« Najít podobné dokumenty

Obec Horní Slivno - Zápis ze zasedání zastupitelstva 28.1.2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Horní Slivno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis ze zasedání zastupitelstva 28.1.2019
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Horní Slivno
<br> konaného dne 28.1.2019 v zasedací místnosti OU v Horním Slivně Začátek zasedání: 19:00 hod
<br> Přítomni: lng.XXXXXXXXX XXXXXX,XXXXXXX XXXXX,XXXXXX XXXXX,XXXXXXX XXXXX,XXXXXXXXXX XXXXXX,XXXXXXXXX XXXXX,XXXXXXXXX XXXXXXXX
<br> Omluveni:
<br> Hosté: XXXXXXX XXXXX
<br> Ověřovatelé zápisu: XXXXXXX XXXXX,XXXXXXXXX XXXXX
<br> Program jednání: I.Úvod
<br> Rozpočtové opatření č.]
<br> F.)
<br> 3.Hospodaření za rok 2018 — předběžná zpráva 4.lnventuryZOlS
<br> 5.Různé
<br> 6.Diskuze
<br> ?.Závěr
<br> ad.].): Úvod
<br> Starostka přivítala přítomné,konstatovala.že zastupitelstvo obce je usnášení schopné a seznámila přítomné s programem <.>
<br> ZO schvaluje program jednání Pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0
<br> (1:12.): Rozpočtové apgtřem' č.! - příjmy byly navýšeny o nucený prodej akcií ČS,částku jsmejiž obdrželi na účet v KB,příjmy se snížily o výnos z dividend.Rozdíl těchto částek bude zatím uložen na bankovním účtu.Dále byl navýšen příjem o dotace od Střed.Kraje a příjem z odvodu ze ZPF — tento bude použit na výdaje o péči a vzhled obce.Z důvodu vyúčtování záloh za odběr podzemní vody.byly upraveny příjmy na par.2310.Rozpočtové opatření je navrženo jako přebytkove',přebytek zvýší zůstatek na účtu 1: KB.v průběhu roku 20 rozhodne na jaký účel bude výnos z akcií použit.ZO schvaluje rozpočtové opatření č.1
<br> Pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0
<br> ad.3.): Hrísgodařenf za rok 2013 — předběžná zpr-M
<br> Starostka komentovala jednotlivé příjmy a výdaje za minulý rok,obec v roce 2018 hospodařila s přebytkem l.325.0?2__- Kč.Příjmy ve výši 5320480 Kč,výdaje ve výši 4393.60? Kč ( nákup traktoru.přikopového ramene.dvou měřičů rychlosti,oprava silnice u hřiště,dále náklady na provoz vodovodu a obce) Podrobněji se hos-podařením bude ZO zabývat při projednávání návrhu závěrečného účtu za rok 2018.Dne 5.2.2019 bude na obcí probíhat audit — kontrola hospodaření ze Středočeského kraje <.>
<br> od.4.!: In venrurj! 201 8
<br> Od 27.12.2018 p...

Načteno

edesky.cz/d/2697535

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Horní Slivno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz