« Najít podobné dokumenty

Obec Vrbčany - Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi DSO Pečecký region a MAS Podlipansko 764,3 kB

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vrbčany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

bez názvu
<,> <.>
Veřejnoprávní smlouva
<br> o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Dobrovolného svazku obcí Pečecký region
č.1/2016
<br> Dobrovolný svazek obcí Pečecký region <,>
se sídlem: Masarykovo nám.78,289 11 Pečky,IČO 70102961
zastoupený: Milanem Urbanem,starostou (dále jen poskytovatel)
<br> a
<br> MAS Podlipansko o.p.s.<,>
se sídlem: Tř.Jana Švermy 141,289 11 Pečky,IČO 27408507
zastoupená: Ing.Markétou Pošíkovou,ředitelkou (dále jen příjemce)
<br> uzavírají tuto veřejnoprávní smlouvu ( dále jen Smlouva)
<br> I.Předmět a účel smlouvy
<br> 1) Poskytovatel na základě schválení Shromážděním starostů dne 13.5.2016 poskytne příjemci
návratnou finanční výpomoc ve výši 800000,-Kč (slovy: Osmsettisíc Kč) <.>
<br> 2) Návratná finanční výpomoc se poskytuje v souladu s §1Oa a násl.zákona č.250/2000 Sb.<,>
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,v platném znění na základě žádosti příjemce
a je určena na úhradu nákladů na činnost společnosti - osobní a provozní náklady,související
s realizací dotovaných projektů (" předfinancování") <.>
<br> II.Práva a povinnosti smluvních stran
<br> 1)Návratná finanční výpomoc bude převedena na účet příjemce č.0438868349/0800 do 15 dnů
od podpisu Smlouvy.Příjemce návratnou finanční výpomoc přijímá a zavazuje se jí použít
k účelu uvedenému v odst.2) čI.I.Smlouvy a za podmínek stanovených Smlouvou a účin-
nými právními předpisy.Stanoveného účelu bude dosaženo do 31.7.2016 <.>
<br> 2) Návratná finanční výpomoc je bezúročná a poskytovateli za ni nenáleží žádný poplatek <.>
<br> 3) Příjemce je povinen předložit finanční vypořádání návratné finanční výpomoci v termínu
do 30.9.2016.Finanční vypořádání bude obsahovat přehled o čerpání a použití poskytnuté
finanční výpomoci a přehled o splácení prostředků návratné finanční výpomoci na účet
poskytovatele <.>
Na žádost poskytovatele je povinen příjemce předložit k nahlédnutí originální doklady <.>
<br>
<br> T
<br> 4) Příjemce se zavazuje vrátit prostředky návratné finanční výpomoci na úč...

Načteno

edesky.cz/d/2679361


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Vrbčany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz