« Najít podobné dokumenty

MČ Praha - Petrovice - Oznámení o zahájení řízení o vydání celoměstsky významných změn Z 2772/00, Z 2781/00 a Z 2797/00

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Praha - Petrovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Vyhlaska_-_oznameni_VP_Z2772_Z2781_Z2797_20190115.pdf
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
Odbor územního rozvoje
<br>
<br>
<br> Sídlo: M ariánské nám.2/2,110 01 Praha 1
Pracoviš t ě: Jungmannov a 35/29,110 00 Praha 1
t el.: Kont akt ní cent rum: 12 444,fax: 236 007 157
e-mail: p os t a@p raha.eu,ID DS: 48ia97h
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ
<br>
o zahájení řízení o vydání celoměstsky významných změn
Z 2772/00,Z 2781/00 a Z 2797/00
<br> Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy
<br>
a
o veřejném projednání vyhodnocení vlivů změn na udržitelný rozvoj území
<br>
V souladu s § 52 odst.1 ve spojení s § 55 odst.2 zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů,Magistrát hl <.>
m.Prahy - Odbor územního rozvoje,jako příslušný orgán územního plánování,informuje
o zahájení řízení o vydání celoměstsky významných změn Z 2772/00,Z 2781/00 a
Z 2797/00 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy (dále jen „Změny
ÚP“) oznámením o konání veřejného projednání návrhů uvedených změn <.>
<br> Souběžně je vystavena a projednávána dokumentace vyhodnocení vlivů Změn ÚP na
udržitelný rozvoj území (dále jen „VVURÚ“) <.>
Návrhy Změn ÚP a dokumentace VVURÚ byly zpracovány na základě usnesení
Zastupitelstva hl.m.Prahy (dále jen „ZHMP“) č.31/25 ze dne 19.9.2013 a usnesení
ZHMP č.33/4 a č.33/17 ze dne 12.12.2013,kterými byla schválena zadání těchto změn <.>
<br> Zpracované návrhy Změn ÚP a dokumentace VVURÚ byly v souladu s § 50 stavebního
zákona projednány v rámci společného jednání o návrzích změn dne 19.1.2017 <.>
Magistrát hl.m.Prahy,jako věcně příslušný správní orgán,připravil ve smyslu § 43 odst.4
(poslední věta),§ 54 odst.2 a § 55 odst.2 stavebního zákona a v souladu s § 171 zákona
č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů,návrhy na vydání změn platné
územně plánovací dokumentace formou opatření obecné povahy,kterým se Změny ÚP
vydávají <.>
<br> Veřejné projednání se bude konat dne 25.2.2019 od 9.00 hod <.>
ve velkém zasedacím s...

Načteno

edesky.cz/d/2639407

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Praha - Petrovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz