« Najít podobné dokumenty

Obec Rakovice - Zápis 2/2018

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rakovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis 2/2018
OBEC RAKOVICE
<br> Zastupitelstvo obce
<br> Zápis č.02/2018 ze zasedání Zastugitelstva obce Rakovice
<br> čas a místo konání: 14.03.2018 ve 19:00 hodin,místnost OÚ Rakovice
<br> Přítomnízastupitelé:: pp.XXXXXX XXXXX,Vladislav Karas,Ing.XXXXXX XXXXXX,XXXXX XXXXXXX,XXXXX XXXXXXXXX
<br> Omluven: Ing.XXXXX XXXXXXX,p.XXXXXX XXXXXXX
<br> Veřejnost: p.XXXXXXXX XXXXXXX,Ing.XXXXXX XXXXXXX
<br> Jednání zahájil starosta ve XX:XX hod.Zasedání bylo řádně svoláno a vyhlášeno v souladu se zákonem č.128/2000 Sb.o obcích a s Jednacím řádem Zastupitelstva Obce Rakovice <.>
<br> Ad 1:.Technický bod (zahájení,určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu,schválení programu,schválení zápisu č.01/2018,kontrola usnesení,informace o stavu finančních prostředků)
<br> 1.1 Zahájení Provedením zápisu byl pověřen: lng.XXXXXX XXXXXXX Určení ověřovatelé zápisu: p.Vladislav Karas,p.XXXXX XXXXXXXXX
<br> Starosta konstatoval,že na zasedání je přítomno 5 členů zastupitelstva z celkového počtu 7.Schvalovací kvórum činí 4 hlasy,zasedání je usnášeníschopně <.>
<br> Vsouladu s Jednacím řádem zastupitelstva obce starosta informoval,že obec bude pořizovat audiozáznam jednání a dotázal se,zda jej bude pořizovat ještě někdo z přítomných <.>
<br> Program jednání:
<br> 1.Technický bod (zahájení,určení zapisovatele,ověřovatelů,schválení programu,schválení zápisu č.01/2018,kontrola usnesení,informace o stavu finančních prostředků)
<br> Rozpočtová opatření
<br> Výběrové řízení na dodavatele investiční akce „Vodovod Rakovice"
<br> Územní plán
<br> Studie „Kanalizace a vodovod Hluboká cesta“
<br> Různé
<br> Závěr
<br> NQFT'PFPN
<br> 1.2 Schválení programu ZO
<br> Starosta předložil návrh programu zasedání ZO zveřejněný na úřední desce obecního úřadu v zákonem stanovené lhůtě.Pod bod Různé byla zařazena problematika,vyskytnuvší se po vyvěšení programu <.>
<br> Návrh usnesení:
<br> Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání,tak jak byl předložen,bez připomínek a doplňujících návrhů <.>
<br> Hlasování: pro: 5! proti:...

Načteno

edesky.cz/d/2625976

Meta

Rozpočet   EIA   Stavby   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Rakovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz