« Najít podobné dokumenty

Obec Rakovice - Průzkumy a rozbory Rakovice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rakovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Průzkumy a rozbory Rakovice
doplňující průzkumy a rozbory územní plán Rakovice
1
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> d o p l ň u j í c í p r ů z k u m y a r o z b o r y
<br> Ú Z E M N Í P L Á N R A K O V I C E
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
2
územní plán Rakovice doplňující průzkumy a rozbory
<br>
<br>
<br> DOPLŇUJÍCÍ PRŮZKUMY A ROZBORY
<br> ÚZEMNÍ PLÁN RAKOVICE
<br>
Objednatel:
<br> Obec Rakovice
<br>
<br> Pořizovatel:
<br> Městský úřad Písek
<br>
<br> Určený zastupitel:
<br> XXXXXX XXXXX
<br>
<br> Oprávněná úřední osoba:
<br> Ing.XXXX XXXXXXXXX
<br>
<br> Zpracovatel:
<br> STUDIO Ing.XXXXX XXXXXX,B.Smetany XX,XXX XX České Budějovice
<br> NOLIMAT Ing.arch.XXXXX XXXXXX,Čéčova XX,XXX XX České Budějovice
<br>
<br> Rakovice
<br>
<br> Obec Rakovice se v současné době nachází ve stavu,kdy je třeba prověřit kroky pro její budoucí
<br> rozvoj.Tento úkol by měl spočinout v novém územním plánu.Tedy v dokumentu,který by měli
<br> zpracovat odborníci (architekti,urbanisti,specialisti pro dopravu,krajináři atd.).Dokument,který
<br> má ukázat některé problémy,naznačit jejich řešení a na základě diskuze o možnostech rozvoje
<br> obce Rakovice navrhnout vhodný rozvoj <.>
<br>
<br> Architektonická a urbanistická koncepce by měla na obec Rakovice pohlížet jako na celek – ve
<br> všech souvislostech,které je územním plánem a architekturou možné řešit.To znamená nalézt <,>
<br> popsat,zhodnotit a hierarchizovat problémy,nápad a možnosti a navrhnout způsoby jejich řešení
<br> ve vzájemné provázanosti <.>
<br>
<br>
<br> doplňující průzkumy a rozbory územní plán Rakovice
3
<br>
<br>
<br> 1 VSTUPY 4
<br> 1.1 základní data 4
1.2 politika územního rozvoje 4
1.3 zásady územního rozvoje Jihočeského kraje,v platném znění 4
1.4 hodnoty obce (průzkum a ÚAP ORP Písek) 4
1.5 významné záměry v území 4
1.6 problémy a střety k řešení (ÚAP ORP Písek) 4
1.7 občanská vybavenost stávající 5
1.8 vyváženost pilířů udržitelného rozvoje území (ÚAP ORP Písek) 5
1.9 místa setkávání a...

Načteno

edesky.cz/d/2625967

Meta

Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Rakovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz