« Najít podobné dokumenty

Obec Vrbčany - Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů 693,4 kB

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vrbčany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

bez názvu
E DISTRIBUCE UPOZORNĚNÍ
<br> k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
<br> Ve amyolu uci,% 25 odst.3 písm g;) zákona o.458/2M1l00 Sb.<.> v platném znění.si (ÍL'NOlUjemrě upozornit vlaslníky a uživatele pí; ernků.přes; než vede nadzemní elektrické vedení dialiriouční soustavy provozovat “' spolecnosti ČEZ.Distribuce.a.s <.>,nebo na ně?.zasahuje ochranne pasmo.na povinnost od:,lranoni a okleSlení síromoví & jinych porostů ohrožujimoh bezpečné a si_íolehlívn provozované zařízení distrihucní soustavy v majetku spolecnosti (“")iLZ Distribuce,av.; (dalo itill „zaaalťj
<br> ZÁSAH PROVÁDĚJTE PRÚBĚŽNĚ v OBDOBÍ VEGETAČNÍHO KLIDU DLE NÍŽE UVEDENÉHO ROZSAHU
<br> Nebude-li zásah proveden do 15.listopadu tohoto roku a bude-li ohrožena bezpečnost a spolehlivost provozování zařizení distribuční soustavy.je pracovník pověřený společnosti ČEZ Distribuce,a.s <.>,oprávněn ke vstupu na dotčené pozemky za účelem provedeni zásahu.Vzniklý klest a zbytky po těžbě budou zlikvidovány a vytěžena užitková dřevní hmota bude uložena v celých délkách do jednotlivých hromad na okraji ochranného pásma nebo ve vzdálenosti 10 m od osy vedení na
<br> dotčeném pozemku.Pokud již byl vlastník pozemku písemně osloven,tak je nutne postupovat dle obdržených pokynů <.>
<br> Při práci dodržujte bezpečné vzdálenosti od vodičů uvedené v ČSN EN 50110—1.K vodičům se nesmí přiblížit pod bezpečnou vzdálenost ani nástroje,ani větve dřevin při ořezu.Zásah nesmíte provádět v případě,že se větve stromů a jiných porostů před zásahem dotýkají vedeni nebo hrozi při pádu ořezané větve stromů a jiných porostů dotek & vedenim.V případě,že zásahem může být ohrožena bezpečnost osob nebo zařízení distribuční soustavy,kontaktujte nás na lince 800 850 860 <.>
<br> Zásah proveďte tak,aby byla zachována níže uvedená nejmenší vzdálenost větvi stromů a jiných porostů od nadzemního vedeni:
<br>.u vedení nizkaho napětí nn do 1 kV (400/230 V):.I 2 m od holých vodičů a 1,5 m od izolovaného nebo kabelové-ho vedení u stromů a j...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Vrbčany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz