« Najít podobné dokumenty

Obec Doubravice - Výzva k podání nabídky a zadávací

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Doubravice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zadávací dokumentace na VZMR.PDF
OBEC DOUBRAVICE Doubravice 155,544 51 ZADAVACI OOTUUENTACE NA VEREJNOU ZAKAZKU MALEHO ROZSAHU Veiejnd zakdzka mal6ho rozsahu (ddle jen,<,> veiejnd zak6zka") je zaddvdna v souladu s ustanovenim S6,S27 a 5 3L zdkona i.t34/ZOt6 Sb <.>,o zaddvdniveiejn,ich zak6zek(diite jen ZZvz) <.>,<,> Oprava komunikace Prostiedni" Obec Doubravice Zdstupce zadavatele: Milo5 Vald5ek,starosta obce Doubravice 155,544 5L 005807s9 Kontaktni osoba ve v6ci veiejn6 zakdzky: Miloi Valii5ek,starosta obce +420 604 207 887 obec.doubravice@sezna m.cz,<,>,<,>,",<,>,I I.--"" - *--l I I /---""-*j -.i i Druh veiejn e zak6zky: Veiejnd zak6zka na stavebni prdce Piedm6t plndnl veiejn6 zakdzky: Oprava mistni komunikace Prostiedniv rozsahu a v souladu se zaddvaci dokumentaci Misto pln6n( zak6zky: Obec Doubravice Piedpokliidanf termin zahiijeni plnEni: L.7.2019 Piedpokliidanf termin ukondeni plndni: i 30.11.2019 Podrobnti popis poiadovan;ich praci je uveden v projektove dokumentaci a v poloZkov6m rozpodtu v'ikaz vfmdr,kter6 tvoii piilohu i.3 zad6vaci dokumentace.Strana 1 i Pokud zaddvaci dokumentace,projektovd dokumentace di v'ikaz v'im6r obsahuji informace o urdit,ich ij obchodnich nizvech nebo odkazy na obchodnl firmy nebo oznadeni pgvodu apod <.>,neni nutn6 aoao'u i I ":b:9":: d:jlj3L ueastnik to pii zpracovdni nabidky bude chiipat pouze jako vymezenl standardu kvatity.i zakiir
výzva k podání nabídky.PDF
OBEC DOUBRAVICE
Doubravice L55,544 51
<br> VYZVA K PODANI NABIDKY
NA VENEJNOU ZAKAZKU MALEHO ROZSAHU
<br>,<,> -Oprava komunikace Prostiedni"
<br> Obec Doubravice
<br> Milo5 ValdSek,starosta obce
<br> boubravice I55,54451
<br> 00580759
<br> Kontaktni osoba ve v6ci veiejn6 zak6zky: MiloS ValdSek,starosta obce
<br> +42O 604207 887
<br> obec.doubravice@seznam.cz
<br> V'i5e uvedeny zadavatel Vds vyzyivd k podiini nabidky na veiejnou zakdzku mal6ho rozsahu na stavebni prdce
zaddvanou v souladu s ustanovenim 5 6,527 a 5 31 zdkona E.t34/2016 Sb <.>,o zaddvdni veiejnyich zakdzek <.>
<br> Informace o piedm6tu a podminkdch plndn( veiejn6 zakAzky maleho rozsahu naleznete v zaddvaci
dokumentaci,kterd je nedilnou souddstit6to v'izvy k poddnf nabidky <,>
<br> Lh0ta pro podiini nabidek: 7.3.2019 do 14.00 hod <.>
<br> V Doubravici dne: 4 ; 2.2OL9 offiflc scb{.JsR,qvlcF
I
<br> o
<br> MiloS ValdSek,starosta obce
<br> Strana 1

Načteno

edesky.cz/d/2685663

Meta

Veřejná zakázka   Veřejná zakázka  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Doubravice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz