« Najít podobné dokumenty

Obec Vrbčany - Veřejnoprávní smlouva č. 2 uzavřená mezi DSO Pečecký region a MAS Podlipansko 387,4 kB

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vrbčany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

bez názvu
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Dobrovolného svazku obcí Pečecký region č.2 l2016
<br> Dobrovolný svazek obcí Pečecký region,se sídlem : Masarykovo nám.78,289 11 Pečky,IČO 70102961 zastoupený: Milanem Urbanem,starostou (dále jen poskytovatel)
<br> MAS Podlipansko o.p.s <.>,se sídlem : Tř.Jana Švermy 141,289 11 Pečky,IČO 27408507 zastoupená: Ing.Markétou Pošíkovou,ředitelkou (dále jen příjemce)
<br> uzavírají tuto veřejnoprávní smlouvu ( dále jen Smlouva) I.Předmět a účel smlouvy
<br> 1) Poskytovatel na základě schválení Shromážděním starostů dne 11.11.2016 Usnesením č.10/2016 poskytne příjemci návratnou íinanční výpomoc ve výši 600 000,-Kč (slovy: Šestsettisíc Kč) <.>
<br> 2) Návratná ňnanční výpomoc se poskytuje v souladu s šlOa a násl.zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,V platném znění na základě žádosti příjemce a je určena na úhradu nákladů na činnost společnosti — osobní a provozní náklady,související s realizací dotovaných projektů („ předíinancování“) <.>
<br> II.Práva a povinnosti smluvních stran
<br> 1) Návratná finanční výpomoc bude převedena na účet příjemce č.0438868349/0800 do 15 dnů od podpisu Smlouvy.Příjemce návratnou finanční výpomoc přijímá a zavazuje se jí použít k účelu uvedenému v odst.2) čl.I.Smlouvy a za podmínek stanovených Smlouvou a účin— nými právnímí předpisy.Stanoveného účelu bude dosaženo do 30.4.2017 <.>
<br> 2) Návratná ňnanční výpomoc je bezúročná a poskytovateli za ni nenáleží žádný poplatek <.>
<br> 3) Příjemce je povinen předložit ňnanční vypořádání návratné finanční výpomoci v termínu do 30.4.2017.Finanční vypořádání bude obsahovat přehled o čerpání a použití poskytnuté íinanční výpomoci a přehled o splácení prostředků návratné ňnanční výpomoci na účet poskytovatele <.>
<br> Na žádost poskytovatele je povinen příjemce předložit k nahlédnutí originální doklady <.>
<br> 4) Příjemce se zavazuje vrátit prostředky návratné finanční výpomoci na účet poskytovat...

Načteno

edesky.cz/d/2679362


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Vrbčany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz