,nejpozději však prokazatelně před výletem dospělců z napadených stojících stromů či ležícího dříví 2.zpracovali a asanovali kůrovcové stromy napadené v období měsíců dubna a května 2017 (v průběhu těchto měsíců uschlé a usychající stromy) - do 30.5.2017,nejpozději však prokazatelně před výletem dospělců z napadených stojících stromů či ležícího dříví 3.zpracovali a asanovali veškerou nahodilou těžbu (vývraty a zlomy ze zimního období) – do 30.5.2017,nejpozději však prokazatelně před výletem dospělců z napadených stojících stromů či ležícího dříví 4.aktivně a nejlépe osobně prověřovali v týdenních intervalech stav svých lesů (veškeré stromy suché,usychající,zrezivělé,smolící,s drtinkami za šupinami kůry,s opadávající kůrou či jehličím jsou podezřelé a musí být neprodleně přistoupeno k jejich asanaci,tj.pokácení a ...

Načteno

edesky.cz/d/2698798

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Bohdalec      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz