« Najít podobné dokumenty

MČ Praha - Suchdol - Vyhlášení grantového programu mč pro rok 2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Praha - Suchdol.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

190201_vyhlaseni_grantu_UD.pdf
Městská část Praha-Suchdol
starosta městské části
<br> Suchdolské nám.734/3,165 00 Praha-Suchdol,tel.: 220 921 218
e-mail: starosta@praha-suchdol.cz,www.praha-suchdol.cz,IČ: 00231231
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE V PRAZE DNE
<br> UMC P_SUCH 00257/2019 Ing.Hejl 1.února 2019
<br>
<br>
Městská část Praha-Suchdol vyhlašuje grantové programy pro rok 2019
v následujících oblastech:
<br>
<br> tis.Kč
<br> Grantový program na podporu vzdělávání,podpora pedagogických činností ve
školách zřizovaných MČ Praha-Suchdol
<br>
100
<br> Grantový program na podporu tělovýchovným spolkům působících na území
městské části – podpora práce s dětmi a mládeží
<br> 70
<br> Grantový program v oblasti kultury a vzdělávání pro neziskové organizace
působící na území MČ Praha-Suchdol
<br> 50
<br> Grantový program na podporu práce s dětmi a mládeží 115
<br>
Celkem 335
<br>
<br> Lhůta pro podání žádosti je stanovena od 6.3.2019 8.00 hodin do 13.3.2019 17.00
<br> hodin.Žádosti doručené mimo uvedenou lhůtu budou z výběrového řízení vyřazeny <.>
<br>
<br> Místo podání žádosti: podatelna Úřadu městské části Praha-Suchdol,Suchdolské
<br> náměstí 734/3,Praha-Suchdol.Podmínkou přijetí je podání projektu v jednom originálním
<br> vyhotovení spolu s řádně vyplněným formulářem žádosti v obálce označené „grant -
<br> neotevírat“ poštou nebo osobně a současně elektronicky na e-mail: starosta@praha-
<br> suchdol.cz s uvedením grantového programu a názvu podávající organizace či fyzické osoby
<br> v předmětu e-mailu.V případě podání více žádostí jedním subjektem je každá žádost
<br> podávána samostatně <.>
<br> Úplné znění jednotlivých grantových programů je zveřejněno vč.formuláře žádosti na
<br> elektronické úřední desce ÚMČ a na webových stránkách městské části Praha-Suchdol:
<br> www.praha-suchdol.cz.Osobně je možné do vyhlášení nahlédnout v kanceláři starosty <.>
<br>
<br>
<br>
XXXX XXXX
starosta městské části Praha-Suchdol
<br>
<br>
<br> 2019-02-01T09:11:47+0100
XXXX XXXX Ing.eXafXXcdXXX...
190201_vyhlaseni_granty_vzdelavani_skolstvi.pdf
Městská část Praha-Suchdol,Suchdolské náměstí 734/3,Praha-Suchdol,165 00 Městská část Praha-Suchdol VYHLAŠUJE GRANTOVÝ PROGRAM NA PODPORU VZDĚLÁVÁNÍ,PODPORA PEDAGOGICKÝCH ČINNOSTÍ VE ŠKOLÁCH ZŘIZOVANÝCH MĚSTSKOU ČÁSTÍ PRAHA-SUCHDOL PRO ROK 2019 1 / 5 Městská část Praha-Suchdol,Suchdolské náměstí 734/3,Praha-Suchdol,165 00 Část I: Podmínky pro účast ve výběrovém řízení Výběrové řízení projektů „GRANTOVÉHO PROGRAMU NA PODPORU VZDĚLÁVÁNÍ,PODPORU PEDAGOGICKÝCH ČINNOSTÍ VE ŠKOLÁCH ZŘIZOVANÝCH MĚSTSKOU ČÁSTÍ PRAHA- SUCHDOL PRO ROK 2019 “ bude zveřejněno ke dni 1.2.2019 na úřední desce městské části Praha-Suchdol a na webových stránkách MČ Praha-Suchdol.Celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu činí 100.000,- Kč.Maximální výše dotace může být až 100 % z celkového objemu peněžních prostředků.Výše dotace jednotlivých projektů bude posouzena grantovou komisí podle cíle,účelnosti a potřebnosti projektů.Výběrové řízení probíhá v souladu se zákonem č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdější předpisů a zákonem č.131/2000 Sb <.>,o hlavním městě Praze,ve znění pozdějších předpisů.1.Subjekty,které mohou žádat o příspěvek Školy a školská zařízení podle zákona č.561/2004 Sb <.>,o předškolním,základním,středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),ve znění pozdějších předpisů,zřízené MČ Praha-Suchdol.2.Všeobecné informace a) Formuláře Žádost o poskytnutí grantu MČ Praha-Suchdol na podporu vzdělávání,podporu pedagogických činností ve školách zřizovaných MČ Praha-Suchdol pro rok 2019,jejichž součástí je i Podrobný položkový rozpis nákladů (dále jen „Žádost o poskytnutí grantu“ a „Podrobný položkový rozpis nákladů“),budou k dispozici na webových stránkách úřadu.b) Lhůta pro podání žádosti je stanovena od 6.3.2019 8.00 hodin do 13.3.2019 17.00 hodin.Žádosti doručené mimo uvedenou lhůtu budou z výběrového řízení vyřazeny.Místo podání žádosti: podatelna Úřadu městské části Praha-Suchdol,Suchdolské náměstí 734/3,Praha-Suc...
190201_vyhlaseni_granty_telovychovy_2019.pdf
Městská část Praha-Suchdol,Suchdolské náměstí 734/3,Praha-Suchdol,165 00 Městská část Praha-Suchdol VYHLAŠUJE GRANTOVÝ PROGRAM NA PODPORU TĚLOVÝCHOVNÝM SPOLKŮM PŮSOBÍCÍCH NA ÚZEMÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI – PODPORA PRÁCE S DĚTMI A MLÁDEŽÍ PRO ROK 2019 1 / 6 Městská část Praha-Suchdol,Suchdolské náměstí 734/3,Praha-Suchdol,165 00 Část I: Podmínky pro účast ve výběrovém řízení Výběrové řízení projektů „GRANTOVÉHO PROGRAMU NA PODPORU TĚLOVÝCHOVNÝM SPOLKŮM PŮSOBÍCÍCH NA ÚZEMÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI – PODPORA PRÁCE S DĚTMI A MLÁDEŽÍ PRO ROK 2019“ bude zveřejněno ke dni 1.2.2019 na úřední desce městské části Praha-Suchdol a na webových stránkách MČ Praha-Suchdol.Celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu činí 70.000,- Kč.Maximální výše dotace může být až 95 % z celkového objemu peněžních prostředků.Výše dotace jednotlivých projektů bude posouzena grantovou komisí podle cíle,účelnosti a potřebnosti projektů.Výběrové řízení probíhá v souladu se zákonem č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdější předpisů a zákonem č.131/2000 Sb <.>,o hlavním městě Praze,ve znění pozdějších předpisů.1.Subjekty,které mohou žádat o příspěvek Tělovýchovné spolky a další neziskové organizace působící na území MČ Praha-Suchdol.2.Všeobecné informace 1.Formuláře Žádost o poskytnutí grantu MČ Praha-Suchdol na podporu tělovýchovným spolkům působících na území městské části – podpora práce s dětmi a mládeží pro rok 2019,jehož součástí je i Podrobný položkový rozpis nákladů (dále jen „Žádost o poskytnutí grantu“ a „Podrobný položkový rozpis nákladů“),budou k dispozici na webových stránkách úřadu.2.Lhůta pro podání žádosti je stanovena od 6.3.2019 8.00 hodin do 13.3.2019 17.00 hodin.Žádosti doručené mimo uvedenou lhůtu budou z výběrového řízení vyřazeny.Místo podání žádosti: podatelna Úřadu městské části Praha-Suchdol,Suchdolské náměstí 734/3,Praha-Suchdol.Podmínkou přijetí je podání projektu v jednom originálním vyhotovení spolu s řádně vyplněným formulářem žádosti v o...
190201_vyhlaseni_granty_kultura.pdf
Městská část Praha-Suchdol,Suchdolské náměstí 734/3,Praha-Suchdol,165 00 Městská část Praha-Suchdol VYHLAŠUJE GRANTOVÝ PROGRAM V OBLASTI KULTURY A VZDĚLÁVÁNÍ PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE PŮSOBÍCÍ NA ÚZEMÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-SUCHDOL PRO ROK 2019 1 / 5 Městská část Praha-Suchdol,Suchdolské náměstí 734/3,Praha-Suchdol,165 00 Část I: Podmínky pro účast ve výběrovém řízení Výběrové řízení projektů „GRANTOVÉHO PROGRAMU V OBLASTI KULTURY A VZDĚLÁVÁNÍ PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE“ bude zveřejněno ke dni 1.2.2019 na úřední desce městské části Praha-Suchdol a na webových stránkách MČ Praha-Suchdol.Celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu činí 50.000,- Kč.Maximální výše dotace může být až 95 % z celkového objemu peněžních prostředků.Výše dotace jednotlivých projektů bude posouzena grantovou komisí podle cíle,účelnosti a potřebnosti projektů.Výběrové řízení probíhá v souladu se zákonem č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdější předpisů a zákonem č.131/2000 Sb <.>,o hlavním městě Praze,ve znění pozdějších předpisů.1.Subjekty,které mohou žádat o příspěvek Neziskové organizace působící na území MČ Praha-Suchdol.2.Všeobecné informace 1.Formuláře Žádost o poskytnutí grantu MČ Praha-Suchdol na podporu neziskových organizací v oblasti kultury a vzdělávání působící v MČ Praha-Suchdol pro rok 2019,jejichž součástí je i Podrobný položkový rozpis nákladů (dále jen „Žádost o poskytnutí grantu“ a „Podrobný položkový rozpis nákladů“),budou k dispozici na webových stránkách úřadu.2.Lhůta pro podání žádosti je stanovena od 6.3.2019 8.00 hodin do 13.3.2019 17.00 hodin.Žádosti doručené mimo uvedenou lhůtu budou z výběrového řízení vyřazeny.Místo podání žádosti: podatelna Úřadu městské části Praha-Suchdol,Suchdolské náměstí 734/3,Praha-Suchdol.Podmínkou přijetí je podání projektu v jednom originálním vyhotovení spolu s řádně vyplněným formulářem žádosti v obálce označené „grant - neotevírat“ poštou nebo osobně a současně elektronicky na e-mail: s...
190201_vyhlaseni_grantu_podpora_prace_s_detmi_a_mladezi_i_pro_FO.pdf
Městská část Praha-Suchdol,Suchdolské náměstí 734/3,Praha-Suchdol,165 00 Městská část Praha-Suchdol VYHLAŠUJE GRANTOVÝ PROGRAM NA PODPORU PRÁCE S DĚTMI A MLÁDEŽÍ PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE,ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ MĚSTSKOU ČÁSTÍ A FYZICKÉ OSOBY PŮSOBÍCÍ NA ÚZEMÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-SUCHDOL PRO ROK 2019 1 / 6 Městská část Praha-Suchdol,Suchdolské náměstí 734/3,Praha-Suchdol,165 00 Část I: Podmínky pro účast ve výběrovém řízení Výběrové řízení projektů „GRANTOVÉHO PROGRAMU NA PODPORU PRÁCE S DĚTMI A MLÁDEŽÍ PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE,ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ MĚSTSKOU ČÁSTÍ A FYZICKÉ OSOBY PRO ROK 2019“ bude zveřejněno ke dni 1.2.2019 na úřední desce městské části Praha-Suchdol a na webových stránkách MČ Praha-Suchdol.Celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu činí 115.000,- Kč.Maximální výše dotace může být až 95 % z celkového objemu peněžních prostředků.Výše dotace jednotlivých projektů bude posouzena grantovou komisí podle cíle,účelnosti a potřebnosti projektů.Výběrové řízení probíhá v souladu se zákonem č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdější předpisů a zákonem č.131/2000 Sb <.>,o hlavním městě Praze,ve znění pozdějších předpisů.1.Subjekty,které mohou žádat o příspěvek Neziskové organizace,organizace zřizované MČ a fyzické osoby působící v oblasti volného času a vzdělávání dětí a mládeže na území MČ Praha-Suchdol.2.Všeobecné informace 1.Formuláře Žádost o poskytnutí grantu MČ Praha-Suchdol na podporu práce s dětmi a mládeží v MČ Praha-Suchdol pro rok 2019 pro neziskové organizace,organizace zřizované městskou částí a fyzické osoby,jehož součástí je i Podrobný položkový rozpis nákladů (dále jen „Žádost o poskytnutí grantu“ a „Podrobný položkový rozpis nákladů“),budou k dispozici na webových stránkách úřadu.2.Lhůta pro podání žádosti je stanovena od 6.3.2019 8.00 hodin do 13.3.2019 17.00 hodin.Žádosti doručené mimo uvedenou lhůtu budou z výběrového řízení vyřazeny.Místo podání žádosti: podatelna Úřadu městské části Praha-...
190201_formular_sport_telovychovy_2019.pdf
Žádost o poskytnutí grantu dle usnesení Rady městské části Praha-Suchdol č.11.7.ze dne 30.1.2019 Program GRANTOVÝ PROGRAM NA PODPORU TĚLOVÝCHOVNÝCH SPOLKŮM PŮSOBÍCÍCH NA ÚZEMÍ MČ PRAHA-SUCHDOL – PODPORA PRÁCE S DĚTMI A MLÁDEŽÍ PRO ROK 2019 Název projektu I.ÚDAJE O ŽADATELI Žadatel projektu: Název Ulice Č.p.Č.o.Obec Praha PSČ 165 00 Městská část Praha-Suchdol E-mail Fax Mobil Tel Právní forma IČ Zřizovatel Statutární zástupce organizace: Jméno Titul před jménem Příjmení Titul za jménem Cílová skupina: II.ÚDAJE O PROJEKTU Stručný popis projektu: Doba trvání projektu: 1/2 Žádost o poskytnutí grantu dle usnesení Rady městské části Praha-Suchdol č.11.7.ze dne 30.1.2019 III.ROZPOČET PROJEKTU Celkové náklady na projekt (Kč) Vlastní finanční podíl (%) Vlastní finanční podíl (Kč) Jiný zdroj čerpání finančních prostředků Celková výše požadované dotace (Kč) (zaokrouhleno na celé stokoruny) IV.PODROBNÝ POLOŽKOVÝ ROZPIS NÁKLADŮ Rozpis předpokládaných nákladů: položky Celkové náklady Z toho požadovaná dotace MČ Další zdroj financí Celkem Z toho Částka ZdrojOstatní neinvestiční náklady Mzdy,odvody a ostatní osobní náklady Celkem Razítko,jméno a podpis osoby oprávněné jednat za žadatele: Titul před jménem Razítko Jméno Příjmení Titul za jménem Podpis statutárního zástupce V Praze-Suchdole dne Informační povinnost dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady č.2016/679 ze dne 27.4.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES („GDPR") účinného od 25.května 2018 je ze strany poskytovatele splněna prostřednictvím informace uveřejněné na portálu www.praha-suchdol.cz,a to na adrese: https://www.praha-suchdol.cz/index.php?pg=8800&ln=cz 2/2 Právní forma IČ Celkové náklady na projekt (Kč) Vlastní finanční podíl (%) Vlastní finanční podíl (Kč) Jiný zdroj čerpání finančních prostředků Celková výše požadované dotace (Kč) (zaokrouhleno na celé stokoruny) PODROBNÝ POLOŽKOVÝ ROZPIS NÁKLADŮ Razítko,jméno a po...
190201_formular_skolstvi_2019.pdf
Žádost o poskytnutí grantu dle usnesení Rady městské části Praha-Suchdol č.11.7 ze dne 30.1.2019 Program GRANTOVÝ PROGRAM NA PODPORU VZDĚLÁVÁNÍ,PODPORA PEDAGOGICKÝCH ČINNOSTÍ VE ŠKOLÁCH ZŘIZOVANÝCH MĚSTSKOU ČÁSTÍ PRAHA-SUCHDOL PRO ROK 2019 Název projektu I.ÚDAJE O ŽADATELI Žadatel projektu: Název Ulice Č.p.Č.o.Obec Praha PSČ 165 00 Městská část Praha-Suchdol E-mail Fax Mobil Tel Právní forma IČ Zřizovatel Městská část Praha-Suchdol Statutární zástupce organizace: Jméno Titul před jménem Příjmení Titul za jménem Cílová skupina: II.ÚDAJE O PROJEKTU Stručný popis projektu: Doba trvání projektu: 1/2 Žádost o poskytnutí grantu dle usnesení Rady městské části Praha-Suchdol č.11.7 ze dne 30.1.2019 III.ROZPOČET PROJEKTU Celkové náklady na projekt (Kč) Vlastní finanční podíl (%) Vlastní finanční podíl (Kč) Jiný zdroj čerpání finančních prostředků Celková výše požadované dotace (Kč) (zaokrouhleno na celé stokoruny) IV.PODROBNÝ POLOŽKOVÝ ROZPIS NÁKLADŮ Rozpis předpokládaných nákladů: položky Celkové náklady Z toho požadovaná dotace MČ Další zdroj financí Celkem Z toho Částka ZdrojMzdy,odvody a ostatní osobní náklady Celkem Razítko,jméno a podpis osoby oprávněné jednat za žadatele: Titul před jménem Razítko Jméno Příjmení Titul za jménem Podpis statutárního zástupce V Praze-Suchdole dne Informační povinnost dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady č.2016/679 ze dne 27.4.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES („GDPR") účinného od 25.května 2018 je ze strany poskytovatele splněna prostřednictvím informace uveřejněné na portálu www.praha-suchdol.cz,a to na adrese: https://www.praha-suchdol.cz/index.php?pg=8800&ln=cz 2/2 Právní forma IČ Celkové náklady na projekt (Kč) Vlastní finanční podíl (%) Vlastní finanční podíl (Kč) Celková výše požadované dotace (Kč) (zaokrouhleno na celé stokoruny) PODROBNÝ POLOŽKOVÝ ROZPIS NÁKLADŮ Razítko,jméno a podpis osoby oprávněné jednat za žadatele: Ti...
190201_formular_prace_s_detmi_a_mladezi_pro_PO_i_FO.pdf
Žádost o poskytnutí grantu dle usnesení Rady městské části Praha-Suchdol č.11.7 ze dne 30.1.2019 Program GRANTOVÝ PROGRAM NA PODPORU PRÁCE S DĚTMI A MLÁDEŽÍ PRO ROK 2019 Název projektu I.ÚDAJE O ŽADATELI Žadatel projektu: Název / jméno a příjmení (fyz.osoba) Ulice Č.p.Č.o.Obec Praha PSČ 165 00 Městská část Praha-Suchdol E-mail Fax Mobil Tel Právní forma IČ/datum narození Zřizovatel Statutární zástupce (organizace): Jméno Titul před jménem Příjmení Titul za jménem Cílová skupina: II.ÚDAJE O PROJEKTU Stručný popis projektu: Doba trvání projektu: 1/2 Žádost o poskytnutí grantu dle usnesení Rady městské části Praha-Suchdol č.11.7 ze dne 30.1.2019 III.ROZPOČET PROJEKTU Celkové náklady na projekt (Kč) Vlastní finanční podíl (%) Vlastní finanční podíl (Kč) Jiný zdroj čerpání finančních prostředků Celková výše požadované dotace (Kč) (zaokrouhleno na celé stokoruny) IV.PODROBNÝ POLOŽKOVÝ ROZPIS NÁKLADŮ Rozpis předpokládaných nákladů: položky Celkové náklady Z toho požadovaná dotace MČ Další zdroj financí Celkem Z toho Částka ZdrojOstatní neinvestiční náklady Mzdy,odvody a ostatní osobní náklady Celkem Razítko,jméno a podpis osoby oprávněné jednat za žadatele: Titul před jménem Razítko Jméno Příjmení Titul za jménem Podpis (statutární zástupce u organizace) V Praze-Suchdole dne Informační povinnost dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady č.2016/679 ze dne 27.4.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES („GDPR") účinného od 25.května 2018 je ze strany poskytovatele splněna prostřednictvím informace uveřejněné na portálu www.praha-suchdol.cz,a to na adrese: https://www.praha-suchdol.cz/index.php?pg=8800&ln=cz 2/2 Právní forma IČ/datum narození Celkové náklady na projekt (Kč) Vlastní finanční podíl (%) Vlastní finanční podíl (Kč) Jiný zdroj čerpání finančních prostředků Celková výše požadované dotace (Kč) (zaokrouhleno na celé stokoruny) PODROBNÝ POLOŽKOVÝ ROZPIS NÁKLADŮ Razítko,jmén...
190201_formular_kultura_2019.pdf
Žádost o poskytnutí grantu dle usnesení Rady městské části Praha-Suchdol č.11.7 ze dne 30.1.2019 Program GRANTOVÝ PROGRAM V OBLASTI KULTURY A VZDĚLÁVÁNÍ PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE PŮSOBÍCÍ NA ÚZEMÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-SUCHDOL PRO ROK 2019 Název projektu I.ÚDAJE O ŽADATELI Žadatel projektu : Název Ulice Č.p.Č.o.Obec Praha PSČ 165 00 Městská část Praha-Suchdol E-mail Fax Mobil Tel Právní forma IČ Zřizovatel Statutární zástupce organizace : Jméno Titul před jménem Příjmení Titul za jménem Cílová skupina : II.ÚDAJE O PROJEKTU Stručný popis projektu : Doba trvání projektu : 1/2 Žádost o poskytnutí grantu dle usnesení Rady městské části Praha-Suchdol č.11.7 ze dne 30.1.2019 III.ROZPOČET PROJEKTU Celkové náklady na projekt (Kč) Vlastní finanční podíl (%) Vlastní finanční podíl (Kč) Jiný zdroj čerpání finančních prostředků Celková výše požadované dotace (Kč) (zaokrouhleno na celé stokoruny) IV.PODROBNÝ POLOŽKOVÝ ROZPIS NÁKLADŮ Rozpis předpokládaných nákladů: položky Celkové náklady Z toho požadovaná dotace MČ Další zdroj financí Celkem Z toho Částka ZdrojOstatní neinvestiční náklady Mzdy,odvody a ostatní osobní náklady Celkem Razítko,jméno a podpis osoby oprávněné jednat za žadatele : Titul před jménem Razítko Jméno Příjmení Titul za jménem Podpis statutárního zástupce V Praze-Suchdole dne Informační povinnost dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady č.2016/679 ze dne 27.4.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES („GDPR") účinného od 25.května 2018 je ze strany poskytovatele splněna prostřednictvím informace uveřejněné na portálu www.praha-suchdol.cz,a to na adrese: https://www.praha-suchdol.cz/index.php?pg=8800&ln=cz 2/2 Právní forma IČ Celkové náklady na projekt (Kč) Vlastní finanční podíl (%) Vlastní finanční podíl (Kč) Celková výše požadované dotace (Kč) (zaokrouhleno na celé stokoruny) PODROBNÝ POLOŽKOVÝ ROZPIS NÁKLADŮ Razítko,jméno a podpis osoby oprávněné jednat za žadatel...

Načteno

edesky.cz/d/2676019

Meta

Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Praha - Suchdol      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz