« Najít podobné dokumenty

Obec Choťánky - Modernizace traťového úseku Kolín - Babín, vč. Libické spojky - Závěr zjišťovacího řízení

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Choťánky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Vyjadreni_KU.pdf
500
<br> Středočeský kraj
<br> Mlnbh'nlvo ivofnlho imma!
<br> |llllllllllIlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
<br> Ev.až.zenu/ae1a,75115 Praha 12.listopadu 20l 8 l-me.: 1m Dalo: 21112010 9:34 „.-,<,>
<br>,c.1493032018/1 USV čblojodmclzhlP/žmf (1 OW +023 " \ \
<br> Vyjádření Středočeského kraje v samostatné působnosti podle zákona č.100/2001 Sb.k záměru
<br> „Modernizace traťového úseku Kolín (mimo) —— odb.Babín (mimo),vč.Libické spoj ky“
<br> Středočeský kraj vsamostatné působnosti jako územně samosprávný celek projednal oznamení zahájení zjišťovacího řízení podle % 7 zákona č.100/200I Sb <.>,o posuzování vlixů na životní prostředí výše uvedeného
<br> záměru a ve smyslu 5 6 odst.7) téhož Zákona \ydává toto vyjádření:
<br> Středočeský kraj souhlasí se záměrem „Modernizace traťového úseku Kolin (mimo) — odb.Babín umíme).vč.Libické spojky“ a nepožaduje další posuzování dle zákona č.100/2001 Sb.V případě výstavby.<.> Libieke
<br> spojky“ doporučuje postupovat dle varianty č.2 nebo (3.4 <.>
<br> Ministerstvo životního prostředí
<br> OVSS I | Vršovická 65 100 10 Praha 10
<br> /,borm \iul l l„ ISOZI PruhuS tel.: 257 230295 i.<.> pelernukr-xc/ \\'\\\\'.|\l—\ll'\.'tl()CC\|\).L/
<br> guy/02045; / ma,( fw? W? giga/gas? M4 „70447
<br> Město Kolín
<br> Karlovo náměstí 78,280 12 Kolín | tel.: +420 321 748 111,fax: +420 321 720 911 e-podatelna: posta©muko|in.cz,e—mail: podatelna©mukolincz
<br> Ministerstvo životního prostředí Vaše čj.(zn.): MZP/2018/500/1902 Vršovická 1442/65 Číslo jednací: MUKOLlN/OZPZ 99037/18-Ch 100 00 PRAHA 10 Spisová zn.: OZPZ EIA 19518/2018
<br> Vyřizuje: XXXXXXXX XXXXXXXXX
<br> Telefon: XXX XXX XXX
<br> E-mail: miroslavchramosta©muko|incz IČ: 00164801 Počet listů: 1
<br> Příloh/lístů: 0/0
<br> Datum: 07.11.2018
<br> v
<br> Vyjádření podle zák.c.100/2001 Sb <.>,oposuzování vlivů na životní prostředí ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) koznámení záměru: Modernizace traťového úseku Kolín (mimo) — odb.Babin (mimo),vč.Libické spojky
<br> M...
Vyhodnoceni_zameru.pdf
Odbor výkonu státní správy I
Vršovická 65
100 10 Praha 10
<br> Ministerstvo životního prostředí
Vršovická 1442/65,100 10 Praha 10
<br> (+420) 26712-1111
posta@mzp.cz
ISDS: 9gsaax4
www.mzp.cz
<br> 1/15
<br> Praha dne 17.1.2019
Č.j.: MZP/2018/500/1831
Sp.zn.: ZN/MZP/2018/500/251
<br> Z Á V Ě R Z J I Š Ť O V A C Í H O Ř Í Z E N Í
<br> podle § 7 zákona č.100/2001 Sb <.>,o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně
některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) <,>
<br> ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)
<br> Identifikační údaje:
<br> Název: Modernizace traťového úseku Kolín (mimo) – odb.Babín
(mimo),vč.Libické spojky
<br> Charakter záměru: Záměrem je modernizace stávající trati a výstavba nové železniční
dopravní stavby s dalšími souvisejícími stavebními opatřeními <.>
Cílem je provedení rekonstrukce tratě se zlepšením jejích
kvalitativních parametrů,směřující k zajištění bezpečného a
spolehlivého provozu,k zajištění potřebných parametrů pro provoz
nákladní dopravy,zejména dostatečné délky staničních kolejí <,>
směřující k splnění parametrů daných legislativou,ke zrychlení
osobní dopravy v úseku Chlumec nad Cidlinou – Velký Osek – Lysá
nad Labem vybudováním „Libické spojky“ a zvýšením traťové
rychlosti a optimalizace konfigurace jednotlivých železničních
stanic a ke snížení hlukové zátěže pod úroveň platných
hygienických limitů <.>
<br> Kapacita (rozsah) záměru: Záměrem je modernizace trati č.231 Kolín – Lysá nad Labem
v úseku Kolín (mimo) – odbočka Babín (mimo),která prostorově
respektuje stávající stopu trati,tedy trať zůstává bez přeložek
a dvoukolejná.Poloha kolejí zůstane na současném drážním
pozemku.Kolejové úpravy budou probíhat od cca km 299,5 –
318,6.V prostoru k.ú.Libice a Kanín je navržena novostavba
dvoukolejné Libické spojky pro přímé spojení mezi Poděbrady
a Chlumcem nad Cidlinou vedoucí mimo železniční stanici Velký
Osek.Návrh je zpracován ve třech variantách.Součástí stavby
budou i další stavební opatř...
Pruv_dopis_predani_zpravy.pdf
Odbor výkonu státní správy I
Vršovická 65
100 10 Praha 10
<br> Ministerstvo životního prostředí
Vršovická 1442/65,100 10 Praha 10
<br> (+420) 26712-1111
posta@mzp.cz
ISDS: 9gsaax4
www.mzp.cz
<br> 1/3
<br> Praha dne 17.1.2019
Č.j.: MZP/2018/500/1831
Sp.zn.: ZN/MZP/2018/500/251
Vaše č.j.:
Vyřizuje: RNDr.Hrušková
Tel.: 267 123 111
E-mail: ivana.hruskova@mzp.cz
<br> Věc: Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č.100/2001 Sb.<,>
ve znění pozdějších předpisů - předání závěru zjišťovacího řízení podle § 7
<br> Jako příslušný úřad Vám sdělujeme,že záměr „Modernizace traťového úseku
Kolín (mimo) – odb.Babín (mimo),vč.Libické spojky“ byl podroben zjišťovacímu
řízení podle § 7 zákona č.100/2001 Sb <.>,o posuzování vlivů na životní prostředí
a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní
prostředí),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).Na základě oznámení <,>
písemných vyjádření dotčených orgánů,dotčených územních samosprávných celků
a veřejnosti vydal příslušný úřad závěr zjišťovacího řízení,který Vám v příloze
zasíláme <.>
<br> Dotčené územní samosprávné celky žádáme ve smyslu § 16 odst.2 zákona
o zveřejnění závěru zjišťovacího řízení na úředních deskách.Doba zveřejnění je podle
§ 16 odst.2 zákona nejméně 15 dnů.Zároveň žádáme dotčené územní
samosprávné celky v souladu s § 16 odst.2 zákona o písemné či elektronické
(ivana.hruskova@mzp.cz) vyrozumění o dni vyvěšení závěru zjišťovacího řízení
na úřední desce,a to v nejkratším možném termínu <.>
<br> Do závěru zjišťovacího řízení lze také nahlédnout v Informačním systému EIA
na internetových stránkách CENIA,česká informační agentura životního prostředí
(http://www.cenia.cz/eia) a na stránkách Ministerstva životního prostředí
(http://www.mzp.cz),kód záměru OV1217 <.>
<br> Ing.XXXXXXXX XXXXXX
ředitel odboru výkonu státní správy I
<br> podepsáno elektronicky
<br> Příloha: - závěr zjišťovacího řízení
<br>
dle rozdělovníku
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Od...

Načteno

edesky.cz/d/2627690

Meta

Územní plánování   Stavby   EIA   Územní plánování   EIA   EIA   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Choťánky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz