« Najít podobné dokumenty

Obec Nebahovy - Výpis usnesení zastupitelstva obce-leden 2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Nebahovy.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Výpis usnesení zastupitelstva obce-leden 2019
Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Nebahovy ze dne 31.01.2019
<br> Zastupitelstvo obce v souladu se zákonem č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecnízřízení) v platném znění a ostatními právními předpisy,projednalo jednotlivé body schváleného programu a přijalo následující usnesení:
<br> 1/ Zahájení
<br> schvaluje předložený program jednání zastupitelstva obce beze změny usnesení č.1/19 - Výsledek hlasování: pro 9 / proti 0 / zdržel se 0
<br> 2/ Kontrola plnění úkolů
<br> bere na vědomí plnění úkolů
<br> 3/ Jednací řád zastupitelstva Obce Nebahový
<br> I.zrušuje Jednací řád obce Nebahovy ze dne 22.02.2017 pod Č.j.30/2/2017 II.schvaluje nový Jednací řád zastupitelstva obce Nebahovy s účinností od 31.01.2019
<br> usnesení č_.2/19 - Výsledek hlasování: pro 9 / proti 0 / zdržel se 0
<br> 4/ Souhlas s podáním žádosti o dotaci na akci: „Oprava místní komunikace na pozemku p.č.: 491/2 v k.ú.Jelemek v obci Nebahovy"
<br> souhlasí 5 podáním žádosti do programu DT MMR—Podpora obnovy a rozvoje venkova-DT 117d8210A-Podpora obnovy místních komunikací na akci: Oprava místní komunikace na pozemku p.č.: 491/2 v k.ú.Jelemek v obci Nebahovy
<br> usnesení č.3/19 - Výsledek hlasování: pro 9 / proti 0 / zdržel se 0
<br> 5/ Souhlas podáním žádosti o dotaci na akci: „Pořízení nového oplocení/hřiště Zdenice“
<br> souhlasí s podáním žádosti do programu DT MMR—Podpora obnovy a rozvoje venkova-DT 117d8210H—Podpora budování a obnovy míst aktivního odpočinku na akci: Pořízení nového oplocení/hřiště Zdenice
<br> usnesení č.4/19 - Výsledek hlasování: pro 9 / proti 0 / zdržel se 0
<br> 6/ Návrh na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene „Nebahovy-TS Obec: Rekon.TS,NN“
<br> rozhodlo,že Obec Nebahovy se společností E.ON Distribuce,a.s <.>,se sídlem F.A.Gerstnera 2151/6,370 01 České Budějovice,IČ 28085400 uzavře Smlouvu o zřízení věcného břemene č.PI-014330052048/001 na akci: "Nebahovy-TS Obec: Rekon.TS,NN" pro účely zřízení,provozování,opravovánía udržování distribučnísoustavy umístěné v ...

Načteno

edesky.cz/d/2685463

Meta

Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Nebahovy      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz