« Najít podobné dokumenty

Obec Rakovice - Zápis 06/2018

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rakovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis 06/2018
OBEC RAKOVICE
<br> Zastupitelstvo obce
<br> Zápis č.06/2018
<br> ze zasedání Zastupitelstva obce Rakovice
<br> Čas a místo konání: 25.07.2018 ve 20:00 hodin,místnost OÚ Rakovice
<br> Přítomnízastupitelé: pp.XXXXXX XXXXX,XXXXX XXXXXXXXX,XXXXXX XXXXXXX,Vladislav Karas,Ing.XXXXXX XXXXXX,XXXXX XXXXXXX
<br> Omluveni: p.Ing.XXXXX XXXXXXX
<br> Hosté: pí.XXXXX XXXXXXXX <,>
<br> Veřejnost: p.XXXXXXXX XXXXXXX,pí.XXXXXXXX XXXXXXXXX,Ing.XXXXXX XXXXXXX
<br> Jednání zahájil starosta ve XX:XX hod.Zasedání bylo řádně svoláno a vyhlášeno v souladu se zákonem č.128/2000 Sb.o obcích a s Jednacím řádem Zastupitelstva Obce Rakovice <.>
<br> Ad 1:.Technicky' bod (zahájení,určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu,schválení programu,schválení zápisu č.05/2018,kontrola usnesení,informace o stavu finančních prostředků)
<br> 1.1 Zahájení Provedením zápisu byl pověřen: lng.XXXXXX XXXXXXX Určení ověřovatelé zápisu: p.Vladislav Karas,p.XXXXX XXXXXXX
<br> Starosta konstatoval,že na zasedání je přítomno 6 členů zastupitelstva z celkového počtu 7.Schvalovací kvórum činí 4 hlasy,zasedání je usnášeníschopné <.>
<br> V souladu s Jednacím řádem zastupitelstva obce starosta informoval,že obec bude pořizovat audiozáznam jednání a dotázal se,zda jej bude pořizovat ještě někdo z přítomných <.>
<br> Program jednání:
<br> 1.Technický bod (zahájení,určení zapisovatele,ověřovatelů,schválení programu,schválení zápisu č.06/2018,kontrola usnesení,informace o stavu finančních prostředků)
<br> Rozpočtová opatření
<br> Převod finančních prostředků
<br> Prodej pozemků
<br> Přijetí OZV
<br> Různé
<br> Závěr
<br> 1.2 Schválení programu 20
<br> Starosta předložil návrh programu zasedání ZO zveřejněný na úřední desce obecního úřadu v zákonem stanovené lhůtě.Pod bod Různé byla zařazena problematika,vyskytnuvší se po vyvěšení programu <.>
<br> Návrh usnesení:
<br> Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání,tak jak byl předložen,bez připomínek a doplňujících návrhů.Hlasování: pro: 6/ proti: 0/ zdržel se: 0
<br> Přijat...

Načteno

edesky.cz/d/2625984

Meta

Pronájem   Rozpočet   Prodej   EIA   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Rakovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz