« Najít podobné dokumenty

Obec Rakovice - Zápis 1/2018

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rakovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis 1/2018
Obec Rakovice
<br> Zastupitelstvo obce
<br> Zápis č.01/2018 ze zasedání Zastupitelstva obce Rakovice
<br> Čas a místo konání: 07.02.2018 ve 19:00 hodin,místnost OÚ Rakovice
<br> Přítomní zastupitelé: pp.XXXXXX XXXXX,Vladislav Karas,lng.XXXXXX XXXXXX,XXXXX XXXXXXX,lng.XXXXX XXXXXXX
<br> Omluven: p.XXXXX XXXXXXXXX,p.XXXXXX XXXXXXX
<br> Hosté: pí.XXXXX XXXXXXXX
<br> Veřejnost: p.XXXXXXXX XXXXXXX,Ing.XXXXXX XXXXXXX
<br> Jednání zahájil starosta ve XX:XX hod.Zasedání bylo řádně svoláno a vyhlášeno v souladu se zákonem č.128/2000 Sb.o obcích a s Jednacím řádem Zastupitelstva Obce Rakovice <.>
<br> Ad 1:.Technicky' bod (zahájení,určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu,schválení programu,schválení zápisu č.11/2017,kontrola usnesení,informace o stavu finančních prostředků)
<br> Provedením zápisu byl pověřen: Ing.XXXXXX XXXXXXX Určení ověřovatelé zápisu: Ing.XXXXX XXXXXXX,p.XXXXX XXXXXXX
<br> Starosta konstatoval,že na zasedání je přítomno 5 členů zastupitelstva z celkového počtu 7.Schvalovací kvórum činí 4 hlasy,zasedání je usnášeníschopné <.>
<br> Vsouladu s Jednacím řádem zastupitelstva obce starosta informoval,že obec bude pořizovat audiozáznam jednání a dotázal se,zda jej bude pořizovat ještě někdo z přítomných <.>
<br> Program jednání:
<br> 1.Technický bod (zahájení,určení zapisovatele,ověřovatelů,schválení programu,schválení zápisu č.10/201 7,kontrola usnesení,informace o stavu finančních prostředků)
<br> Rozpočtová opatření Schválení střednědobého výhledu na období 2018 - 2021
<br> Územní plán Prodej pozemků Různé
<br> Závěr
<br> NQP'řFPN
<br> 1.1 Schválení programu 20
<br> Starosta předložil návrh programu zasedání ZO zveřejněný na úřední desce obecního úřadu v zákonem stanovené lhůtě.Pod bod Různé byla zařazena problematika,vyskytnuvší se po vyvěšení programu <.>
<br> Návrh usnesení:
<br> Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání,tak jak byl předložen,bez připomínek a doplňujících návrhů <.>
<br> Hlasování: pro: 5/ proti: 0/ zdržel se: 0 Přijato usnesení č.0...

Načteno

edesky.cz/d/2625974

Meta

Rozpočet   EIA   Jednání zastupitelstva   Územní plánování   Zveřejnění záměru   Prodej  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Rakovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz