« Najít podobné dokumenty

Obec Rakovice - Vyhláška 3/2018 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rakovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Vyhláška 3/2018 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
Obec Rakovice Obecně závazná vyhláška č.3/2018 <,>
<br> o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
<br> Zastupitelstvo obce Rakovice se na svém zasedání dne 25.7.2018 usnesením č.34/06/2018 usneslo vydat na základě 5 14 odst.2 zákona č.565/1990 Sb <.>,o místních poplatcích,ve znění pozdějších předpisů a v souladu s š 10 písm.d) a 5 84 odst.2 písm.h) zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů,tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):
<br> Čl.1 Úvodní ustanovení
<br> (1) Obec Rakovice touto vyhláškou zavádí místní poplatek za užívání veřejného prostranství (dále jen „poplatek“).(2) Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad (dále jen „správce poplatku“).1
<br> Čl.2 Veřejné prostranství
<br> Pro účely této vyhlášky se za veřejné prostranství považují prostranství konkrétně uvedená v příloze č.1 a znázorněná na mapě v příloze č.2 <.>
<br> Čl.3 Ohlašovací povinnost
<br> (1) Poplatník je povinen správci poplatku předem ohlásit předpokládanou dobu,místo a výměru užívání veřejného prostranství <.>
<br> (2) Při plnění ohlašovací povinností je poplatník povinen sdělit správci poplatku příjmení,jméno a adresu trvalého pobytu,jde-li o fyzickou osobu,nebo název,sídlo a IČ,jde-li o právnickou osobu.Fyzická nebo právnická osoba,která je podnikatelským subjektem,uvede rovněž čísla účtů u peněžních ústavů,na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky z její podnikatelské činnosti <.>
<br> Čl.4 Sazba poplatku (1) Sazba poplatku činí za každý i započatý m2 a každý i započatý den: a) za umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování služeb 10 Kč,b) za umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje 10 Kč,c) za provádění výkopových prací 4 Kč,d) za umístění reklamního zařízení 50 Kč,e) za umístění skládek 3 Kč,f) za vyhrazení trvalého parkovacího místa 1 Kč,g) za užívaní veřejného prostranství pro kulturní akce 1 Kč,h) za užívaní veřejného prostranství pro sportovní akce 1 Kč,i) za užívaní...

Načteno

edesky.cz/d/2625913

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Rakovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz