« Najít podobné dokumenty

MČ Praha - Petrovice - Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Praha - Petrovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

vyhlaska_VPJ_bez_SEA.pdf
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
Odbor územního rozvoje
<br>
<br>
<br> Sídlo: M ariánské nám.2/2,110 01 Praha 1
Pracoviš t ě: Jungmannov a 35/29,110 00 Praha 1
t el.: Kont akt ní cent rum: 12 444,fax: 236 007 157
e-mail: p os t a@p raha.eu,ID DS: 48ia97h
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ
o zahájení řízení o vydání změn vlny 01 úprav
<br> U 1024/01,U 1025/01,U 1046/01,U 1089/01,U 1121/01,U 1175/01 <,>
U 1193/01,U 1216/01,U 1220/01,U 1232/01,U 1233/01,U 1235/01 <,>
U 1241/01,U 1242/01,U 1243/01,U 1245/01,U 1246/01,U 1249/01 <,>
U 1253/01,U 1258/01,U 1260/01,U 1261/01,U 1265/01,U 1267/01 <,>
<br> U 1281/01,U 1288/01,U 1301/01,U 1304/01,U 1305/01
<br>
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy
<br>
V souladu s § 52 odst.1 ve spojení s § 55 odst.2 zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů,Magistrát
hlavního města Prahy - Odbor územního rozvoje,jako příslušný orgán územního
plánování,informuje o zahájení řízení o vydání změn vlny 01 úprav U 1024/01,U
1025/01,U 1046/01,U 1089/01,U 1121/01,U 1175/01,U 1193/01,U 1216/01,U
1220/01,U 1232/01,U 1233/01,U 1235/01,U 1241/01,U 1242/01,U 1243/01 <,>
U 1245/01,U 1246/01,U 1249/01,U 1253/01,U 1258/01,U 1260/01,U
1261/01,U 1265/01,U 1267/01,U 1281/01,U 1288/01,U 1301/01,U
1304/01,U 1305/01 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy (dále jen
„Změn ÚP“) oznámením o konání veřejného projednání návrhů uvedených změn <.>
<br> Návrhy Změn ÚP byly zpracovány na základě usnesení Zastupitelstva hl.m.Prahy č <.>
28/27,28/28,28/31,28/32,28/33,28/34,28/35,28/36,28/37 ze dne 15.6.2017 a 29/53 <,>
29/54,29/55 ze dne 14.9.2017,kterými bylo schváleno zadání těchto změn <.>
<br> Zpracované návrhy Změn ÚP byly v souladu s § 50 stavebního zákona projednány v
rámci společného jednání o návrzích změn dne 10.4.2018 <.>
<br> Magistrát hlavního města Prahy,jako věcně příslušný správní orgán,připravil ve smyslu
§ 43 odst.4 (poslední věta),§ 54 odst.2 a § ...

Načteno

edesky.cz/d/2690087

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Praha - Petrovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz