« Najít podobné dokumenty

Obec Rakovice - Zápis 09/2017

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rakovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis 09/2017
Obec Rakovice
<br> Zastupitelstvo obce
<br> Zápis č.09/2017 ze zasedání Zastupitelstva obce Rakovice
<br> Čas a místo konání: 11.10.2017 ve 19:00 hodin,místnost OÚ Rakovice
<br> Přítomnízastupitelé: pp.XXXXXX XXXXX,Vladislav Karas,XXXXXX XXXXXXX,lng.XXXXXX XXXXXX,XXXXX XXXXXXX,p.XXXXX XXXXXXXXX
<br> Omluveni: Ing.XXXXX XXXXXXX
<br> Hosté: pí.XXXXX XXXXXXXX
<br> Veřejnost: Ing.XXXXXX XXXXXXX,p.XXXXXXXX XXXXXXX
<br> Jednání zahájil starosta ve XX:XX hod.Zasedání bylo řádně svoláno a vyhlášeno v souladu se zákonem č.128/2000 Sb.o obcích a s Jednacím řádem Zastupitelstva Obce Rakovice <.>
<br> Ad 1:.Technický bod (zahájení,určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu,schválení programu,schválení zápisu č.08/2017,kontrola usnesení,informace o stavu finančních prostředků)
<br> Provedením zápisu byl pověřen: Ing.XXXXXX XXXXXXX Určení ověřovatele zápisu: p.XXXXX XXXXXXX,p.XXXXXX XXXXXXX
<br> Starosta konstatoval,že na zasedání je přítomno 6 členů zastupitelstva z celkového počtu 7.Schvalovací kvórum činí 4 hlasy,zasedání je usnášeníschopné <.>
<br> V souladu s Jednacím řádem zastupitelstva obce starosta informoval,že obec bude pořizovat audiozáznam jednání a dotázal se,zda jej bude pořizovat ještě někdo z přítomných <.>
<br> Program jednání: 1.Technický bod (zahájení,určení zapisovatele,ověřovatelů,schválení programu,schválení zápisu č.08/201 7,kontrola usnesení,informace o stavu finančních prostředků)
<br> Rozpočtová opatření Žádost o souhlas s oddělením části pozemku k plnění funkce lesa — D4
<br> Předložení schváleného závěrečného účtu DSO SP za rok 2016 Dar pro Myslivecký spolek Chlum Rakovice Různé
<br> 0.01sz
<br> 1.1 Schválení programu 20
<br> Starosta předložil návrh programu zasedání ZO zveřejněný na úřední desce obecního úřadu vzákonem stanovené lhůtě.Pod bod Různé byla zařazena problematika,vyskytnuvší se po vyvěšení programu <.>
<br> Návrh usnesení:
<br> Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání,tak jak byl předložen,bez připomínek a doplňujících návrhů.Hlaso...

Načteno

edesky.cz/d/2626017

Meta

Jednání zastupitelstva   Pronájem   Rozpočet   EIA  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Rakovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz