« Najít podobné dokumenty

Obec Rantířov - „Plán udržitelné městské mobility Jihlavy“ posuzované ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., o… (5 příloh)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rantířov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

priloha_643413539_4_Jihlava nejede_Navrh-1.pdf [10,05 MB]
Plán udržitelné městské
mobility Jihlavy
Návrh
<br>
<br>
Statutární město Jihlava
<br> Srpen 2018
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Strana 1 Statutární město Jihlava
Masarykovo náměstí 1,586 01 Jihlava
<br> Tel: 565 591 111 | IDDS: jw5bxb4 | www.jihlava.cz
<br> Záznam o vydání
Koncept návrhu vydán 2.8.2018
<br>
<br> Autorský kolektiv
<br> Ing.XXXX XXXXXX,Mott MacDonald CZ
<br> Ing.XXXXXX XXXXXX,Statutární město Jihlava
<br> Ing.XXXX XXXXXXXXX,Mott MacDonald CZ
<br> Mgr.XXXXX XXXXX,Statutární město Jihlava
<br> Bc.XXXXXX XXXXXXXXX,Statutární město Jihlava
<br> Ing.XXXXXX XXXXXX,Mott MacDonald CZ
<br> Ing.XXXXXXXX XXXXXXX,Mott MacDonald CZ
<br> Ing.XXXXX XXXXXX,Statutární město Jihlava
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Strana 2 Statutární město Jihlava
Masarykovo náměstí 1,586 01 Jihlava
<br> Tel: 565 591 111 | IDDS: jw5bxb4 | www.jihlava.cz
<br> Obsah
1 Plán mobility v kostce.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 5
<br> 1.1 Analýza.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 5
<br> 1.2 Vize.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.6
<br> 1.3 Návrh.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.7
<br> 2 Plán mobility krok za...
priloha_643413539_3_sea_mobilita_jihlava_final2-1.pdf [4,38 MB]
Hodnocení koncepce podle přílohy č.9 zákona č.100/2001 Sb.ve znění pozdějších předpisů PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY JIHLAVY Prosinec 2018 EIA SERVIS s.r.o.České Budějovice Plán udržitelné městské mobility Jihlavy Strana 2 Hodnocení koncepce dle zákona č.100/2001 Sb.EIA SERVIS s.r.o.HODNOCENÍ KONCEPCE PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY JIHLAVY podle přílohy č.9 zákona č.100/2001 Sb.ve znění pozdějších předpisů Předkladatel koncepce: Statutární město Jihlava Masarykovo náměstí 97/1 586 01 Jihlava 1 Zpracovatel hodnocení: EIA SERVIS s.r.o.U Malše 20 370 01 České Budějovice Hlavní řešitel: Mgr.XXXXX XXXXXXX,držitelka autorizace dle § XX zákona č.XXX/XXXX Sb <.>,o posuzování vlivů na životní prostředí,rozhodnutí MŽP č.j.87741/ENV/15 ze dne 14.12.2015 držitelka osvědčení odborné způsobilosti pro oblast posuzování vlivů na veřejné zdraví dle §19 zákona č.100/2001 Sb <.>,o posuzování vlivů na životní prostředí,ve znění pozdějších předpisů,č.j.34758-OVZ-32.0- 8.9.08 ze dne 19.12.2008,prodloužení osvědčení č.j.47601-OVZ-32.0-22.5.13,č.j.MZDR 23934/2018- 2/OVZ Spolupráce: RNDr.Vojtěch Vyhnálek CSc <.>,držitel autorizace dle § 19 zákona č.100/2001 Sb <.>,o posuzování vlivů na životní prostředí,osvědčení MŽP č.j.2721/4692/OEP/92/93,prodlouženo čj.45099/ENV/06,108951/ENV/10,40636/ENV/15 Mgr.XXXXXXX XXXXX,držitel autorizace ke zpracování dokumentace a posudku podle § 19 zákona č.100/2001 Sb <.>,osvědčení č.j.39738/ENV/10 ze dne 6.5.2010,prodlouženo čj.80105/ENV/14 ze dne 10.12.2014 Ing.XXXXXXXXX XXXXXXX,držitelka autorizace ke zpracování dokumentace a posudku podle § 19 zákona č.100/2001 Sb <.>,osvědčení č.j.39884/ENV/1 0 ze dne 6.5.2010,prodlouženo č.j.74091/ENV/14 ze dne 13.11.2014 Mgr.XXXXXXXXX XXXXXXXXX Prosinec XXXX Plán udržitelné městské mobility Jihlavy Strana X Hodnocení koncepce dle zákona č.100/2001 Sb.EIA SERVIS s.r.o.OBSAH Obsah.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>....
priloha_643413539_2_P2_hodnoceni_opatreni.pdf [0,58 MB]
1
<br>
<br>
<br> Návrhová oblast
01 Rezidentní parkování
<br> Opatření
5 Rozšíření rezidentské parkovací zóny a řešení návštěvnického parkování
<br> V
liv
<br> y
n
<br> a
o
<br> by
va
<br> te
ls
<br> tv
o
<br> a
ve
<br> ře
jn
<br> é
zd
<br> ra
ví
<br>
<br> V
liv
<br> y
n
<br> a
o
<br> vz
du
<br> ší
a
<br> k
lim
<br> a
<br> V
liv
<br> y
n
<br> a
vo
<br> dy
<br>
V
liv
<br> y
n
<br> a
p
<br> ůd
y
<br> V
liv
<br> y
n
<br> a
h
<br> or
ni
<br> no
vé
<br>
pr
<br> o
st
<br> ře
dí
<br>
<br> V
liv
<br> y
n
<br> a
b
<br> io
lo
<br> gi
ck
<br> o
u
<br> ro
zm
<br> an
ito
<br> st
<br>
V
liv
<br> y
n
<br> a
kr
<br> aj
in
<br> u
<br>
V
liv
<br> y
n
<br> a
h
<br> m
ot
<br> ný
m
<br> a
je
<br> te
k
<br> a
ku
<br> ltu
rn
<br> í
p
<br> am
át
<br> ky
<br>
R
oz
<br> sa
h
<br> vl
iv
<br> u
<br> D
ob
<br> a
p
<br> ůs
o
<br> be
n
<br> í
<br> C
ha
<br> ra
kt
<br> er
v
<br> liv
u
<br> K
u
<br> m
u
<br> la
tiv
<br> ní
v
<br> liv
y
<br> S
yn
<br> er
gi
<br> ck
é
<br> vl
iv
<br> y
<br> -1 0 0 0 0 0 0 0 L D P -1 -1
<br> Popis vlivů (komentář)
<br> V případě výstavby nových parkovacích kapacit mohou nastat mírné negativní vlivy hluku a
emisí do ovzduší na obyvatelstvo <.>
<br> V případě výstavby nových parkovacích kapacit mohou nastat mírné negativní kumulativní a
synergické vlivy hluku a emisí do ovzduší na obyvatelstvo s ostatními silnicemi,případně s
průmyslovými závody v území <.>
<br> Doporučení pro minimalizaci vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví
<br> Vlivy hluku a emisí do ovzduší na obyvatelstvo minimalizovat zpracováním společné
hlukové a rozptylové studie s ostatními záměry v dotčeném území a navržením opatření pro
splnění hlukových a imisních limitů v dotčeném území <.>
<br> Závěrečné hodnocení
<br> Při dodržení doporučení pro minimalizaci vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví je
opatření akceptovatelné <.>
<br>
<br>
<br>
<br> 2
<br>
<br>
<br> Návrhová oblast
01 Rezidentní parkování
<br> Opatření
30 Manipulační plocha ul.Telečská
<br> V
liv
<br> y
n
<br> a
o
<br> by
va
...
priloha_643413539_1_P1_natura-1.pdf [1,88 MB]
PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY JIHLAVY POSOUZENÍ VLIVŮ KONCEPCE NA LOKALITY SOUSTAVY NATURA 2000 PODLE § 45i ZÁKONA č.114/1992 Sb <.>,O OCHRANĚ PŘÍRODY A KRAJINY,V PLATNÉM ZNĚNÍ prosinec 2018 PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY JIHLAVY POSOUZENÍ VLIVŮ KONCEPCE NA LOKALITY SOUSTAVY NATURA 2000 PODLE § 45i ZÁKONA č.114/1992 Sb <.>,O OCHRANĚ PŘÍRODY A KRAJINY,V PLATNÉM ZNĚNÍ Objednatel: EIA Servis,s.r.o.U Malše 20 370 01 České Budějovice Zpracovatel: RNDr.XXXXX XXXXXXXX Držitelka autorizace k provádění posouzení podle § XXi zákona č.114/1992 Sb <.>,o ochraně přírody a krajiny,v platném znění,udělené Ministerstvem životního prostředí ČR rozhodnutím č.j.45617/ENV/11-1572/630/11; prodloužení autorizace rozhodnutím č.j.29956/ENV/16-1458/630/16.Ve Stromovce 715/6,500 11 Hradec Králové IČ: 04248066 V Hradci Králové,dne 6.prosince 2018 …………………………………………………….<.> XXXXX XXXXXXXX OBSAH Úvod.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 6 1.Údaje o koncepci.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 7 1.1.Název koncepce.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.7 1.2.Údaje o předkladateli.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 7 1.3.Rozsah a obsahové zaměřen...
priloha_643413539_0_Mobilita ji návrh zveřejnění.pdf [0,79 MB]
Krajský úřad Kraje Vysočina
<br> Žižkova 57,587 33 Jihlava,IČO: 70890749
ID datové schránky: ksab3eu,e-mail: posta@kr-vysocina.cz
<br>
<br> KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA
<br> Odbor životního prostředí a zemědělství
Žižkova 57,587 33 Jihlava,Česká republika
<br> tel.: 564 602 111,e-mail: posta@kr-vysocina.cz
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Zveřejnění návrhu koncepce „Plán udržitelné městské mobility Jihlavy“ posuzované
<br> ve smyslu zákona č.100/2001 Sb <.>,o posuzování vlivů na životní prostředí,ve znění
<br> pozdějších předpisů
<br> Krajský úřad Kraje Vysočina,odbor životního prostředí a zemědělství,jako věcně a místně
<br> příslušný úřad,ve smyslu ustanovení § 22 zákona č.100/2001 Sb <.>,o posuzování vlivů na
<br> životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů,v platném znění (dále též
<br> „zákon“) obdržel dne 23.1.2019 návrh koncepce „Plán udržitelné městské mobility
<br> Jihlavy“ včetně vyhodnocení vlivů této koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví
<br> a vyhodnocení vlivů koncepce na soustavu Natura 2000 (dále též „návrh koncepce“) <.>
<br> Vyhodnocení koncepce bylo zpracované podle přílohy č.9 zákona <.>
<br> Na základě předloženého návrhu koncepce a vyjádření veřejnosti k oznámení Krajský úřad
<br> Kraje Vysočina upouští od veřejného projednání dle § 10f odst.2 zákona <.>
<br> Každý může zaslat své písemné vyjádření k návrhu koncepce Krajskému úřadu Kraje
<br> Vysočina,odboru životního prostředí a zemědělství,ve lhůtě do 20 dnů ode dne jeho
<br> zveřejnění na úřední desce Kraje Vysočina,tj.do 18.2.2019.K vyjádřením zaslaným po
<br> lhůtě příslušný úřad nepřihlíží <.>
<br> Dotčené územní samosprávné celky žádáme ve smyslu § 16 zákona neprodleně
<br> o zveřejnění informace o návrhu koncepce na úředních deskách a o XXX,kdy a kde je
<br> možné do návrhu koncepce nahlížet,současně s upozorněním,že každý může k návrhu
<br> koncepce zaslat své písemné vyjádření Krajskému úřadu Kraje Vysočina,odboru
<br> životního prostředí a zemědělství do 20 dnů ode ...

Načteno

edesky.cz/d/2652780

Meta

Rozpočet   Stavby   Územní plánování   EIA   Územní plánování   Stavby   EIA   EIA   EIA   Územní plánování   EIA  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Rantířov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz