« Najít podobné dokumenty

Obec Horka u Staré Paky - Pozemkový fond České republiky 

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Horka u Staré Paky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

0000001.JPG
VEREJNA NABI’DKA POZEMKfi URéENYCH K PRODEJI
PODLE § 7 zAKONA 5.95/1999 Sb <.>,0 PODMiNKACH PREVODU ZEMEDELSKYCH
A LESNiCH POZEMKfJ z VLASTNICTVi STATU NA JINE OSOBY,VE ZNENi
POZDEJSiCH PREDPIst
(DALE JEN zAKON o PRODEJI PfiDY) <,>
UVEREJNENA POZEMKOVYM FONDEM (3R DNE 9.6.2008
<br> Pozemkovy fond mfiie prodat zemédélské pozemky podle § 7 zékona o prodeji
pfidy:
<br> a) oprévnénym osobém ve smyslu § 1 odst.2 pism.a) zékona o prodeji pfidy ve spojeni 5
§ lla zékona é.229/1991 Sb <.>,0 fipravé Vlastnickych VZtahfi kpfldé a jinému zemédélskému
majetku,VC znéni pozdéjéich pfedpisfi (déle jen,<,> zékon o pfidé“),které maji prévo na pfevod
jiného pozemku podle § 11a zékona 0 pfidé,pokud neirok této oprévnéné osoby (tj.i fyzické 6i
prévnické osoby,na kterou nérok pfeéel nebo byl pfeveden) vyjédf‘eny V korunéch éini nejméné
50 % z minimélni ceny pozemku (§ 9 odst.3 zékona o prodeji pfidy) <,>
<br> b) samostatné hospodaficim rolnikfim,ktefi prokazatelné provozuji zemédélskou vyrobu
minimélné p0 dobu 36 mésicfi na pozemcich 0 rozloze nejméné 10 ha V katastrélnich fizemich
obce nebo V katastrélnim flzemi,které sousedi s katastrélnim fizemim,do néhoi néleieji pozemky
uréené k prodeji <,>
<br> c) spoleénikfim obchodnich spoleénosfi nebo élenfim druistev,které provozuji
zemédélskou Vyrobu minimélné p0 dobu 36 mésicfi na pozemcich V katastrélm’ch fizemich obce
nebo V katastrélm’m fizemi,které sousedl' skatastrélm'm fizemim,do néhoi néleieji pozemky
uréené k prodeji <,>
<br> d) osobém podle § 4 odst.l pism.a) zzikona o prodeji ptldy,ktere’ Vlastm' nejméné 10 ha
zemédélské pfidy V katastrélnich fizemich oboe nebo V katastrélnim fizemi,které sousedl'
s katastrélnim lizemim,do néhoi néleieji pozemky uréené k prodeji <.>
<br> Nabyvatelem zemédélskych pozemkfi podle § 7 zékona o prodeji pfidy ml‘iie bit
fyzické osoba,kterz’t je stétm’m obéanem éeské republiky,nebo obéan jiného élenského stzitu
Evropské unie s prfikazem o povoleni k pohytu pro stfimiho pfisluénika Elenského stétu
Evropskych spoleéenstvi,pokud je ev...

Načteno

edesky.cz/d/2660722


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Horka u Staré Paky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz