« Najít podobné dokumenty

Obec Bohdalec - Oznámení veřejnou vyhláškou - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Bohdalec.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

4. strana
Příloha: 14 x situační návrh
<br> Právní účinky doručení má výhradně doručení veřejnou vyhláškou prostřednictvím
úřední desky Městského úřadu Žd'ár nad Sázavou <.>
<br> Rozdělovník:
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny,provoz Žďár nad Sázavou
Policie ČR,Krajské ředitelství policie kraje Vysočina,Územní odbor Žďár nad Sázavou <,>
<br> Dopravní inspektorát,nám.Republiky 69,591 20 Žďár nad Sázavou
<br> Žižkova 227/1 TELEFON FAX E-MAIL URL
591 31 Žďár nad Sázavou +420566688111 +420566621 012 lubos.koubek@zdarns.cz http://www.zdarns.cz
<br> Strana 4 (celkem 4)
3. strana
Na základě posouzení žádosti a místní znalosti,rozhodl zdejší úřad a stanovil podmínky
přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci,jak je výše uvedeno,mimo jiné s tím,že
fyzické umístění dopravního značení a zařízení bude provedeno tak,aby nebránilo silniční
údržbě dotčených komunikací,bude umístěno na odpovídajících nosičích a v souladu
s platným právním a technickým předpisem <.>
<br> Poučení o odvolání
Proti opatření obecné povahy dle § 173 odst.2 správního řádu nelze podat opravný
prostředek <.>
Dle § 77 odst.5 správního řádu o silničním provozu opatření obecné povahy nabývá
účinnosti pátým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky <.>
<br> Otisk úředního razítka
<br> Ing.XXXXX XXXXXX
úředník odboru dopravy
<br> Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno po dobu 5 dnů na úřední desce obcí těchto
obecních úřadů,úřadů městysů a městských úřadů:
<br> Bohdalec
Bohdalov
Březí nad Oslavou
Budeč
Cikháj
Hamry nad Sázavou
Herálec
Hodíškov
Chlumětín
Jámy
Karlov
Kněževes
Kotlasy
Krásněves
Kyjov
Lhotka
<br> Malá Losenice
Matějov
Nížkov
Nové Dvory
Nové Veselí
Obyčtov
Ostrov nad Oslavou
Pavlov
Počítky
Poděšín
Pokojov
Polnička
Račín
Radostín
Radostín nad Oslavou
Rosička
<br> Rudolec
Sázava
Sazomín
Sirákov
Sklené
Světnov
Svratka
Škrdlovice
Újezd
Vatín
Velká Losenice
Vepřová
Vojnův Městec
Vysoké
Znětínek
Žďár nad Sázavou
<br> Vyvěšeno dne:.<.> J.<.>.A:.<.> !.!!!.rP.<.>.<.>.<.>.<.> Sejmuto dne: <.>
<br> Razítko,podpis
<br> OBECNí ÚŘAD BOHDALEC
BOHDALEC 101
592 55 Bo~y~.<.>.<.>.--.<,>
~(T~
<br> Strana 3 (celkem 4)
2. strana
Podmínky:
1.Dopravní značky,které budou uzrvany pro označení pracovního místa,musí
<br> odpovídat vyhlášce Ministerstva dopravy a spojů č.30/2001 Sb <.>,kterou se provádějí
pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na
pozemních komunikacích,ČSN EN 12899-1 Stálé svislé dopravní značení,ČSN EN
12966-1 +A1 Svislé dopravní značení - Proměnné dopravní značky,technické
podmínky 143 "Systém hodnocení přenosných svislých dopravních značek",TP 70
"Zásady pro provádění a zkoušení vodorovného dopravního značení,vzorové listy
6.1 <.>,vzorové listy 6.2 a technické podmínky 66 "Zásady pro přechodné dopravní
značení na pozemních komunikacích vydání III" <.>
<br> 2.Označování pracovních míst se provádí podle vzorových schémat.Tato schémata je
nutno přizpůsobit konkrétní situaci.To je možné provést při zachování funkčnosti
řešení daného příslušným schématem <.>
<br> 3.Vedení provozu v oblasti pracovního místa musí být pro účastníky provozu snadno a
jednoznačně rozeznatelné,pochopitelné a zejména bezpečné <.>
<br> 4.S pracemi,pro něž je pracovní místo zřizováno,smí být započato teprve tehdy,až
jsou instalovány všechny značky,světelné signály a dopravní zařízení <.>
<br> 5.Značky,světelné signály a dopravní zařízení související s pracovním místem se
umísťují až bezprostředně před začátkem prací s ohledem na dobu potřebnou k jejich
instalaci.Není-Ii to možné,musí být jejich platnost dočasně zrušena zakrytím nebo
jiným vhodným způsobem tak,aby značky,světelné signály a dopravní zařízení
nebyly viditelné z žádného jízdního směru <.>
<br> 6.Při umísťování jednotlivých značek,světelných signálů a dopravních zařízení se
postupuje ve směru pohybu dopravního proudu.Při odstraňování pracovního místa je
lze odstraňovat ve směru pohybu dopravního proudu,a to až poté,kdy jsou všechny
jízdní pruhy v tomto směru volně průjezdné.Pokud je to možné,provádějí se práce
spojené s označováním pracovního místa v době nízkých intenzit provozu,tj.mimo
dopravní špičky <.>
<br> 7....
1. strana
MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽĎÁR NAD SÁZAVOU
ODBOR DOPRAVY
ŽIŽKOVA 227/1.59131 ŽĎÁR NAD SÁZAVOU
<br> Krajská správa a údržba silnic Vysočina
příspěvková organizace
Kosovská 1122/16
586 01 Jihlava
pracoviště Žďár nad Sázavou
Jihlavská 1
591 01 Žďár nad Sázavou
<br> vÁš DOPIS ZN./ZE DNE
<br> 10.11.2015
Č.J.• SPiSOVÁ ZNAČKA
OD/1403/15/LK
<br> VYŘIZUJE/LINKA
<br> Ing.Koubek /301
<br> ŽĎÁR NAD SÁZA VOU
<br> 18.11.2015
<br> OZNÁMENí VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
opatření obecné povahy
<br> stanovení přechodné úpravy provozu
<br> Městský úřad Žďár nad Sázavou - odbor dopravy (dále jen "Městský úřad") příslušný podle §
124 odst.6 zákona Č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách
některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů,na základě podané žádosti dne 1.1.2016
od právnické osoby,kterou je Krajská správa a údržba silnic Vysočina,příspěvková
organizace,Kosovská 1122/16,586 01 Jihlava,pracoviště Žďár nad Sázavou,Jihlavská 1 <,>
591 01 Žďár nad Sázavou (dále jen "žadatel") a po projednání s dotčeným orgánem Policie
ČR,Krajského ředitelství policie kraje Vysočina,Územního odboru Žďár nad Sázavou pod
č.j.KRPJ-118508-1/CJ-2015-1600DP-AUG ze dne 26.11.2015 a po posouzení žádosti v
souladu s ustanovením § 77 odst.1 písmo c) zákona o silničním provozu v návaznosti na
ustanovení § 77 odst.5 zákon o silničním provozu a § 171 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní
řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) stanovuje:
<br> přechodnou úpravu provozu na silnicích II.a III.třídy a na místních komunikacích na
území v působnosti Městského úřadu Žd'ár nad Sázavou jako obecního úřadu obce
s rozšířenou působností
<br> pro údržbové práce a další práce podobného charakteru
<br> v rozsahu grafické přílohy,která je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy <.>
<br> Platnost stanovení: od 01.04.2016 do 31.03.2017 <.>
<br> Instalaci dopravního značení provede: žadatel
<br> odpovědná osoba: p.XXXXX XXX,tel.XXX XXX XXX <.>
<br> Strana 1 (celkem 4)

Načteno

edesky.cz/d/2698796

Meta

Dopravní informace   Veřejná vyhláška   Dopravní informace   Dopravní informace   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Bohdalec      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz