« Najít podobné dokumenty

MČ Praha - Petrovice - Oznámení o společném jednání návrhů změn vlny 01 úprav a VVURÚ

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Praha - Petrovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

vyhlaska__SPJ_se_SEA.pdf
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
Odbor územního rozvoje
<br>
<br>
<br> Sídlo: M ariánské nám.2/2,110 01 Praha 1
Pracoviš t ě: Jungmannov a 35/29,110 00 Praha 1
t el.: Kont akt ní cent rum: 12 444,fax: 236 007 157
e-mail: p os t a@p raha.eu,ID DS: 48ia97h
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ
<br> o společném jednání a vystavení návrhů změn vlny 01 úprav
U 1020/01,U 1217/01,U 1237/01,U 1287/01
<br> Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy
a
<br> vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území
<br>
V souladu s § 50 odst.2 a 3 ve spojení s § 55 odst.2 zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů,Magistrát
hlavního města Prahy - odbor územního rozvoje,jako příslušný orgán územního
plánování,oznamuje zahájení projednávání návrhů změn vlny 01 úprav U 1020/01 <,>
U1217/01,U 1237/01,U 1287/01 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města
Prahy (dále jen „Změny ÚP“) společným jednáním o návrzích Změn ÚP a zveřejnění
příslušných návrhových dokumentací <.>
Souběžně je vystavena a projednávána dokumentace vyhodnocení vlivů Změn ÚP na
udržitelný rozvoj území (dále jen „VVURÚ“) <.>
<br> Návrhy Změn ÚP a dokumentace VVURÚ byly zpracovány na základě usnesení
Zastupitelstva hl.m.Prahy č.28/29,28/30 a 28/34 ze dne 15.6.2017 a č.29/54 ze dne
14.9.2017,kterými byla schválena zadání těchto změn <.>
<br> Společné jednání se bude konat dne 8.2.2019 od 9.30 hod <.>
v sále CAMP - amfiteátr,Vyšehradská 51,Praha 2 <.>
<br>
<br> Veřejná vyhláška – oznámení bude zveřejněna na úřední desce Magistrátu hl.m.Prahy <,>
Jungmannova ul.35/29,Praha 1,v době od 23.1.2019 do 11.3.2019 včetně <.>
V téže době budou kompletní návrhy Změn ÚP a dokumentace VVURÚ vystaveny
k nahlédnutí:
<br> - způsobem umožňujícím dálkový přístup - na internetové adrese www.praha.eu
v sekci O městě → Budoucnost města → Odbor územního rozvoje → Úpravy
územního plánu (Aktuálně pořizované úpravy → Úpravy vlny 01)
http://www.praha.eu/jnp/cz/o_m...

Načteno

edesky.cz/d/2634691

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Praha - Petrovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz