« Najít podobné dokumenty

Obec Vepřová - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY stanovení přechodné úpravy provozu

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vepřová.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

9/19/2
že
<br> 5-
<br> GFF'EÍ
<br> Š'E :! pracovní
<br> ívá
<br> žit-iaai pohybí
<br> Šůšiářšia (3.53
<br> Operati'imí pracwní místa:: (púl'lyh Haré)
<br> pracovní "vozidla :; vfjrstmžnán majákem neba obdabným mařízením sclwálenéhú typu
<br> : :.v/.<.> “-„___.<.>.<.>.<.> <.>
<br> 1 ".<.> 7,_____ LÚL říši
<br> 5le
<br> š.<.>.“ m
<br> n.<.>.<.>
<br> ETL
<br> íhe
<br> Fl
<br> Em praca;
<br> má
<br> m a.E-EIG
<br> Úbšaat whybl
<br> wm (]
<br> !|.15
<br> zli-.L— „200
<br> Ethana (ZME
<br> Dp taxativní pracnvm' mi:;tů
<br> _(p ohyb Evě)
<br> prac ÚVHÍ *? c-mídlú s výstražným maj ákem neb =:- Db drobným
<br> :: chváleným xďízmím,přír.: admš vnzidlů s půjízdnou L13&?Í_ťků'ifů3_l tabulí typu II
<br> 33 nam 2ařř'za.-=!přnn?3óžnů výstrahy fam rámy.fasfhžc p.facav.1.'unz.'ůlm není ;:řcv \ma'nrí vaMmE 35- rsdáťcnmn nm).203.111
<br> Schéma DB
<br> “" Ta" W! Operativní pracovlúmísžo "v \ (pohyblivě) “31V !
<br> ' (Ž)?
<br> pracovní vozidla s výstražným majáku“ nebo obdobným schváleným zařízením,případně pracovní vozidlo :; pojízdnnu uzavírkovou tabulí iypu II
<br> Obiaaž pohybižvéhu pracovního místa mar; 509
<br> ::
<br> 01
<br> A3
<br> A1? 109
<br> m:; [i\mmil _lži 'oo
<br> Pomámfm: Z důvodu dopravního tým.-amu komunikace :rmlž'e Iwafmfcowmý pracovník rozhodnout c- úpravě omezení r_ychíosh' například na 50 inn/Il <.>
<br> Schéma Oil!
<br> [ ] Operativní pracovní místo
<br> V monarbuvea
<br> EJiJí
<br> prac mmí mista
<br> Al?
<br> BĚDa 300
<br> Pozmímím: - ( Simatic-pú skončení víasmícíz agúprávícoqýchprací zejmém permh'ašních3351.73'avciahglsou FDZ ponechám! až do úplného dočištění vozovfw <.>
<br> “Ega-
<br> ELF
<br> "!.-.:.<.> <,>
<br> min <.>
<br> *"
<br> u II]CIUmH '34
<br> pacman—uo mís-ta
<br> i
<br> ĚÉŠĚ ©
<br> Ob
<br> „15.15
<br> 20 G
<br> lil <.>
<br> max.3%
<br> —— „,ÉÚD
<br> IFA
<br> „ Hmm 3:35
<br> Eilpefativní pfacmrní místa: p ahyhlivé * mačkovací stroj vf: středu vuznvky
<br> mmčkmrací Stroj se světeíuírmí šipkami.typu 13
<br> 5151131“an ];mššeíjf (Wjška 0,3 m) ve i'm-...
9/19/1
Strana 1 (celkem 4)
<br> Váš dopis zn.:
Ze dne: 22.01.2019 Krajská správa a údržba silnic Vysočina
<br> příspěvková organizace
Naše č.j.: OD/71/19/LK Kosovská 1122/16
<br> 586 01 Jihlava
Vyřizuje: Ing.Koubek pracoviště Žďár nad Sázavou
Tel.: 566 688 301 Jihlavská 1
E-mail: lubos.koubek@zdarns.cz 591 01 Žďár nad Sázavou
<br> Datum: 23.01.2019
<br> V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
Opatření obecné povahy se doručuje veřejnou vyhláškou.Musí být vyvěšeno na úřední
desce Městského úřadu Žďár nad Sázavou a příslušných městských úřadů,úřadů obcí a
úřadů městysů po dobu nejméně 15 dnů.Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost
považuje za doručenou.Dle § 77 odst.5 správního řádu o silničním provozu opatření obecné
povahy nabývá účinnosti pátým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky <.>
Právní účinky doručení má výhradně doručení veřejnou vyhláškou prostřednictvím úřední
desky Městského úřadu Žďár nad Sázavou <.>
<br> Opatření obecné povahy
stanovení přechodné úpravy provozu
<br> Městský úřad Žďár nad Sázavou - odbor dopravy (dále jen „Městský úřad“) příslušný podle §
124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách
některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů,na základě podané žádosti dne 22.01.2019
od právnické osoby,kterou je Krajská správa a údržba silnic Vysočina,příspěvková
organizace,Kosovská 1122/16,586 01 Jihlava,pracoviště Žďár nad Sázavou,Jihlavská 1 <,>
591 01 Žďár nad Sázavou (dále jen „žadatel“) a po projednání s dotčeným orgánem Policie
ČR,Krajského ředitelství policie kraje Vysočina,Územního odboru Žďár nad Sázavou pod
č.j.KRPJ-120191-1/ČJ-2018-1600DP-AUG ze dne 22.11.2018 a po posouzení žádosti v
souladu s ustanovením § 77 odst.1 písm.c) zákona o silničním provozu v návaznosti na
ustanovení § 77 odst.5 zákon o silničním provozu a § 171 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní
řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) stanovuje:
<br> přechodnou úpravu provozu na silnicích II.a III.třídy a na místních komunikacích na
území ...

Načteno

edesky.cz/d/2635657

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace   Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Vepřová      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz