« Najít podobné dokumenty

Obec Bukovany (Olomouc) - Veřejná vyhláška - veřejné projednání návrhu ÚP Bukovany

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Bukovany (Olomouc).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

verejna-vyhlaska-up-bukovany.pdf
MAGISTRÁT MĚSTA OLOMOUCE ODBOR DOPRAVY A ÚZEMNÍHO ROZVOJE
<br> Hynaisova 34/10,779 00 Olomouc
<br> Spisový znak — 326.1.skartačni znak/skon,lhůta — A110
<br> Č.j.SMOL/009l63/2019/ODUR/UUP/Náv V Olomouci 10.01.2019 Spisová značka: S—SMOL/181331/2016/OKR
<br> Uvádějte vždy v korespondenci
<br> Oprávněná úřední osoba pro vyřízení: Ing.XXXXXXXX XXXXXXXXXXX.dveře č.X.XX Telefon: XXXXXXXXX
<br> E-mail: kristynanavrati10va©olomouoeu
<br> Oprávněná úřední osoba pro podepisování: Ing.XXXXX XXXXX
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> oznamující konání veřejného projednání návrhu Uzemního plánu Bukovany
<br> Magistrát města Olomouce,jako orgán územního plánování,podle ustě 6 odst.1 zákona č.183/2006 Sb.<.> o územním plánování a stavebním řádu.ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“),který v souladu s ust.& 6 odst.1 písm.c) stavebního zákona pořizuje na žádost obce Územní plán Bukovany.oznamuje V souladu s ust.š 52 stavebního zákona a ve smyslu ust.5 172 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád.ve znění pozdějších předpisů,konání veřejného projednání návrhu Územního plánu Bukovany s výkladem projektanta
<br> dne 28.2.2019 v 17:00 hodin <,>
<br> v prostoru Rodinného centra Bukovany,Bukovany 57 <.>
<br> K veřejnému nahlédnutí je návrh Územního plánu Bukovany vystaven od 21.1.2019 do 7.3.2019
<br> na úřadu obce Bukovany,Bukovany 57,779 00 Olomouc 9,a na Magistrátu města Olomouce,odboru dopravy a územního rozvoje,Hynaisova 10,Olomouc <.>
<br> Návrh je po uvedenou dobu rovněž zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese http:/fwwwolomouc.cu/O-meste/uzemni-planovani!orp-olomouc/proíednaní-upd <.>
<br> Nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání.to je do 7.3.2019,může každý uplatnit své připomínky.V téže lhůtě mohou vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení.oprávněný investor a zástupci veřejnosti uplatnit námitky proti návrhu,ve kterých musí uvéstjejich odůvodnění,údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezení území dotčené námitk...
pozvanka-na-verejne-projednani-up-bukovany.pdf
MAGISTRÁT MĚSTA OLOMOUCE ODBOR DOPRAVY A ÚZEMNÍHO ROZVOJE
<br> Hynaisova 34/10,779 00 Olomouc
<br> Spisový mak — 326.1,skanačni maldskart.lhůta — A110
<br> Č.j.SMOL/009010/2019/ODUR/UUP/Nav V Olomouci 10.01.2019 Spisová značka: S-SMOL/181331/2016/OKR - ' '
<br> Uvadejre vzdy v komspandencr,'.LLS Oprávněná úřední osoba pro vyřízení: Ing.XXXXXXXX XXXXXXXXXXX,dveře č.X.XX X X -XX' 2019
<br> Telefon: 588488396,b ac „ 761.130 'Cf
<br> E-mail: kristyna.navratilova©olomouc.eu
<br> Oprávněná úřední osoba pro podepisování: Ing.XXXXX XXXXX
<br> Přizvání k veřejnému projednání návrhu Územního plánu Bukovany
<br> Magistrát města Olomouce,jako orgán územního plánování,podle ust.& 6 odst.1 zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“),který v souladu s ust.& 6 odst- 1 písm.0) stavebního zákona pořizuje na žádost obce <změna nebo územní plán>,přizývá v souladu s ust.& 52 odst.(1) stavebního zákona,ve znění pozdějších předpisů,a ve smyslu ust.5 172 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů,dotčeně orgány,krajský úřad a sousední Obce k veřejnému projednání návrhu Územního plánu Bukovany <.>
<br> Veřejné projednání návrhu Územního plánu Bukovany s odborným výkladem se uskuteční
<br> ve čtvrtek 28.2.2019 v 17:00 hodin
<br> v prostorech Rodinněho centra Bukovany,Bukovany 57 <.>
<br> K veřejnému nahlédnutí je návrh Územního plánu Bukovany vystaven od 21.1.2019 do 7.3.2019
<br> na úřadu obce Bukovany,Bukovany 57,779 00 Olomouc 9,a na Magistrátu města Olomouce,odboru dopravy a územního rozvoje,Hynaisova 10,Olomouc <.>
<br> Návrh je po uvedenou dobu rovněž zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese http:l/wwwolomouc.eu/o-meste/uzemni-planovani/orp-olomouc/projednaui-upd <.>
<br> Nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného jednání,tj.do 7.3.2019 uplatní dotčené orgány stanoviska k návrhu řešení změny <.>
<br> K později nplatněným stanoviskům,připomínkám a námitkám se nepřihlíží.Rovněž...

Načteno

edesky.cz/d/2629223

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování   Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Bukovany (Olomouc)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz