« Najít podobné dokumenty

MČ Praha - Suchdol - rozhodnutí o umístění stavby: Plynovody v ulici Bažantní, U Kapličky a Starosuchdolská, Praha, Suchd

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Praha - Suchdol.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

2018-055645.pdf
se sídlem Československé armády 23,160 52 Praha 6
T - ústředna: + 420 220 189 111 / E: podatelna@praha6.cz / www.praha6.cz / IČO: 00063703
<br>
<br>
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 6
<br> ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI
<br> ODBOR VÝSTAVBY
<br>
Č.J.: MCP6 173914/2018 V Praze dne: 6.2.2019
SPIS.ZN.: SZ MCP6 055645/2018/OV/MK
Značka: D-406/Suchdol
Vyřizuje: Ing.XXXXXX XXXXXXXXX
Kontaktní spojení: XXX XXX XXX / lmajkusova@prahaX.cz
Referentské č.: 32/18
Příloha: ověřená situace výkres C.4 z 10/2017
<br>
<br> ROZHODNUTÍ
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ
<br>
<br> Výroková část:
<br> Odbor výstavby Úřadu m.č.Praha 6,jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst.1 písm.c) zákona č <.>
183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu,ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební
zákon") a podle vyhlášky č.55/2000 Sb.hl.m.Prahy,kterou se vydává Statut hl.m.Prahy,ve znění
pozdějších předpisů,v územním řízení posoudil podle § 84 až 90 stavebního zákona žádost o vydání
rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"),kterou dne 5.3.2018
podala
<br> Městská část Praha-Suchdol,IČ 00231231,Suchdolské nám.734/3,Praha-Suchdol,165 00
Praha 620,kterou zastupuje
XXX XXXXX XXXXXXX,IČ XXXXXXXX,Na Špitálce XXXX/X,XXX XX Praha 6-Dejvice
<br> (dále jen "žadatel"),a na základě tohoto posouzení:
<br>
<br> I.Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č.503/2006 Sb <.>,o podrobnější úpravě
územního rozhodování,územního opatření a stavebního řádu,v platném znění
<br> r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y
<br> Plynovody v ulici Bažantní,U Kapličky a Starosuchdolská,Praha,Suchdol
Praha,Suchdol,ulice Bažantní,U kapličky,Ke Kozím hřbetům,Starosuchdolská
<br>
<br> (dále jen "stavba") na pozemku parc.č.74/1 (orná půda),parc.č.2272/3 (ostatní plocha),parc.č.2309/2
(ostatní plocha),parc.č.2316/1 (ostatní plocha),parc.č.2316/2 (ostatní plocha),parc.č.2316/4 (ostatní
plocha),parc.č.2316/5 (ostatní plocha),parc.č.2317 (ostatní plocha),v katastrálním území Suchdol <.>
<br>
<br> ...
SUCH_DUR_C_4_Katastralni_situacni_vykres.pdf
LEGENDA:
<br> POZOR!
<br> 10 x A4
<br> DATUM:
<br> +420 221 225 120 - 129
e-mail: chmelka@chmelka-supr.cz
<br> 1:500
<br> 3255
<br> 10/2017
<br> PLYNOVOD

Načteno

edesky.cz/d/2697166

Meta

EIA   Stavby   Územní plánování   Stavební informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Praha - Suchdol      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz