« Najít podobné dokumenty

Obec Horní Slivno - Zápis ze zasedání zastupitelstva 28.1.2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Horní Slivno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis ze zasedání zastupitelstva 28.1.2019
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Horní Slivno
<br> konaného dne 28.1.2019
<br> v zasedací místnosti OU v Horním Slivně Začátek zasedání: 19:00 hod
<br> Přítomni: lng.XXXXXXXXX XXXXXX,XXXXXXX XXXXX,XXXXXX XXXXX,XXXXXXX XXXXX,XXXXXXXXXX XXXXXX,XXXXXXXXX XXXXX,XXXXXXXXX XXXXXXXX
<br> Omluveni:
<br> Hosté: XXXXXXX XXXXX
<br> Ověřovatelé zápisu: XXXXXXX XXXXX,XXXXXXXXX XXXXX
<br> Program jednání:
<br> X.Úvod
<br> 2.Rozpočtová změna č.1
<br> 3.Hospodaření za rok 2018 — předběžná zpráva 4.[nventmy 2018
<br> 5.Různé
<br> 6.Diskuze
<br> ?.Závěr
<br> nd.1'.2: Úvod
<br> Starostka přivítala přítomné.konstatovala,že zastupitelstvo obce je usnášení schopné a seznámila přítomné s programem <.>
<br> ZO schvaluje program jednání Pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0
<br> mm.).- Rozpačtgg' změngj.! - příjmy byly navýšeny o nuceny prodej akcií ČS,částkujsmejiž obdrželi na účet v KB,příjmy se snížily o výnos z dividend.Rozdíl těchto částek bude zatím uložen na bankovním účtu.Dále byl navýšen příjem o dotace od Střed.Kraje a příjem z odvodu ze ZPF — tento bude použit na výdaje o péči a vzhled obce.Z důvodu vyúčtování záloh za odběr podzemní vody.byly upraveny příjmy na par.23 | O.Rozpočtová změna je navržena jako přebytková.přebytek zvýší zůstatek na účtu u KB.v průběhu roku ZO rozhodne najaký účel bude výnos z akcií použit.ZO schvaluje rozpočtovou změnu č.1 jako přebytkovou
<br> Pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0
<br> 31.3.): Hospodařem'za rok 2018 —— přeíjýěžnrí zpráva
<br> Starostka komentovala jednotlivé příjmy a výdaje za minulý rok.obec v roce 2018 hospodařila s přebytkem 1 325.022,— Kč.Přij my ve výši 5320480 Kč,vydaje ve výši 4393.60? Kč ( nakup traktoru,příkopoveho ramene,dvou měřičů rychlosti,oprava silnice u hřiště.dále náklady na provoz vodovodu a obce) Podrobněji se hospodařením bude ZO zabývat při projednávání návrhu závěrečného účtu za rok 2018.Dne 5.2.2019 bude na obci probíhat audit — kontrola hospodaření ze Středočeského kraje <.>
<br> ad.4.2: ln ventury 2018
<br> Od 22.12.20...

Načteno

edesky.cz/d/2673330

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Horní Slivno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz