« Najít podobné dokumenty

Obec Vrbčany - Rozpočtové opatření č. 3/2018 Schválený závěrečný účet obce Vrbčany za rok 2017 174,5 kB 185,2 kB 166,0 kB 161,3 kB 5,0 MB

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vrbčany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

bez názvu
Licence: DFY3 XCRGBZUC / ZU1 (01012017 / 01012017)
<br> Obec Vrbčany 
<br> ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017
(v Kč)
<br> sestavený ke dni 26.06.2018
<br> Údaje o organizaci
<br> identifikační číslo 00235920
<br> název Obec Vrbčany 
<br> ulice, č.p.25
<br> obec Vrbčany
<br> PSČ, pošta 280 02
<br> Kontaktní údaje
<br> telefon 725021070
<br> fax
<br> e-mail sarka.jelinkova@email.cz
<br> WWW stránky
<br> Doplňující údaje organizace
<br> Obsah závěrečného účtu
<br> I. Plnění rozpočtu příjmů
<br> II. Plnění rozpočtu výdajů
<br> III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)
<br> IV. Stavy a obraty na bankovních účtech
<br> V. Peněžní fondy - informativně
<br> VI. Majetek
<br> VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody
<br> VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu
<br> IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
<br> X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem
<br> XI. Ostatní doplňující údaje
<br> 26.06.2018 19h33m42s Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol.s r.o.strana 1 / 8
<br>
<br> Licence: DFY3 XCRGBZUC / ZU1 (01012017 / 01012017)
<br> I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ
Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost
<br> Daňové příjmy 3 667 850,00  6 409 619,00  6 348 146,99 
<br> Nedaňové příjmy 164 500,00  920 143,00  883 874,05 
<br> Kapitálové příjmy   1 470,00  1 470,00 
<br> Přijaté transfery 25 070 400,00  4 489 565,68  16 804 565,68 
<br> Příjmy celkem 28 902 750,00  11 820 797,68  24 038 056,72 
<br> Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost
<br> 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 600 000,00  1 000 000,00  975 360,85 
0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 10 000,00  27 000,00  26 341,49 
0000 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 60 000,00  92 000,00  91 930,33 
0000 1121 Daň z příjmů právnický...
bez názvu
Licence: DFY3 XCRGUPXA / PXA (08032017 / 04052017)
<br> PŘÍLOHA
územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady
<br> (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Období: 12 / 2017
IČO: 00235920
Název: Obec Vrbčany 
<br> A.1.Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Účetní jednotka pokračuje v následujícícm účetním období ve své činnosti, nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení činnosti <.>
<br> A.2.Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Došlo ke změnám metod vlivem změny předpisů k účetním metodám; prováděcí vyhlášky k zákonu o účetnictví, především č. 410/2009 Sb. s účinností od 1.1.2017 <.>
<br> A.3.Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Zásoby - pořízovací cena, způsob účtování B. DDHM - v poř. ceně od 3 do 40. tis. Kč. DDNM - v poř. ceně od 3 do 60 tis. Hmotný DM vytvořený vlastní činností - ve skutečných pořizovacích
nákladech, Cenné papíry a majetkové účasti: rozhodující vliv a podstatný vliv - pořizovací cenou. Majetek bezúplatně předaný státem v roce 2013 v cenách dle evidence převodce v souladu s ČÚS
708. Jako vedlejší pořizovací výdaje DM vede účetní jednotka i náklady na žádosti a administrace dotace. Změny způsobu oceňování nenastaly. Odpisový plán: účetní jednotka provádí účetní
odpisy měsíčně. Odpisový plán je rámcově stanoven dle příloh ČÚS 708 Ocenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji, účtování na podrozvaze je prováděno.<.>  Jednotlivé účetní případy
účetní jednotka v průběhu roku časově nerozlišuje dle čtvrtletí, částka jednotlivých účetních případů k časovému rozlišení pro roční období je stanovena směrnicí pro časové rozlišování. Výjimkou
jsou energie, které se rozlišují vždy a to ve výši záloh a dále účetní jednotka časově nerozlišuje pravidelně se opakující platby s nevýznamnými ročními rozdíly. Účetní jednotka vytváří opravné
položky k pohledávkám vedeným na účtech 315 a 311 <.>
<br> 30.01.2018 18h17m 0s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol.s r.o.strana 1 / 16
<br>
<br> Licence: DFY3 XCRGUPXA / PXA (08032017 / 0405201...
bez názvu
Licence: DFY3 XCRGURXA / RXA (06042017 / 14022017)
<br> ROZVAHA
územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti
<br> (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Období: 12 / 2017
IČO: 00235920
Název: Obec Vrbčany 
<br> Období
<br> Číslo Syntetický Běžné Minulé
<br> položky Název položky účet Brutto Korekce Netto
<br> AKTIVA CELKEM 40 235 904,63  7 037 234,65  33 198 669,98  20 891 597,99 
<br> A.Stálá aktiva 20 923 520,33  6 926 924,65  13 996 595,68  7 998 329,26 
<br> I.Dlouhodobý nehmotný majetek 594 520,00  454 780,00  139 740,00  172 632,00 
<br> 1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012        
<br> 2.Software 013        
<br> 3.Ocenitelná práva 014        
<br> 4.Povolenky na emise a preferenční limity 015        
<br> 5.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 68 671,00  68 671,00     
<br> 6.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019 525 849,00  386 109,00  139 740,00  172 632,00 
<br> 7.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041        
<br> 8.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051        
<br> 9.Dlouhodobý nehmotný majetek určení k prodeji 035        
<br> II.Dlouhodobý hmotný majetek 20 309 000,33  6 472 144,65  13 836 855,68  7 805 697,26 
<br> 1.Pozemky 031 1 661 155,87    1 661 155,87  1 661 231,87 
<br> 2.Kulturní předměty 032        
<br> 3.Stavby 021 8 141 937,43  4 197 568,90  3 944 368,53  4 071 898,53 
<br> 4.Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí 022 1 479 171,80  1 110 956,45  368 215,35  529 985,75 
<br> 5.Pěstitelské celky trvalých porostů 025        
<br> 6.Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 1 163 619,30  1 163 619,30     
<br> 7.Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029        
<br> 8.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042 7 863 115,93    7 863 115,93  1 542 581,11 
<br> 9.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052        
<br> 10.Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 036        
<br> III.Dlouhodobý finanční majetek 20 000,00    20 000,00  20 000,00 
<br> 1.Ma...
bez názvu
Licence: DFY3 XCRGUVXA / VXA (01012017 / 01012017)
<br> VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti
<br> (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Období: 12 / 2017
IČO: 00235920
Název: Obec Vrbčany 
<br> Číslo Syntetický Běžné období Minulé období
<br> položky Název položky účet Hlavní činnost Hospodářská činnost Hlavní činnost Hospodářská činnost
1 2 3 4
<br> A.Náklady celkem 3 520 649,03    2 826 514,55   
<br> I.Náklady z činnosti 3 247 019,03    2 784 114,35   
<br> 1.Spotřeba materiálu 501 174 050,66    253 245,57   
<br> 2.Spotřeba energie 502 204 736,00    175 700,00   
<br> 3.Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503        
<br> 4.Prodané zboží 504 5 700,00    3 506,00   
<br> 5.Aktivace dlouhodobého majetku 506        
<br> 6.Aktivace oběžného majetku 507        
<br> 7.Změna stavu zásob vlastní výroby 508        
<br> 8.Opravy a udržování 511 145 639,00    59 198,00   
<br> 9.Cestovné 512 246,00    250,00   
<br> 10.Náklady na reprezentaci 513 1 982,00    4 790,00   
<br> 11.Aktivace vnitroorganizačních služeb 516        
<br> 12.Ostatní služby 518 1 055 398,89    560 722,35   
<br> 13.Mzdové náklady 521 1 170 800,00    1 079 555,00   
<br> 14.Zákonné sociální pojištění 524 175 696,00    135 465,00   
<br> 15.Jiné sociální pojištění 525 1 957,00    1 278,00   
<br> 16.Zákonné sociální náklady 527 1 300,00    500,00   
<br> 17.Jiné sociální náklady 528        
<br> 18.Daň silniční 531        
<br> 19.Daň z nemovitostí 532        
<br> 20.Jiné daně a poplatky 538 1 730,00    1 450,00   
<br> 22.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541        
<br> 23.Jiné pokuty a penále 542        
<br> 24.Dary a jiná bezúplatná předání 543 10 693,00    1 747,00   
<br> 25.Prodaný materiál 544        
<br> 26.Manka a škody 547        
<br> 30.01.2018 18h15m 0s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol.s r.o.strana 1 / 3
<br>
<br> Licence: DFY3 XCRGUVXA / VXA (01012017 / 01012017)
<br> Číslo Syntetický...
bez názvu
Krajský úřad Středočeského kraje
<br> ODBOR lNTERNÍHO AUDITU A KONTROLY Zborovská 11 150 21 Praha 5
<br> Svan: SZ_075976/2017/KUSK Stejnopis č.'/' Cj.: 001364/2018/KUSK fv <.>
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce
<br> VRBČANY IČ: 00235920 za rok 2017
<br> Přezkoumání hospodaření obce Vrbčany za rok 2017 bylo zahájeno dne 20.07.2017 doručením oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření zaslaného přezkoumávajícím orgánem <.>
<br> Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:
<br> ' 07.06.2018
<br> ' 04.12.2017 na základě zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č.255/2012 Sb <.>,o kontrole (kontrolní řád) <.>
<br> Přezkoumávané období: 01.01.2017 - 31.12.2017 Přezkoumání proběhlo v sídle obce: Vrbčany Vrbčany 25
<br> 280 02 Kolín 2
<br> Přezkoumání vykonali:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Bc.XXXX XXXXXXXXXX
<br> - kontroloři: Bc.XXXX XXXXXXXXX (dne X.XX.XXXX) Bc.XXXXX XXXXXXXXXXXX _ Bc.XXXXXXXX XXXXXX (dne X.XX.XXXX) Ing.Zdenka Zavřelová (dne 7.6.2018)
<br> Zástupci obce: Ing.Mgr.XXXXX XXXXXXXXX - starostka
<br> Pověření kpřezkoumám' podle š X odst.1 zákona č.420/2004 Sb <.>,5 4 á 5 6 zákona č.255/2012 Sb <.>,vše ve znění pozdějších předpisů,vydala vedoucí Odboru kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje Mgr.XXXXXXXX XXXXXXXXX Týcová dne X.X.XXXX,pod č.j.098231/2017/KUSK <.>
<br> Předmětem přezkoumání jsou dle ust.© 2 zák.č.420/2004 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů,údaje o ročním hospodaření územního celku,tvořící součást závěrečného účtu podle zákona č.250/2000 Sb <.>,ve znění pozděj ších předpisů,ato:
<br> plnění příjmů a výdajů rozpočtu,včetně peněžních operací týkajících se rozpočtových prostředků <,>
<br> finanční operace,týkající se tvorby a použití peněžních fondů <,>
<br> náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku <,>
<br> peněžní operace,týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě sml...

Načteno

edesky.cz/d/2679369

Meta

Pronájem   Rozpočet   Prodej   Prodej   Veřejná zakázka   Rozpočet   Rozpočet   Prodej   Pronájem   Rozpočet   Prodej   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Vrbčany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz