« Najít podobné dokumenty

MČ Plzeň 5 - Křimice - StavebníPovoleníCG

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Plzeň 5 - Křimice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

stavebnipovoleni.pdf 491,80 kB

Úřad městského obvodu Plzeň 5 - Křimice
Odbor výstavby,dopravy a ŽP
Prvomájová 100/21,322 00 Plzeň 22
Sp.zn.:
Vyřizuje:
Telefon:
E-mail:
IDDS:
<br> SZ UMO5/0934/2015
XXXX XXXXX
XXXXXXXXX
beranji@plzen.eu
uXXbXyk
<br> Plzeň – Křimice,dne: 13.11.2015
Č.j.: UMO5/1086/2015
<br> CORTUSA GROUP s.r.o <.>,Ţitná č.p.162/1,Křimice,318 00 Plzeň 18
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> ROZHODNUTÍ
<br> STAVEBNÍ POVOLENÍ
Výroková část:
Úřad městského obvodu Plzeň 5 - Křimice,Odbor výstavby,dopravy a ŢP,jako stavební úřad příslušný
podle § 13 odst.1 písm.c) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") v souladu s § 190 stavebního zákona ve
stavebním řízení přezkoumal podle § 108 aţ 114 stavebního zákona ţádost o stavební povolení,kterou
dne 30.09.2015 podal a dne 14.10.2015,13.11.2015 doplnil
CORTUSA GROUP s.r.o <.>,Žitná č.p.162/1,Křimice,318 00 Plzeň 18
(dále jen "stavebník"),a na základě tohoto přezkoumání:
I <.>
<br> Vydává podle § 115 stavebního zákona a § 18c vyhlášky č.503/2006 Sb <.>,o podrobnější úpravě
územního rozhodování,územního opatření a stavebního řádu,ve znění pozdějších předpisů
<br> stavební povolení
na stavbu:
<br> 2x bytový dům Křimice,I.etapa - BD č.1
Plzeň 5 – Křimice,Žitná ul <.>
(dále jen "stavba") na pozemcích parc.č.1097/38,1097/150 v katastrálním území Křimice <.>
Stavba obsahuje:
Novostavba bytového domu koncipovaného jako 4 podlaţní s částečným zapuštěním 1.PP do
terénu.Celkové půdorysné rozměry 34,2 x 12 m
Celkovou hmotu tvoří čtyři moduly 7,5 x 12 m se dvěma vchodovými mezistavbami o rozměru 2,1 x
9,0 m <.>
Výška objektu je 12,7 m.Střecha bytového domu je pultová s mírným spádem <.>
Celkem 12 bytových jednotek <.>
1.PP: krytá parkovací stání,celkem 16 míst
<br> Č.j.UMO5/1086/2015
<br> -
<br> str.2
<br> 1.NP - 3.NP: 4x bytová jednotka 4kk + společné prostory
1x invalidní parkovací stání,4x podélné parkovací stání při BD
dešťové vody ze střechy objektu bytového domu budou svedeny
napojení na inţ.sítě (voda a kanalizace – samostatné stavební řízení MMP OSS,el.energie a veřejné
osvětlení řešeno územním rozhodnutím č.5836,č.j.: MMP/160975/15,ze dne 17.07.2015),dopravní
napojení na místní komunikace,sjezdy,chodníky řešeno samostatným stavebním řízením MMP
OSS
<br> II.Stanoví podmínky pro provedení stavby:
1.Stavba bude umístěna na pozemcích č.par.1097/38,1097/150 v katastrálním území Křimice
2.Stavba se povoluje podle dokumentace zpracované Ing.Jiřím Pangrácem,ČKAIT 0200731 <,>
VIII/2015,ověřené stavebním úřadem ve stavebním řízení.Případné změny nesmí být provedeny bez
předchozího povolení stavebního úřadu <.>
3.Stavbu bude provádět: odborná stavební firma <.>
4.Stavebník oznámí nejpozději před zahájením prací příslušnému stavebnímu úřadu termín zahájení
stavby a termíny kontrolních prohlídek:
- provedení výkopů
- provedení hrubé stavby
- provedení vnitřních rozvodů inţ.sítí
- provedení výkopu pro zasakovací objekt,provedení zasakovacího objektu
5.Po ukončení výběrového řízení,nejpozději před zahájením prací,bude stavebníkem popř.jím
zmocněným zástupcem,doloţeno stavebnímu úřadu oprávnění stavebního podnikatele k provádění
prací (kopie výpisu z obchodního rejstříku) <.>
6.Stavebník nejpozději před zahájením prací oznámí stavebnímu úřadu osobu,která u stavebního
podnikatele odpovídá za odborné vedení provádění stavby - stavbyvedoucí <.>
7.Stavbu bude provádět stavební podnikatel (zhotovitel stavby) v souladu s ustanevením § 160
stavebního zákona č.183/2006 Sb <.>,který při její realizaci zabezpečí odborné vedení provádění stavby
stavbyvedoucím <.>
8.Na stavbě bude veden stavební deník <.>
9.Před zahájením stavby umístí stavebník na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení
stavby (obdrţí stavebník po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí) a ponechá jej tam aţ do dokončení
stavby.Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy <.>
10.Při provádění stavby je nutno dodrţet všechny platné předpisy a normy.Při provádění stavby budou
dodrţena ustanovení vyhlášky č.268/2009 Sb <.>,o obecných technických poţadavcích na výstavbu (ve
znění pozdějších předpisů),upravující poţadavky na provádění staveb a příslušné technické normy a
ustanovení nařízení vlády č.591/2006 Sb <.>,o bliţších minimálních poţadavcích na bezpečnost a
ochranu zdraví při práci na staveništích a dbát zdraví osob na staveništi,dále vyhl.č.501/2006Sb <.>,o
obecných poţadavcích na vyuţívání území,a příslušné technické normy <.>
11.Zhotovitel stavby je povinen pro trvalé zabudování do stavby pouţít pouze takové výrobky <,>
které splňují technické poţadavky stanovené nařízením vlády č.163/2002 Sb <.>
12.Stavbou,ani během stavby,nedojde k negativní změně odtokových poměrů daného území <.>
13.Budou splněny podmínky poţárně bezpečnostního řešení stavby vypracovaného Ludmilou Veselou <,>
ČKAIT 0201133,dne 30.09.2015 a splněny veškeré poţadavky na zajištění poţární bezpečnosti
vyplývající z aktuálně platných norem,technických předpisů a poţadavků H...

Načteno

edesky.cz/d/269467

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Plzeň 5 - Křimice
30. 03. 2016
22. 03. 2016
18. 03. 2016
18. 03. 2016
18. 02. 2016
  ...a další
Více dokumentů od MČ Plzeň 5 - Křimice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz