« Najít podobné dokumenty

Obec Rakovice - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014 obce Rakovice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rakovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Scan049
<.> vypis z 806 CSOB 2014/11,obrat ze dne 18.11.2014 - 0hrada doélé faktura 6.2014123 na castku
327,099,60 Kc":
<.> Uéetni dokiad 61411—000090 ze dne 18.11.2014 —zatlétovéni 0hrada do§lé faktura (3.2014123 na fiastku
32709960 KC
:7 Uéetni doklad 5.14—245—00006 ze dne 9.12.2014 - zaL’Jétovéni zafazeni chodnl’ku do uiivéni na fleet
0210420
8 VyUCtovénI' poskytnuté dotace z rozpoétu JCK V roce 2014 ze dne 16.122014.celkové investiéni naklady
ve vyéi 32709960 KC,vyée poskytnuté investiénl’ dotace 0,3363 "/u
o Oznameni o vyuétovani za’lohy investiéni dotace é.SD/OREGI476/2014 ke dni 11.2.2015
a Zéloha vedena na UCtu 3740111 V ééstce 110.000 KC — inventarizace Uétu 3740111 k 31.12.2014
a Uéetni dok|ad é.14—240-00008 ze dne 31.12.2014 — zaUCtovéni dohadné poloiky aktivni investiéni dotace
ve vyéi 110.000 K6
Smlouvy o dilo
<.>.Smlouva 0 dilo uzavfené dne 9.9.2014,kde je obec Rakovice jako objednatel a Véclav Hubééek jako
zhotovitel,pfedmétem smiouvy “Provedeni chodnl’ku v obci Rakovice » Etapa l",cena za zhotoveni dila
270,330,25 K6 bez DPH,cena dila véetné DPH 32709960 Kc“:
Smlouvy o vécnymh bfemenech
6 (3.002003 ze dne 24.2.2014 - zaUétovani pozemkfl parcf; KN 87/1,KN 1432/10,KN 1432/11,KN 1432/21
5 VB na analyticky 06:81 031502 v Uéetm' hodnoté 39.663 Ké na za’kladé Smlouvy é: Pl~014130005299/001
uzavfené dne 21.11.2013 se spoleénosti E.ON Distribuce,a.s <.>,prévni L16inky vkladu dne 29.1.2014,vécné
bfemeno za flplatu v ééstce 3.560 KC
0 VYpis z BUC Poétovni spofitelny é.2014/2,obrat ze dne 24.2.2014 - 0hrada pohledévky z Uplatného
vécneho bfemene na fiastku 3560 K6
a Uéetnl’ doklad 6.001028 ze dne 24.2.2014 ~ zaflétovani 0hrada pohledévky z Uplatného vécného bfemene
na ééstku 3560 K6
Smlouvy ostatni
<.> Smlouva o bezflplatném pfevodu (2.22/2014 uzavfené mezi obci Rakovice jako pfejimajicim a 080
Severm'ho Pisecka jako pfedévajl’cim,pfedmétem smlouvyje laviéka parkova mala — 2 kusy—cena za jeden
kus 4452,80 Ké—celkem 8.90560 K6
<.>.Protokol zafazeni t“: 169 2e dne 6.11.2014 ...
Scan048
a Obec k 31.12.2014 nema’ zastaveny Zédny majetek,V roce 2014 doélo ke zruéem’ zastaveného majetku ( staveb + pozemku) v celkové vyéi 879049854 KC,tyto nemovitosti pfeflétovany z analytickych (16th zastaveného majetku Kniha doélf/ch faktur.Za obdobl’ 1/2014 — 8/2014 Odméfiovéni élenfi zasmpitelstva a Obec celkem 7 neuvolnény’ch élenfl ZO,odmény neuvolnénych C|en0 ZO schvéleny 6.11.2014 » usneseni <3.13,mzdové néklady za mésic 12/2014,rekapitulace mezd za mésic 12/2014 Pokladni doklad a Pokladni vy'dajovy doklad C.14‘701-00242 ze dne 23.12.2014 — poétovné + pfevod hotovosti na BUC CSOB v celkové ééstce 9.160 KC u Uéetni dok1ad é.14-701-00242 2e dne 23.12.2014 _ zauétovéni poétovného v ééstce 260 K6 + pfevodu hotovosti na BUC CSOB v ééstce 8.900 Kc“: Pokladni doklad w Pokladni vydajovy doklad 6.14—701-00116 ze dne 15.8.2014 « nékup PHM na Céstku 2.215 Kc“: - Uéetni doklad (“3.14n701—00116 ze dne 15.8.2014 — zaoétovéni nakupu PHM na ééstku 2215 KC.Pokladni ph’jmovy doklad C.14~701—00124 ze dne 26.8.2014 — spra’vni poplatek na ééstku 60 KC: « Uéetni doklad C.14~701-00124 ze dne 26.8.2014 — zaflétovénl’ uhrady sprévniho poplatku na ééstku 60 KC Pokladni kniha (denik).<.> K 31.12.2014 5 KS 0 KC vykazanym v rozvaze +hlavnl’ knize k 31.12.2014 Pokladni kniha (denik) - K 31.82014 8 KS vykazanym v rozvaze + hlavm’ knize k 31.8.2014 Pfiloha rozvahy » K31.12.2014 Rozvaha a K 31.12.2014 Rozvaha a K 31.8.2014 Uéetni denik n Za obdobi 1/2014 do 8/2014 aétu 558,028 fiéetni doklad.Uéetni doklad é.1412-000125 ze dne 1.12.2014 na éa’stku 8905,60 Ké (zafazeni bezflplatného pfevodu.DDHM parkové laviéky 2 KS) Uétovy rozvrh a Pro rok 2014 Uétovy’ rozvrh a Pro rok 2014 Wkaz pro hocinoceni plnéni rozpoétu.FIN 2—12 M k 31.12.2014 vykaz pro hodnoceni plnéni rozpoétu u FIN 2-12 M k 31.8.2014 Vikaz zisku a ztré‘ty - K 31.12.2014 V9kaz zisku a ztréty a K 31.8.2014 Smlouvy a daléi materiély k pfijatf/m fiéelovym dotacim.Dotaéni dopis - smlouva é.j.:SD/OREG/476/2014 ze dne 15.10.2014—ozna'meni o poskyt...
Scan047
Pfiloha ke zprévé o VVSIedku pf'ezkouméni hospodaFeni za rok 2014 <.>
Pfi pfezkouméni hospodafeni bvlv pfezkouménv pisemnosti:
<br> Névrh rozpoétu
a Na rok 2014 zvefejnén ed 26.11.2013 do 10.12.2013
Rozpoétové opatieni
c Chi/2014 — schvalene’ starostou obce dne 21.1.2014
u (37/2014 — schvélené starostou obce dne 12.6.2014
Rozpc-étovy vyhled
:2 Na rok 2012-2015
Schvéleny rozpoizet
a Na rok 2014 schvélen v ZO dne 11.12.2013 — usneseni (150/2013
Zévéreény fléet
o Za rok 2013 projednan a schva’len v Z0 dne 14.5.2014,usneseni 6.15 bez thrad,zvefejnén 0d 19.4.2014
do 14.5.2014
Bankovni vy’pis
o VYpis z BUC C808 (“3.2014/12,obrat ze dne 29.12.2014 ~ pfevod hotovosti Z pokladny v ééstce 8900 KC
<.> Uéetni doklad é.14801-00462 ze dne 29.12.2014 — zaUétovénI' pfevodu hotovos’ti z pokladny v ééstce
8.900 K6:
Faktura
o Doéié faktura (3.17/14 ze dne 4.7.2014— sluiby v lese na ééstku 41.80550 Kc“:
a Ubetm’ doklad 61407—000003 28 dne 4.7.2014 - zaUétovéni doélé faktury é.doélé faktury 6.17/14 na éa’stku
<br>
<br> 41.80550 KL“:
<.> Vypis z 8130 Poétovni spofitemy (2.2014/7,obrat ze dne 17.7.2014 — 0hrada doélé faktury 6.17/14 na ééstku
41805.50 KC
a Uéetni dokiad é.14—801—00189 ze dne 17.7.2014 — zauétovéni L'Jhrady doélé faktury 6.7/14 na ééstku
41.805.50 Kt":
Fakiura
<br>.Doélé faktura (32221409049 ze dne 22.5.2014 pofizeni rozhlasové Ustfedny na (:éstku 17.851 Ké
w Uée’mi doklad 6.1405—000014 ~ zaflétova’ni doélé faktury (2.2221409049 ze dne 22.5.2014 na ééstku
17.851 Ké + zafazenl' rozhlasové Ustfedny do uiivéni na abet DDHM ( 06.91028) na ééstku 17.851 K6
a vypis z BUC Poétovni spofitetny 6.2014/6,obrat ze dne 9.6.2014 - 0hrada doélé faktury ('2.2221409049
na Castku 17.851 Ké
a Uéetni doklad é.14—801-00123 ze dne 9.6.2014.zaUétovéni 0hrady doélé faktury 62221409049 na éa’stku
17.851 K6:
Faktura
<.> Do§lé faktura C.FV21402862 ze dne 21.1.2014— pofizeni disku Verbatim na ééstku 3.027 KC
0 Uéetni doklad 6.4 ze dne 21.1.2014 - zauétovéni doélé faktuw C.FV21402862 na (:éstku
3.027 KC: ...
Scan046
Tato zgréva o vy’sledku gfezkouméni:
<br> - mé pouze charakter navrhu zprévy o vysledku pfezkouméni hospodafenl’.K zjiéténim uvedenym ve Zpravé
je moiné podat pisemné stanovisko ve lhflté do 15 dnfil ode dne pfevzetl’ zprévy o vysledku pfezkouma’ni <.>
a to kontrolorovi povéfenému fizenim pt‘ezkouménL Tento névrh se stévé koneénym zném’m zpra‘vy
okamiikem marného uplynuti lhflty stanovené v § 6 odst.1 pism.d) za’kona (“3.420/2004 8b <.>,0 moinosti
podéni pisemného stanoviska k dotéenym zjiéténim.Kontrolor povéfeny fizenl'm pfezkoumém’ mflie
v odfivodnéném pfipadé stanovit lhfltu deléi <.>
<br> » se vyhotovuje Ve dvou stejnopisech,pfiéemz se jeden stejnopis pfedévé zéstupci kontrolovaného subjektu
a druhy stejnopis se zaklédé do pfisluéného spisu <.>
<br> - nedl’lnou souéésfi zprévy je seznam pfezkoumévanych pl’semnosti uvedenych v pfiloze <.>
<br> » s obsahem zprévy 0 vysledku pfezkoumém’ hospodafeni oboe Rakovice o poétu 11 stran véetné pfilohy byl
<br> seznémen dne 262015 a jejl' stejnopis pfevzal dne 26,2015 Miroslav Sedlééek <.>
<br> Starosta prohlaéuje,is v kontrolovaném obdobf obec:
<br> — nehospodafila s majetkem statu <,>
<br> — neruéila vam majetkem za za’vazky fyzickych a prévnickych osob <,>
<br>.nezastavila movity a nemovity majetek <,>
<br> - neuzavfeia kupni,sménnou,darovaci,smlouvu o vyipfljéce tykajici se nemovite’ho majetku <,>
<br> — neuzavfela smlouvu o pfijetl' nebo poskytnuti L’Néru nebo pfljéky,smlouvu o pFevzeti dluhu nebo ruéitelského
zévazku,smlouvu o pfistoupen/ k zavazku a smlouvu o sdruieni <,>
<br> — nekoupila ani neprodala cenne’ papiry,obligace <,>
<br> — neuskuteénila majetkove’ vklady <,>
<br> » uskuteéniia pouze vefejné zakézky malého rozsahu (§ 12 odst.6 za’k.é.137/2006 8b.) <.>
<br> Pouéeni:
<br> Uzemni celek je ve smyslu ustanovenl' § 13 odst.1 pism.b) zékona é.420/2004 8b <.>,povinen pfijmout opatfeni
kna’pravé chyb a nedostatkfl uvedenych vtéto zprévé o vy’sledku pfezkouma’ni hospodafeni a podat 0 XXX
pisemnou informaci pfezkoumavajicimu ...
Scan045
D.Zévér z pFezkouméni hospodafeni za rok 2014
<br> DJ.Pfi pfezkouméni hospodafeni obce za rok 2014 podle § 2 3 § 3 zékona é.420/2004
Sb <.>
<br> P
<br> => byly zjiétény chyby a nedostatky,které nemaji zévainost nedostatkfi uvedenych
v § 10 odst.3 pism.c) zékona 13.420/2004 8b <.>,a to:
<br> ‘P Uzemni celek v pfiloze neuvedl celkovou vyméru lesnich pozemkfl s lesnim porostem a vyiéi ocenéni
celkové vyméry lesm’ch pozemkfl s lesnim porostem <.>
<br> ”i Uzemnl’ celek nedodriel obsahové vymezenl’ polozky vykazu Zisku a ztraty “Néklady z 6innosti" <.>
<br> D.Il.Upozoméni na pfipadfié rizika,které lze dovodit ze zjiéténych chyb a nedostatkfl <,>
<br> které mohou mit negativni dopad na hospodaieni azemniho celku v budoucnu:
Pfi pfezkouméni hospodafeni nebyla zjiéténa iédné zévainé rizika,které by mohla mit negativni dopad na
hospodafeni Uzemniho celku v budoucnosti <.>
<br> D.iii.Pomérové ukazatele zjiéténé pf'i pfezkouméni hospodafeni:
<br>
<br> a) podil pohleda’vek na rozpoétu uzemm’ho celku.<.> 2,19 %
b) podil zévazkf‘; na rozpoétu L’Izemniho celku.<.>.<.>.<.>.3,50 %
c) podil zastaveného majetku na celkovém majetku Dzemniho celku.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.0 %
<br> Rakovice,dne 2.éervna 2015
<br> Jména a podpisy kontrolorfl ZL'Iéastnénych na pfezkoumam’ hos odafeni:
<br>
<br> Vladimira Achatzové
<br>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.podpis kontrolora povéfeného fizenim
kontrolor povéfeny fizenim pfezkouméni pfezkoumani
<br> XXXXXXXX XXXXX
<br>
<br> kontrolor \ podpis kontrolora
<br>
<br> U Zimniho stadionu 1952/2,370 76 Ceské Budéjovice,tel; 386 720 1“,fax: 386 359 084
e—podatelna: posta@kraj-jihocesky.cz,www.kraj—jihocesky.cz
<br> Strénka 7
<br>
<br> i:——_—£
Scan044
Charakterist/ka z/iéténé 0/1be a nedostatku: Uzemni celek nedodriel obsahove’ vymezeni po/oz'ky vykazu zisku a ztra’ty "Vynosy ze sdi/enych XXXX a poplar/<X”.WWW; Kontrolou vykazu zisku a ztréty k 31.12.2013 a vykazu pro hodnocem’ p/néni rozpoétu k 31.12.2013 bylo zjiéténo,z“e obec chybné L’Iétova/a o vynosech se sdi/enych dani,nebot’ neby/y dodrz'eny vezby napr".mezi uétem 684 Wnosy ze sdi/ené dané z pr'idané hodnoty (1.0736100? K6) 8 poloikou 1211 Dar? 2 pfidané hodnoty (1.0818530? K6) a mezi L'Iéz‘em 682 Wnosy ze sdi/ené dané z pfijmt) pra’vnickych osob (501.651,56 K6) 6 po/oikou 1121 Dar? 2 pr'iij"! prévnickych osob (500.361,56 K6).Ziiétény’ nedostatek byl odstranén.Nézev opatfeni: ZO dne14.5.2014,usnesenié,17 Ogatfem’ sglnéno dne: 31.8.2014 Popis anéni ogatfeni: ZO dne 14.5.2014,usnesen16.17 Vykaz zisku a ztréty k 318.2014 3 vykaz FIN 2—12 M k 31.8.2014 OQatFeni bylo sglnéno: Nagraveno.Charakteristika ziiéténé chvby a nedostatku: Starosta oboe rozhod/ v pravomoci vyhrazené zas/upi/elstvu oboe.10mm Zastupite/stvo oboe prostfednictvim smérnice é.1/2011 Obéh (Earn/ch dokladfi schvélené dne 12.10,2011”vymezi/o starostovi oboe kompetenci k provédén/ rozpoétovych opatfeni v rémci zévaznych ukazatem rozpoétu oboe a nad jejich rémec v nés/edujicim rozsahu.‘ 1) v pr'ijmech neomezené 2) ve vydajich do vyée a) 80,000 Kb na jednu po/oiku,pokud se nezvyéuje ce/kovy rozpoC‘et vydajfi,[sou—Ii vyvo/ané organizaénimi zménami,pokud tyto zmény nevyvoIa/i da/éi néroky na finaném’ prosfFeC/ky obce (nezvys'uje se ce/kovy rozpoC‘et vydaju) b) rozpoc'tové opa/r'eni v C‘éstkéch vyés’l’ch a v ééstkéch,kleré navy/5'1 eel/(ovy rozpoéet deajEI XXX v téchto pfipadech: - rozpoétové zapojeni L'IC‘e/ove" pfidélenych finanénich prostr'edkz") z jinych rozpoc'm (zvyéen/ rozpoétu na strané pfijmt? i deajL’I ve stejnych C‘éstkéch,- numého vydaje na zajiétén/ chodu obce v pf/padé hava'r/f nebo stavu nouze k odvrécem’ ékod hrozic/ z penalizaci z neprovedenYch Uhrad,— Uhrady pokut,penéie z rozhodnuti n...
Scan043
8.Ustanoveni.3 2 odst.2 pism.a) nakladéni a hospodat‘eni s maietkem ve vlastnictvi Uzemniho celku
— pfezkoumén: Ann
9.Usianovenl' § 2 odst.2 pism.b) naklédéni a hospodafeni s maietkem stétu 3 mm: hospodafi L‘Jzemm' celek
« pfezkoumén: Ano
Obec nehospodafi s majetkem sta'tu
1D.Ustanoveni § 2 odst.2 pism d) stav pohledévek a zévazkfl a naklédéni s nimi
~ piezkoumén: Ano
11.Ustanovenl’ S 2 odst.2 pism.e) ruéenl’ 2a zavazkv fvzicchh a prévnicchh osob
- pfezkouma’n: Ano
Obec neruéi za zévazky fyzickyich a prévnickych osob
12.Ustanoveni § 2 odst.2 pism.f) zastavovéni movithh a nemoViWch véci ve prospéch tfetich osob
- pfezkouman: Ano
Obec nemé zastaveny majetek ve prospéch tfetl’ch osob
13.Ustanoveni S 2 odst.2 pism.q) zfizovani véchCh bfemen k maietku Uzemniho celku
— pfezkoumén: Ano ‘
<br> C.Pinéni opati‘eni k ods’tranéni nedostatkfl zji§tén9ch
<br> v gfedchozich letech
<br> CJ.Pfi pfezkouméni hoapodafeni L'Izemniho celku v pf'edchozich letech
byiy zjiéiény nésiedujici chyby a nedosta‘tky:
<br> Charakteristika zli§téné chyby a nedostatku:
Uzemm' ce/ek nedodrz'el obsahové vymezeni poloiky vykazu zisku a ztréty "Néklady z éinnosfi" <.>
<br> Pogis z'iéténé chyby a nedostatku:
<br> Kontrolou vykazu zisku a ztra’ty k 31.12.2013 a vykazu pro hodnoceni plnéni rozpoétu k 31.12.2013 bylo zjiéténo <,>
2e obec chybné Uétuje o na’k/adech,nebot’ neby/y dodrfeny vazby napr“.mezi Détem 511 Opravy a udriovéni
(53697360 K6) 5: poloikou 5171 Opravy a udrz’ova’ni (539.498,60 K6),mezi Uétem 512 Cestovné (16.547 Ké)
a po/oikou 5173 Cestovne' (16.460 KC‘),mezi [Idem 543 Dary (30.331 K6) a po/oikou 5194 Vécné dary (32.351
K6) a mezi Uéiem 513 Néklady na reprezentaci (1862 K6) a poloz’kou 5175 Pohoéténi (22.956 K6) <.>
<br> Ziiétém’l nedostatek by! odstranén éésteéné <.>
<br> Na’zev opatfeni: ZO dne14.5.2014,usneseni(2.17
<br> Ogatfeni sglnéno dne:
<br> Pogis glnéni ogatfem’: ZO dne 14.5.2014,usneseni 6.17
<br> K 31.12.2014 — Napraveno Casteéné — dodrzena vazba mezi uétem nékladonm Llétem 512 (...
Scan042
Ustanoveni: § 33
<br> Charakteristika zii§téné ch vby a nedostatku:
<br> Uzemni ce/ek nedodrie/ obsahove’ vymezeni poloiky vykazu zisku a ztréty "Néklady z éinnosti" <.>
<br> flagis z'iéténé chyby a nedostatku:
<br> Kontro/ou vykazu zisku a zlréty k 31.12.2014 a vykazu FIN 212 M k 31.12.2014 bylo zjiéiéno,2’9 L’Iéetni
jednotka vykazuje rozdf/ L1 nékladového L‘Iétu 511 (opravy a udriovéni) a vydajové poloiky 5171
(opravy a udriovém’) v C‘éstce 1.620 Ké a na‘k/adového Uétu 513 (néklady na reprezentaci) a vydajové poloiky
5175 (pohos'téni) v C‘éstce 6.654 K6 <.>
<br> B.Oblagti pfezkouméni.u kten’lch nebviv zjié'ténv chvbv a nedostatkv
<br> podle ustanoveni § 10 odst.3 pism.a) zékona é.420/2004 8b <.>,které jsou uvedeny v élenéni
podle ustanoveni § 2 odst.1 a 2 uvedeného zékona: 4
<br> 1.Ustanoveni § 2 odst.1 pism.a) plnéni pfiimtl a deaiD rozpoétu véetné penéinl’ch operaci,Nkaiicich se
rozgoétovy'ch grostfedkfl
— pfezkouma’n: Ano
2.Ustanoveni § 2 odst.1 pism.b) finanéni operace,Wkaiicf 5e tvorby a pouziti penéznich fondfi
- pfezkoumén: Ano
Obec netvofi penéZni fondy
3.Ustanoveni S 2 odst.1 pism.c) nékladv a vVnosv podnikatelské Cinnosti Uzemniho celku
— pfezkouma’n: Ano
Obec nevykonéva’ podnikatelskou (:innost
<br> 4.Ustanovem’ {S 2 odst.1 pism.d) penézni operace,Wkaiici se sdruienVch prostfedkfl vvnakiadanVCh na zékladé
smlouvv mezi dvéma a vice L'xzemnimi celkv anebo na za'kladé smlouvv 5 iiani prévnickai nebo fvzickai
osobami
— pfezkoumén: Ano
Obec neuzavfela Zadnou smlouvu,tykajl'ci se sdruieny’ch prostfedkfi
<br>
<br> 5.Ustanoveni § 2 odst.1 pism.e) finanéni operace,Nkaiici se cizich zdroifi ve smvslu prévnich pfedpisfl o
Uéetnictvi
<br> ~ pfezkouman: Am)
<br> 6.Ustanoveni S 2 odst.1 pism.f) hospodafenl’ a naklédénl’ s prostfedkv poskvtnuwmi z Nérodnl'ho fondu a s
daléx’mi prostfedkv ze zahraniéi poskvtnuthi na za'kladé mezinérodnich sm1uv
<br> - pfezkoumén: Ano
Obec v roce 2014 nehospodafila s témito prostfedky
<br> 7.Ustanovem’ § 2 odst.1 pism.q) vvuétovani a vvpofédéni...
Scan041
2.Ustanoveni § 2 odst.2 pism.h) fléetnictvi vedené Uzemnim celkem
<br> Porus'eni Qré vn/ho Qfedgisu:
<br> Vyh/a’ska C‘.410/2009 8b <.>,kterou se provédéji nékteré ustanoveni zékona 6.563/1991 5b <.>,a uéetnictvi,ve
znéni pozdéjéich pfedpisfl,pro nékteré vybrané L’Iéetnijednotky
<br> Mm § 33
<br> Charakterislika zjiéténé chyby a nedostatku:
<br> Uzemnl’ celek nedodrfel obsahové vymezeni po/oéky vykazu zisku a ztréty "Nék/ady z éinnosti" <.>
<br> Pogis z'iéténe chyby a nedostatku:
<br> Kontrolou L'Iéetniho deniku L’Iétu 558,028 2.3 obdobi 0d 1/2014 - 8/2014,3 dé/e vikazu zisku a ztréty
k 31.8.2014,h/avni knihy k 31.8.2014 a uéetniho dok/adu 6.4 28 Cine 21.1.2014 pfi zaUé/ovéni pofizeni DDHM
(disk Verbatim) v castce 3.027 K6 na zék/adé doélé faktury é.FV21402862 ze dne 21.1.2014,bylo zjiéténo <,>
2e Uéetni jednotka pofizeni lohoz‘o DDHM nezaL’Ié/ova/a na pr'is/uény aéet nék/ady z drobného dlouhodobéha
maje/ku <.>
<br> Ziiétém’g nedostatek by! odstmnén <.>
<br> Pogis plnéni ogatfeni: Hlavni kniha k 31.12.2014,inventurni soupis (Jétu 028 a 018 k 31.12.2014,L'Iéetni
doklad E2.1412—000125 ze dne 1.12.2014 na ééstku 8905,60 Ki: (zai‘azenf
bezuplatného pfevodu DDHM parkové laviéky 2 KS)
<br> Ogafieni byio sginéno: Na'graveno <.>
<br>
<br> A.ll.Chyby a nedostatky nenapravené v prflbéhu diléich piezkouméni za rok 2014
<br> Pf‘i piezkouméni hospodaieni nebyly zjiétény chyby a nedostatky uvedené v ustanoveni
§ 10 odst.3 pism.c) zékona é.420/2004 Sb <.>
<br> > Pfahled chvb a nedostatkfl méné zévainého charakteru podle ustanoveni § 10 odst.3
pism.b) zékona é.420/2004 Sb.(v élenéni podle usfanoveni § 2 odst.1 a 2 zékona
é.420/2004 8b.):
<br> 1.Ustanoveni § 2 odst.2 pism.h) uéetniclvi vedené Uzemnim ceikem
<br> Poruéeni Qrévn/ho Qfedgisu:
<br> Vyhlééka é,410/2009 8b <.>,kterou se provédéj/ nékl‘eré ustanovenl' za’kona é.563/1991 8b <.>,0 Uéetnicivi <,>
ve znéni pozdéjéich pfedpist‘l pro né/(teré vybrané Uéetnijednotky
<br> Ustanoveni: § 45 odst.1 pism.d) bod 2-5
<br> Charakterisfika ...
Scan040
Piedmét pfezkouméni:
<br> Pfedmétem pfezkouméni hospodafeni jsou oblasti hospodafeni uvedené V § 2 odst.1 a 2 zékona é.420/2004 8b.<,>
posouzené podle hledisek uvedeny’ch v § 3 tohoto zékona <.>
<br> Pfi posuzovéni jednotlichh prévnich 0kon0 se vychézi ze znéni prévnich pfedpisfl platnych ke dni uskuteénéni
tohoto 0konu <.>
<br> Podle ustanoveni § 2 odst.3 zékona é.420/2004 Sb.nebyly pfedmétem pfezkouméni Udaje,na které se vztahuje
povinnost mléenlivosti podle dafiového Fédu <.>
<br> Posledm’ kontrolni 0kon by| uéinén dne 2.6.2015 <.>
<br> A.Vx'isledek diléich pfezkouméni
<br> AJ.Chyby a nedostatky napravené v prilbéhu diléich pfezkouméni za rok 2014
<br> x
<br> r méné zévainé (ustanoveni S 10 odst.3 pism.b) zékona)
Iv élenéni podle piedmétu pf‘ezkouméni hospodafeni ustanoveni § 2 odst.1 a odst.2/
<br> 1.Ustanoveni S 2 odst.2 pism.c) zadévéni a uskuteéfiovénl’ vefeinVch zakazek s Wiimkou 0kon0 a postgfl
ofezkoumanVCh orqénem dohledu podle zvla’étniho prévniho pfedpisu
<br> Porus'eni Qrévm’ho gr'edgisu:
<br> Za’kon 15.320/2001 8b <.>,0 finanén/ kontmle,ve zném’ pozdéjs'ich pfedpisa
<br> W § 25 odst.2 pism.b)
<br> Charakteristika ziiéténé 0/1va a nedostatku:
<br> Vedouci orgénu vefejné sprévy nezajisti/ oddé/eni pravomoci a odpovédnosti pr'i pfipravé,schva/ovénl’ <,>
<br> provédéni a kontro/e operaci,zejména ve vztahu k vybérovym f/zenim,uzavira’ni sm/uv,vzniku zévazkfl <,>
platba’m a vyméhéni poh/eda'vek <.>
<br> Pogis z'iéténé chyby a nedostatku:
<br> Obec za kontro/ované obdob/ 00’ 1.1.2014 do 31.8.2014 uskuteéni/a vefejné zaka’zky "malého rozsahu"
Smérnice 451/2012 k vefejnym zakézkém s L’Iéinnosti 29.6.2012 by/o zjiéténo,is abetni jednotka nemé
aktua/izovanou tuto smémici v névaznosti na zménu zékona 6137/2006 8b,<.> 0 vefeanch zakézkéch ve znéni
platném k 1.1.2014.Jedné se 0 stanoveni finanénfho Iimitu pro zakézky "malého rozsahu".ktery se
na dodévky a s/quy ZVYS/I poéinaje dnem 1.1.2014 z p0vodm’ch 1.000.000 K6 bez DPH na 2.000.000 Ké
bez DPH a stavebni pra’ce z pC...
Scan039
KRAJSKY URAD
<br>
<br> HHOCESKY KRAJ
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> EKONOMICKY ODBOR
<br> ODDELENI PREZKUMU A METODIKY HOSPODARENi OBCI‘
C.j.: KUJCK32680/2014 OEKO- PR stejnopisc 2
<br> Zpréva o vysiedku pfezkouméni hospodafeni za rok 2014
obce Rakovice,IC 00512061
<br> Pfezkouméni bylo vykonémo na fifadu fizemniho celku ve dnech:
0d 10.fijna 2014 do 10.Fijna 2014 jako diléi pfezkouma’ni
0d 2.(“zervna 2015 do 2.Cervna 2015jak0 koneéné pfezkouma'ni
<br> PFezkoumém’ hospodafenl’ obce Rakovice 2a rok 2014 ve smyslu ustanoveni § 42,zékona é.128/2000 8b.<,>
oobcich (obecni zFI’zenI),ve znéni pozdéjél’ch pfedpisfl,a v souladu se zakonem é.420/2004 80.<,>
o pfezkouméva’ni hospodafeni Uzemm’ch samosprévnych celkCI a dobrovolnych svazkl‘l obci,ve znénl’ pozdéjéich
piedpisfl,bylo zahéjeno dne 23.7.2014 Krajskym niadem Jihoéeského kraje doruéenim pisemného
oznamem <.>
<br> Pfezkoumané obdobi 0d 1.1.2014 do 31.12.2014 <.>
<br> Pfezkouméni vykonaii:
— kontrolor povéfeny fizenim pfezkouméni: Vladimira Achatzové
<br> — kontrolor: XXXXXXXX XXXXX
<br> Povéfeni k pfezkouméni podle § X X.420/2004 Sb.a § 4 a § 6 zékona é.255/2012 Sb.vydal Krajsky flfad
Jihoéeského kraje pod (3.261/2014,263/2014 dne 18.7.2014
<br> Piezkouméni bygo vykonéno vybérovym zpflsobem <.>
<br> PFi pfezkouméni byli pfitomni: Miroslav Sedlééek — starosta
<br> Marta Musilové — Uéetni
<br> U Zimniho stadionu 1952/2 370 76 Ceské Budéjovice tel; 386 720 111 fax: 386 359 084
e-podatelna: posta@kraj jihocesky.cz www.kraj jihocesky.cz
<br> Strénka 1

Načteno

edesky.cz/d/2625893

Meta

Rozpočet   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Rakovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz