« Najít podobné dokumenty

MČ Plzeň 6 - Litice - Návrh rozpočtu města Plzně na r. 2016 s výhldem na období 2017-2019- ÚMO

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Plzeň 6 - Litice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Navrh_rozpoctu_mesta_Plzne_na_r._2016_s_vyhledem_2017-19.pdf 5 610,30 kB

Město Plzeň
<br> Rozpočet na rok 2 0 1 6
s výhledem na roky 2017-2019
STATUTÁRNÍ MĚSTO PLZEŇ
<br> OBSAH
Komentář k vybraným položkám příjmů a výdajů
Seznam zkratek
<br> strana
I – XXIX
XXX – XXXII
<br> TABULKOVÁ ČÁST:
MĚSTO PLZEŇ
Bilance hospodaření MP
Vztah vlastního města a MO 1 – 10
<br> 1–4
5–6
<br> VLASTNÍ MĚSTO
Bilance hospodaření MMP
Příjmy v daném roce
Výdaje v daném roce
Provozní transfery jiným organizacím - rozpis
Provozní transfery do zahraničí – rozpis
Investiční transfery jiným organizacím – rozpis
Jmenovitý rozpis investičních příspěvků příspěvkovým organizacím
Jmenovitý seznam investičních akcí rozpočtu OI MMP
Jmenovitý seznam stavebních investic ostatních správců rozpočtu
Jmenovitý seznam nestavebních investic ostatních správců rozpočtu
<br> 7 – 10
11 – 18
19 – 28
29 – 35
36
37
38
39 – 43
44 – 52
53 – 54
<br> ROZPOČTY FONDŮ
Fond rezerv a rozvoje
Fond životního prostředí
Fond sociální MMP
Fond sociální MPOL
Fond oprav Sylván
Fond pro kofinancování dotovaných projektů MP
<br> 55
56
57
58
59
60
<br> ZADLUŽENÍ MĚSTA PLZNĚ
Přehled všech závazků MP vyplývajících ze zadlužení
<br> 61
<br> Zadlužení města Plzně
<br> 62
<br> MĚSTSKÉ OBVODY
Bilance hospodaření MO 1 - 10
<br> 63 - 76
<br> 1.VÝCHODISKA PRO SESTAVENÍ ROZPOČTU NA ROK 2016
1.1
<br> Právní normy
<br> Rozpočet města Plzně na rok 2016 byl sestaven v souladu s ustanoveními těchto právních
norem:

zákon č.128/2000 Sb <.>,o obcích

zákon č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

zákon č.243/2000 Sb <.>,o rozpočtovém určení daní

vyhláška MF ČR č.323/2002 Sb <.>,o rozpočtové skladbě

vyhláška statutárního města Plzně č.8/2001,Statut města
<br> 1.2
<br> Interní normy
<br> Usnesením Rady města Plzně č.738 ze dne 25.6.2015 byly schváleny dokumenty stanovující
základní pravidla a časový plán rozpočtového procesu:

Zásady pro sestavení rozpočtu města Plzně na rok 2016 včetně rozpočtového
výhledu v letech 2017 – 2019

Harmonogram přípravy a zpracování rozpočtu města Plzně na rok 2016 včetně
rozpočtového výhledu v letech 2017 – 2019
Dle schválených Zásad byla při sestavování rozpočtu příjmů a výdajů na rok 2016 zohledňována
především tato hlediska:

rozpočtový výhled na rok 2016

schválený rozpočet na rok 2015

vyhodnocení hospodaření daného správce rozpočtu za uplynulé dva roky (2013 <,>
2014)

vyhodnocení provedených rozpočtových opatření za uplynulý kalendářní rok
(2014) a vyhodnocení provedených rozpočtových opatření k 30.6.daného
kalendářního roku (2015)

vyhodnocení očekávané skutečnosti plnění rozpočtu na daný kalendářní rok (2015)

očekávaný stav fondů města a příspěvkových organizací k 31.12.daného
kalendářního roku (2015)
<br> 2.SKLADBA ROZPOČTU
Rozpočet města je členěn na rozpočet celoměstských orgánů a rozpočty jednotlivých městských
obvodů <.>
Rozpočet celoměstských orgánů:
Obsah rozpočtu celoměstských orgánů (dále jen rozpočet MMP) je dán ustanovením
článku 28a odst.2 až 3 a článku 28b odst.1 Statutu města Plzně a zaručuje stanovení
závazných ukazatelů rozpočtu.Těmi se musí povinně řídit správci rozpočtů MMP
(odbory MMP,Městská policie),právnické osoby zřízené městem a další osoby,které
jsou příjemci darů a dotací z rozpočtu MMP <.>
Rozpočty městských obvodů:
Obsah rozpočtu městského obvodu je dán ustanovením článku 28a odst.5 až 7 a článku
28b odst.2 Statutu města Plzně,přičemž základem je určení finančního vztahu rozpočtu
města k rozpočtům městských obvodů <.>
<br> I
<br> 3.ROZPOČET MĚSTA PLZNĚ PRO ROK 2016
v tis.Kč
<br> Rozpočet MP
<br> Příjmy v daném roce
Výdaje v daném roce
Saldo hospodaření
Financování (+/-)
<br> Rozpočet MMP
<br> 5 919 101
5 690 113
228 988
- 228 998
<br> Rozpočet MO
<br> 5 848 417
5 096 284
752 133
-752 133
<br> 70 684
593 829
-523 145
523 145
<br> 4.PŘÍJMY MĚSTA PLZNĚ V ROCE 2016
PŘÍJMY jsou veškeré nenávratně inkasované prostředky přijaté v daném roce.Za příjem v daném
roce se nepovažují návratné zdroje,tzn.přijaté dluhy,ani použití finančních prostředků vlastních
účelových fondů,které jsou součástí operací financování <.>
v tis.Kč
<br> Rozpočet
MP
Příjmy celkem
Provozní příjmy
Daňové
Nedaňové
Dotace
Kapitálové příjmy
Kapitálové vlastní
Dotace
<br> 5 919 101
4 984 152
3 915 562
947 712
120 878
934 949
929 900
5 049
<br> % podíl na
příjmech
města
<br> 84,2 %
66,2%
16,0%
2,0%
15,8%
15,7%
0,1%
<br> Rozpočet
MMP
<br> Rozpočet
MO
<br> 5 848 417
4 913 468
3 891 027
901 563
120 878
934 949
929 900
5 049
<br> 70 684
70 684
24 535
46 149
<br> Významné aspekty ovlivňující výši a strukturu rozpočtu příjmů města na rok 2016:


<br> 
<br> 
<br> 
<br> aktuální predikce daňových příjmů Ministerstva financí ČR
legislativní nejistota v oblasti systému danění příjmů z hazardu a jeho
rozpočtového určení => zapracování příjmů z odvodu z loterií a jiných podobných
her v úrovni původního rozpočtového výhledu
změna systému odpadového hospodářství v prostředí města Plzně od 1.9.2015 =>
do rozpočtu MMP je zapracován celoroční předpoklad inkasa příjmů z poplatků za
komunální odpad v souladu s Vyh...

Načteno

edesky.cz/d/268357

Meta

Prodej   EIA  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Plzeň 6 - Litice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz