« Najít podobné dokumenty

Obec Rakovice - Vyhláška 1/2012 o stanovení systému s nakládání s odpady

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rakovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Vyhláška 1/2012 o stanovení systému s nakládání s odpady
OBEC RAKOVICE,Rakovice 119,398 04 Čimelice,IČ: 00512061
<br> Obecně závazná vyhláška obce Rakovice č.1 /2012
<br> o stanovení systému shromažďování,sběru,přepravy,třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce RAKOVICE
<br> Zastupitelstvo obce Rakovice se na svém zasedání dne 14.11.2012 usneslo vydat na základě © 17 odst.2 zákona č.185/2001 Sb <.>,o odpadech a o změně některých dalších zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“),a v souladu s š 10 písm.d) a 5 84 odst.2 písm.h) zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozděj ších předpisů,(dále jen „zákon o obcích“),tuto obecně závaznou vyhlášku:
<br> Čl.1 Úvodní ustanovení Tato obecně závazná vyhláška (dále jen „vyhláška“) stanovuje systém shromažďování,sběru,přepravy,třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Rakovice,včetně nakládání se stavebním odpademl) <.>
<br> Čl.2 Třídění komunálního odpadu
<br> 1) Komunální odpad se třídí na:
<br> a) tříděný odpad,kterým je papír„ sklo,plast,včetně PET lahví,b) objemný odpad <,>
<br> c) nebezpečné složky komunálního odpadu <,>
<br> d) směsný odpad <.>
<br> 2) Směsný odpad je zbylý komunální odpad po stanoveném vytřídění dle odst.1 písm.a),b),c).Čl.3 Shromažďování tříděného odpadu
<br> l) Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob <.>
<br> 2) Zvláštní sběrné nádoby jsou umístěny: - u staré hasičské zbrojnice,- u Vaněčků,- u Mastných - u Geregů,hluboká cesta <.>
<br> 3) Zvláštní sběrné nádoby jsou barevně odlišeny a označeny příslušnými nápisy: a) papír,barva -modrá <,>
<br> b) sklo,barva - zelená a bílá <,>
<br> c) plasty,PET lahve,barva — žlutá
<br> „ Vyhláška č.38 1/2001 Sb <.>,kterou se stanoví Katalog odpadů,Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu,dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu,dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů)
<br> Čl.4 Sběr a svoz nebezpečných složek ko...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Rakovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz