« Najít podobné dokumenty

Obec Hořovičky - SPÚ - Oznámení

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Hořovičky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení o ukončení aktualizace bonitovaných půdně ekologických jednotek k.ú. Vrbice
1 / 2
<br>
<br> STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Sídlo: Husinecká 1024/11a,130 00 Praha 3 - Žižkov,IČO: 01312774,DIČ: CZ 01312774
<br> Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha,Pobočka Rakovník
Lubenská 2250,Rakovník II,269 01 Rakovník
<br>
<br> Váš dopis zn.:
Ze dne:
Naše značka: SPU 040547/2019/Háj <.>
Spisová značka: 7RP/4363/2018-537213
<br> Vyřizuje.: Ing.XXXXXX XXXXX
Tel.: XXXXXXXXX
ID DS: zXXperX
E-mail: m.hajek@spucr.cz
<br> Datum: 1.2.2019
<br>
<br>
<br>
<br>
O Z N Á M E N Í
<br>
o ukončení aktualizace bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ)
<br> Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha,Pobočka Rakovník,jako správní orgán
věcně a místně příslušný,podle zákona č.503/2012 Sb <.>,o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých
souvisejících zákonů,ve znění pozdějších předpisů a podle § 19 zákona č.139/2002 Sb <.>,o pozemkových
úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č.229/1991 Sb <.>,o úpravě vlastnických vztahů k půdě
a jinému zemědělskému majetku,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“),k zajišťování změn map
bonitovaných půdně ekologických jednotek (dále jen „BPEJ“),v souladu s § 6 odst.3 vyhlášky Ministerstva
zemědělství č.227/2018 Sb <.>,kterou se stanoví charakteristika bonitovaných půdně ekologických jednotek a
postup pro jejich vedení a aktualizaci,ve znění pozdějších předpisů,oznamuje,že
<br>
dnem 28.1.2019 byla ukončena aktualizace BPEJ v katastrálním území Vrbice u Hořoviček
<br> Ke dni 8.2.2019 je také vyhlášena platnost nových map BPEJ v katastrálním území Vrbice u Hořoviček
<br> A žádá tímto Obecní úřad v Hořivičkách,o zveřejnění tohoto oznámení způsobem v místě obvyklým <.>
<br> Bude vyvěšeno po dobu 15 dní na úřední desce Státního pozemkového úřadu,Krajského pozemkového úřadu
pro Středočeský kraj a hlavní město Praha,Pobočky Rakovník a Obecního úřadu Hořovičky <.>
<br>
Ing.XXXXXX XXXXX
vedoucí Pobočky Rakovník
Státní pozemkový úřad
<br>
<br>
Vyvěšeno dne: 4.2.2019
<br> Sejmuto dne:
<b...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Hořovičky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz