« Najít podobné dokumenty

Obec Rakovice - Zápis 09/2018

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rakovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis 09/2018
OBEC RAKOVICE
<br> Zastupitelstvo obce
<br> Zápis č.09/2018 ze zasedání Zastupitelstva obce Rakovice
<br> čas a místo konání: 29.10.2018 ve 19:45 hodin,místnost OÚ Rakovice
<br> Přítomnízastupíteléz: XXXXXX XXXXX,lng.XXXXXX XXXXXXX,ing.XXXXX XXXXXXX,XXXXX XXXXX,XXXXX XXXXXXX,XXXXX XXXXX,Mgr.XXXXXXX XXXXXXXXXX,Mgr.XXXXX XXXXXXXX,Ing.XXXXXX XXXXXX
<br> Hosté: XXXXX XXXXXXXX
<br> Veřejnost: XXXXXXX XXXXXXXXXX,XXXXX XXXXXXX,XXXXXXXX XXXXX,Vladislav Karas,XXXXXXXX XXXXXXX,XXXXX XXXXXXX,XXXXXXXX XXXXXXXXX,XXXXXXX XXXXXX,XXXXXXXX XXXXXXXXX,XXXXXXXX XXXXXXX
<br> Jednání zahájil starosta v XX:XX hod.Zasedání bylo řádně svoláno a vyhlášeno v souladu se zákonem č.128/2000 Sb.o obcích a s Jednacím řádem Zastupitelstva Obce Rakovice <.>
<br> Ad 1:.Technický bod (zahájení,určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu,schválení programu,schválení zápisu č.07/2018,kontrola usnesení,informace o stavu finančních prostředků)
<br> 1.1 Zahájení Provedením zápisu byl pověřen: lng.XXXXXX XXXXXXX
<br> Určení ověřovatelé zápisu: p.XXXXX XXXXXXX,p.XXXXX XXXXX
<br> Starosta konstatoval,že na zasedání je přítomno 9 členů zastupitelstva zcelkoveho počtu 9.Schvalovací kvórum činí 5 hlasů,zasedání je usnášeníschopne <.>
<br> V souladu s Jednacím řádem zastupitelstva obce starosta informoval,že obec bude pořizovat audiozáznam jednání a dotázal se,zda jej bude pořizovat ještě někdo z přítomných <.>
<br> Program jednání:
<br> 1.Technický bod (zahájení,určení zapisovatele,ověřovatelů,schválení programu,schválení zápisu č.07/2018,kontrola usnesení,informace o stavu finančních prostředků)
<br> Rozpočtová opatření
<br> Vodovod Rakovice — Smlouva na pracování PD
<br> Územní plán
<br> Různé
<br> Závěr
<br> QWPWN
<br> 1.2 Schválení grogramu ZO Starosta předložil návrh programu zasedání ZO zveřejněný na úřední desce obecního úřadu vzákonem stanovené lhůtě.<.>
<br> Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání,tak jak byl předložen,bez připomínek a doplňujících návrhů <.>
<br> Hlasování: pro: 9...

Načteno

edesky.cz/d/2625995

Meta

Jednání zastupitelstva   Územní plánování   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Rakovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz