« Najít podobné dokumenty

Obec Chotíkov - Oznámení o zahájení společného územního a stevbního řízení veřejnou vyhláškou

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Chotíkov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení veřejnou vyhláškou
Jmeno : Bc <.>
<br> MĚSTSKÝ ÚŘAD NÝŘANY
<br> pracoviště Plzeň,Americká 39,304 66 Plzeň
<br> ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
<br> VYŘIZUJE: Ing.Lucie Dtýsová ' '.<.> * DATUM: 17.01.2019.TEL.: 377 168 052 ' E-MAIL: lucie.otysova©nyrany.cz c,<,> Č.JEDNACÍ: OŽPAOTÝ/1622/2019 _' SPIS ZN.: MUNY/199/2019/0ŽP-0TÝ [ „7 f 2 0 lg ' '." \ " i!.<.> \.— V,<.>,„ozveme-,„fy/off f.o zahajeni spolecneho uzemmho a stavebniho nz nl * 3971,VEREJNOU VYH LASKOU
<br> Městský úřad Nýřany,pracoviště Plzeň,odbor životního prostředíjako vodoprávní úřad věcně příslušný podle ustanovení 5 15 odst.5,5 104 odst.2 písm.c) a ust.& 106 odst.1 zákona č.254/2001 Sb <.>,o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon),ve znění pozdějších předpisů,dle ust.š 27 odst.1 zákona č.274/2001 Sb <.>,o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích),ve znění pozdějších předpisů,jako příslušný speciální stavební úřad podle ust.5 15 odst.1 písm.d) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování
<br> a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozděj5|ch předpisů a místně příslušný správní orgán podle ust.& 11 odst.1 písm.a) zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů
<br> o z n a m u i e v souladu s ust.& 115 vodního zákona (: ust.& 94m stavebního zákona <,>
<br> že na základě žádosti,kterou podala společnost Robin Oil s.r.o <.>,IČO: 49823574,se sídlem Libušina 172,272 03 Kladno 3 zastoupena plnou mocí společností Vodoplon s.r.o <.>,IČO: 02458594,se sídlem Sokolovská 41,323 00 Plzeň,bylo zahájeno společné územní a stavební řízení pro stavbu vodního díla die ust.& 94j stavebního zákona a ust.š 15 odst.1 vodního zákona <.>
<br> Vodním dílem je stavba výtlaku a vodojemu dle projektové dokumentace „Zásobování vodou ČS Robin Oil vk.ů.Chotíkov" na pozemcích v kat.území Chotíkov,Obcí Chotíkov v Plzeňském kraji,kterou vypracoval Ing.Jaroslav Fařferlík,autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby,ČKAIT 0200940,v měsíci 12/2016 <.>
<br> Rozsah s...

Načteno

edesky.cz/d/2635315

Meta

Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Chotíkov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz