« Najít podobné dokumenty

Obec Rakovice - Zápis 3/2018

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rakovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis 3/2018
OBEC RAKOVICE
<br> Zastupitelstvo obce
<br> Zápis č.03/2018
<br> ze zasedání Zastupitelstva obce Rakovice
<br> Čas a místo konání: 11.04.2018 ve 19:00 hodin,místnost ou Rakovice
<br> Přítomní zastupitelé: pp.XXXXXX XXXXX,XXXXX XXXXXXXXX.lng.XXXXX XXXXXXX.XXXXXX XXXXXXX
<br> Omluven: pp.Vladislav Karas,Ing.XXXXXX XXXXXX,XXXXX XXXXXXX
<br> Hosté: pí.XXXXX XXXXXXXX,p.XXXXXXXXX XXXXXXX
<br> Veřejnost: Ing.XXXXXX XXXXXXX
<br> Jednání zahájil starosta ve XX:XX hod.Zasedání bylo řádně svoláno a vyhlášeno v souladu se zákonem č.128/2000 Sb.o obcích a s Jednacím řádem Zastupitelstva Obce Rakovice <.>
<br> Ad 1:.Technicky' bod (zahájení,určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu,schválení programu,schválení zápisu č.02/2018,kontrola usnesení,informace o stavu finančních prostředků)
<br> 1.1 Zahájení Provedením zápisu byl pověřen: Ing.XXXXXX XXXXXXX Určení ověřovatelé zápisu: lng.XXXXX XXXXXXX,p.XXXXXX XXXXXXX
<br> Starosta konstatoval,že na zasedání jsou přítomni 4 členové zastupitelstva z celkového počtu 7.Schvalovací kvórum činí 4 hlasy,zasedání je usnášeníschopné <.>
<br> V souladu s Jednacím řádem zastupitelstva obce starosta informoval,že obec bude pořizovat audiozáznam jednání a dotázal se,zda jej bude pořizovat ještě někdo z přítomných.Program jednání:
<br> 1.Technický bod (zahájení,určení zapisovatele,ověřovatelů,schválení programu,schválení zápisu č.02/2018,kontrola usnesení,informace o stavu finančních prostředků)
<br> 2.Rozpočtová opatření 3.Vodovod Rakovice 4.Audit
<br> 5.Různé
<br> 6.Závěr
<br> 1.2 Schválení programu 20 Starosta předložil návrh programu zasedání ZO zveřejněný na úřední desce obecního úřadu vzákonem
<br> stanovené lhůtě.Pod bod Různé byla zařazena problematika,vyskytnuvší se po vyvěšení programu.Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání,tak jak byl předložen,bez připomínek a doplňujících návrhů <.>
<br> Hlasování: pro: 4/ proti: 0/ zdržel se: 0 Přijato usnesení č.13/03/2018
<br> 1.3 Schválení zapisu ze zasedání ZO č.02/20187
<...

Načteno

edesky.cz/d/2625978

Meta

Jednání zastupitelstva   Zveřejnění záměru   Rozpočet   Prodej  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Rakovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz