« Najít podobné dokumenty

Obec Rakovice - Zápis 07/2017

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rakovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis 07/2017
Obec Rakovice
<br> Zastupitelstvo obce
<br> Vsouladu se zákonem č.101/2000 Sb <.>,o ochraně osobních údajů,je zveřejněný zápis ze zasedání zastupitelstva pbce Rakovice v upravené podobě.Zápis vautentické podobě je k dispozici v kanceláři OU Rakovice <.>
<br> Zápis č.0712017
<br> ze zasedání Zastupitelstva obce Rakovice
<br> Čas a místo konání: 09.08.2017 ve 20:00 hodin,místnost OÚ Rakovice
<br> Přítomnízastupitelé:: pp.XXXXXX XXXXX,Vladislav XXXXX XXXXXX XXXXXXX,Ing.XXXXXX XXXXXX,XXXXX XXXXXXXXX
<br> Omluveni: pp.XXXXX XXXXX,XXXXX XXXXXXX
<br> Hosté: pí.XXXXX XXXXXXXX <,>
<br> Veřejnost: Ing.XXXXXX XXXXXXX
<br> Jednání zahájil starosta ve XX:XX hod.Zasedání bylo řádně svoláno a vyhlášeno v souladu se zákonem č.128/2000 Sb.o obcích a s Jednacím řádem Zastupitelstva Obce Rakovice <.>
<br> Ad 1:.Technický bod (zahájení,určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu,schválení programu,schválení zápisu č.06í2017,kontrola usnesení,informace o stavu finančních prostředků)
<br> Provedením zápisu byl pověřen: Ing.XXXXXX XXXXXXX Určení ověřovatelé zápisu: pp.Vladislav Karas,XXXXX XXXXXXXXX
<br> Starosta konstatoval,že na zasedání je přítomno 5 členů zastupitelstva zcelkoveho počtu 7.Schvalovací kvórum činí 4 hlasy,zasedání je usnášeníschopné <.>
<br> Vsouladu s Jednacím řádem zastupitelstva obce starosta informoval,že obec bude pořizovat audiozáznam jednání a dotázal se zda jej bude pořizovat ještě někdo z přítomných <.>
<br> Program jednání:
<br> 1.Technický bod (zahájení,určeni zapisovatele,ověřovatelů,schválení programu,schválení zápisu č.06/2017,kontrola usneseni,informace o stavu finančních prostředků)
<br> Rozpočtová opatření
<br> Revokace usnesená
<br> Různé
<br> Závěr
<br> 91:59:53
<br> 1.1 Schválení programu ZO
<br> Starosta předložil návrh programu zasedání ZO zveřejněný na úřední desce obecního úřadu vzákonem stanovené lhůtě.Pod bod Různé zařazeny úkoly,které se vyskytli po zveřejnění programu <.>
<br> Návrh usnesení:
<br> Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání...

Načteno

edesky.cz/d/2626012

Meta

Pronájem   Rozpočet   EIA   Jednání zastupitelstva   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Rakovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz