« Najít podobné dokumenty

Obec Bohdalec - Upozornění na zákonnou povinnost vlastníka lesa - předcházet a bránit vývoji, šíření a přemnožení kůrovců v lesích

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Bohdalec.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Kůrovec 2
é.j.ŽP/4601J6/JD - strana druhá-
<br> vlastníků.Navíc nesplněním zákonných povinností v ochraně lesa,daných právě ust.§ 32
lesního zákona,se vlastník lesa vystavuje nebezpečí správního řízení a postihu <.>
<br> Současná gradace kůrovců se s ohledem na předchozí dlouhé období významného
loňského sucha jeví jako potencionálně vážná,neboť dospělé smrkové porosty jsou i přes
zimní a předjarní srážky významně oslabeny.Orgán státní správy lesů proto považuje za
vhodné využít možností měst,městysů a obcí k upozornění na výše uvedené skutečnosti <.>
Z tohoto důvodu se na Vás obracíme s žádostí o spolupráci a o zveřejnění níže
uvedeného textu způsobem v místě obvyklým,např.: místním rozhlasem či ústní nebo
písemnou formou (např.: opakovaně v místním tisku,vyvěšením na úřední desce po
dobu min.tří měsíců) <.>
<br> Příklad textu pro opakované vyhlášení rozhlasem (opakovaně v průběhu měsíce března):
<br> "Upozorňujeme vlastníky lesů na možné nebezpečí přemnožení kůrovců v lesích a tím
vzniku škod na lese.Proto vyzýváme vlastníky lesů v součinnosti s odborným lesním
hospodářem k neprodlenému prověření stavu jejich lesů a k odstranění schnoucích či
jinak poškozených stromů,včetně jejich asanace.Napadené dřevo je třeba urychleně
vyvést z lesa nebo mechanicky či chemicky ošetřit a to ve stanovených termínech <.>
V průběhu zimy uschlé či dnes usychající smrky.jakož i vývraty a zlomy z tohoto
období.je třeba zpracovat a odvést z XXXX do konce března tohoto roku.Dříví
napadené kůrovcem po 31.3.je nezbytné zpracovat do 31.5.2016" <.>
<br> Děkujeme za spolupráci a za přenesení výše uvedených informací do Vašich obcí <.>
<br> Ing.XXXXXXXX O O U B E K
vedoucí odboru životního prostředí
<br> otisk razítka
<br> Rozdělovník (obdrží): obce správního obvodu - do OS
<br> Na vědomí: pověření OLH,Lesy ČR,s.p.- do OS
pověření OLH (fyzické osoby) - doporučeně
<br> Příloha:.Kůrovec ohrožuje vaše lesy"
<br> Vyvěšeno na úřední desku dne: ~.3 oliJjr:; OBECNI ÚŘAD
BOHDALEC
~tnUŮ
<br> Sejmuto dne:
Kůrovec 1
MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽĎÁR NAD SÁZAVOU
ODBOR ŽIVOTNíHO PROSTŘEDí
ZIŽI\()Vf\ 2'27 I.591 31 ŽMR Nf\D SÁz/\Vou
<br> vÁš DOPIS ZN.lZE DNE Č.J <.>,SPiSOVÁ ZNAČKA
ZP/460/16/JD
<br> VYŘIZUJE/LINKA
Doubek/340
<br> ZĎÁR NAD SÁZAVOU
29.02.2016
<br> Upozornění na zákonnou povinnost vlastníka lesa - předcházet a bránit vývoji <,>
šíření a přemnožení kůrovců v lesích
<br> Městský úřad Zďár nad Sázavou,odbor životního prostředí,jako orgán státní správy lesů,se
na Vás obrací - v souvislosti s loňským významným obdobím sucha a následnou
očekávanou gradací kůrovců - s následujícím upozorněním:
Vlastníci lesů (stát,obce,ostat.právnické osoby,fyzické osoby) jsou dle § 32 z.č.289/95 Sb <.>
o lesích (dále jen "lesní zákon") povinni předcházet a bránit působení škodlivých činitelů
(kůrovců) na les,zejména:
<br> • bránit vývoji,šíření a přemnožení škodlivých organismů,tedy i
jednotlivých druhů podkorního hmyzu poškozujícího les,tj.kůrovců
(Iýkožrout smrkový,lýkožrout severský,lýkožrout lesklý,atd.) <,>
vyskytujících se především na smrku <.>
<br> Ke splnění této povinnosti je nezbytné,aby jednotliví vlastníci lesů:
<br> 1.zpracovali a asanovali (odvoz z lesa,chemicky,mechanicky sloupáním kůry) veškeré
stromy a dříví dosud napadené kůrovcem (v průběhu pozdního podzimu,zimy a
předjaří uschlé a usychající stromy) - do 31.3.2016
<br> 2.zpracovali a asanovali kůrovcové stromy napadené v období měsíců dubna a května
2016 (v průběhu těchto měsíců uschlé a usychající stromy) - do 30.5.2016
<br> 3.zpracovali a asanovali veškerou nahodilou těžbu (vývraty a zlomy ze zimního
období) - do 30.5.2016
<br> 4.aktivně a nejlépe osobně prověřovali v týdenních intervalech stav svých lesů (veškeré
stromy suché,usychající,zrezivělé,smolící,s drtinkami za šupinami kůry <,>
s opadávající kůrou či jehličím jsou podezřelé a musí být neprodleně přistoupeno
k jejich asanaci,tj.pokácení a odvozu z lesa)
<br> 5.vstoupili v kontakt se svým odborným lesním hospodářem (případné informace podají
jednotlivé obce),který upřesní r...

Načteno

edesky.cz/d/2698797

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Bohdalec      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz