« Najít podobné dokumenty

Obec Bohdalec - Veřejná vyhláška

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Bohdalec.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška
Strana 1 (celkem 4)
<br> Váš dopis zn.:
Ze dne: 22.01.2019 Krajská správa a údržba silnic Vysočina
<br> příspěvková organizace
Naše č.j.: OD/71/19/LK Kosovská 1122/16
<br> 586 01 Jihlava
Vyřizuje: Ing.Koubek pracoviště Žďár nad Sázavou
Tel.: 566 688 301 Jihlavská 1
E-mail: lubos.koubek@zdarns.cz 591 01 Žďár nad Sázavou
<br> Datum: 23.01.2019
<br> V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
Opatření obecné povahy se doručuje veřejnou vyhláškou.Musí být vyvěšeno na úřední
desce Městského úřadu Žďár nad Sázavou a příslušných městských úřadů,úřadů obcí a
úřadů městysů po dobu nejméně 15 dnů.Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost
považuje za doručenou.Dle § 77 odst.5 správního řádu o silničním provozu opatření obecné
povahy nabývá účinnosti pátým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky <.>
Právní účinky doručení má výhradně doručení veřejnou vyhláškou prostřednictvím úřední
desky Městského úřadu Žďár nad Sázavou <.>
<br> Opatření obecné povahy
stanovení přechodné úpravy provozu
<br> Městský úřad Žďár nad Sázavou - odbor dopravy (dále jen „Městský úřad“) příslušný podle §
124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách
některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů,na základě podané žádosti dne 22.01.2019
od právnické osoby,kterou je Krajská správa a údržba silnic Vysočina,příspěvková
organizace,Kosovská 1122/16,586 01 Jihlava,pracoviště Žďár nad Sázavou,Jihlavská 1 <,>
591 01 Žďár nad Sázavou (dále jen „žadatel“) a po projednání s dotčeným orgánem Policie
ČR,Krajského ředitelství policie kraje Vysočina,Územního odboru Žďár nad Sázavou pod
č.j.KRPJ-120191-1/ČJ-2018-1600DP-AUG ze dne 22.11.2018 a po posouzení žádosti v
souladu s ustanovením § 77 odst.1 písm.c) zákona o silničním provozu v návaznosti na
ustanovení § 77 odst.5 zákon o silničním provozu a § 171 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní
řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) stanovuje:
<br> přechodnou úpravu provozu na silnicích II.a III.třídy a na místních komunikacích na
území ...

Načteno

edesky.cz/d/2689441

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Bohdalec      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz