« Najít podobné dokumenty

Obec Rakovice - Závěrečný účet za rok 2014

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rakovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Scan038
Obec Rakovice Zévéreény fléet za rok 2014
<br>
<br> Osoba odpovédné za sprévnost fldajfi
<br> '7
<br> MVR/
<br> Podpis:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.I/.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> Statutérni zéstupce
<br> Podpis:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>./ Mfg—717.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> Razitko organizace
<br>
<br> 0325C RAKOVICE
‘ 33 O4 p.0imefic"
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> KEO-W 1.9.149 Strana 34
Scan037
Obec Rakovice
<br>
<br> Nézev majetkového uétu
<br> Majetek
<br> Poééleizni stav k 1.1 <.>
<br> Za'véreény L'Jéet za rok 2014
<br>
<br> Zména stavu
<br> Koneény stav k 31.12 <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> (piirflstek+ll’1bytek-)
Dlouhodoby' nehmotny majetek
Drobny’ dlouhodoby nehmotny majetek 58 723,70 12 027,00 70 750,70
Dlouhodoby hmotny majetek odpisovany’
Stavby 32 746 785,89 356 737,90 33 103 523,79
Samost,hm.mov.véci a soubhmmowtvéci 865 621,80 0,00 365 621,80
Drobny dlouhodoby’ hmotny majetek 905 975,20 87 713.10 993 688,30
Dlouhodoby hmotny majetek neodpisovany
Pozemky 9 940 405,70 0,00 9 940 405,70
Nedokonéeny a pofizovany dlouhodoby majetek
Nedokonéeny‘ dlouhodoby hmomy majetek 339 110,00 4 235,00 343 345,00
Zboii a ostatni zésoby
Zboif na skladé 42 775,00 71 500.00 41 275,00
Oprévky k dlouhodobému nehmotnému majetku
Oprévky k drob.dlouh.nehmotnému majelku 758 723,70.12 027,00 770 750.70
Oprévky k dlou hodobému hm otnému majetku
Oprévky ke stavbém -2 519 457,00 ~608 304,00 -3 727 761,00
Oprévk sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.véci 7561 165,20 -25 464,00 -585 629,20
Oprévky k drob.d|ouh.hmotnému majekku 7905 975,20 787 713,10 79933 685.30
<br> KEO-W 1,9.149
<br>
<br> Strana 33
Scan036
Obec Rakovice
<br> VyL’Iétovéni finanénich vztahfl k ostatnim rozpoétflm veFejné firovné
<br>
<br> Zévéreény abet za rok 2014
<br>
<br> Neinvestiéni transfery
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>.Poskytnuto Pouiito Vratka v Vratka pFi
POI UZ POP'S k 31.12.k 31.12.prflhéhu roku fin.vypofédéni
4122 432 GP kullurm’ pama’tky—obnova pama’miku "Vinm’F‘ 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00
4122 437 Pfispévek na hospodafeni v [esich 25 016,00 25 016,00 0,00 0,00
4122 432 GP kulturm’ pamétky-odvlhéeni,oéiéténipbnova figura’lm' malby a 85 000,00 85 000,00 0,00 0,00
4122 437 Pfispévek na hospodafeni v lesw'ch 9 000,00 9 000,00 0,00 0,00
C elk e m 219 016,00 219 016,00 0,00 0,00
C E L K E M 219 016,00 219 016,00 0,00 0,00
KEO-W 1.9.149 Strana 32
Scan035
Obec Rakovice
<br> VyL’Iétovéni finanénich vztahfi ke stétnimu rozpoétu
<br> Neinvestiéni transfery
<br> Zévéreény uéet za rok 2014
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>,Poskytnuto Pouiilo Vratka v Vratka pfi
“1 P°5kyt°va‘e' "an" k 31.12.k 31.12.prflbéhu roku fin.vypofédéni
98187 Didoma vyd.spaj.se spolyoibami do Parlamenlu CR a 32 00000 24 905,00 0,00 7 095.00
96345 Uéeluotace na vydaje spoj.s pfipra kona’nim voleb do E 21 00000 18 107,00 0,00 2 893.00
C e I k e m 53 000,00 43 012,00 0,00 9 988,00
C E L K E M 53 000,00 43 012.00 0,00 9 988,00
KEO—W 1.9.149 Strana 3’1
Scan034
Obec Rakovice
<br> Zévéreény Uéet za rok 2014
<br>
<br> V Y D A J E - dle paragraffi za organizace
<br> Rozpoéel
<br> Rozpoéet
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> parag raf Skuteiznost schvéleny % upraveny % Rozdil
0000
1031 Pésiebm émnost 494 329,00 417 000,00 118,54 494 720,00 99,92 391,00
1032 Podpora osxatmch produkémch éinnostl' 10 794,00 62 000,00 17.41 10 794,00 100,00 0,00
1036 Spréva V lesnim hospodéfstvi 173 546,00 153 000,00 113.43 173 600,00 99,97 54,00
1039 031300 zéleiilosti lesniho hospoda‘fstvi 2 570,00 2 570,00 100.00 2 570,00 100,00 0,00
2212 Silnice 0,00 385 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2219 Os1atn1'zéleiilos1i pozemnich komunikaci 360 972.90 0,00 0,00 361 000,00 99,99 27,10
2310 Pitné Veda 700.00 5 000,00 14,00 700,00 100,00 0,00
2321 Odvédéni a éiétém’ odpadnich Vod a naklédéni s Kaly 12 792,00 15 000,00 85,28 13 000,00 98,40 208,00
2322 Prevence zn ovéni vody 575,00 0,00 0,00 580,00 99,14 5,00
2399 051a1n1zéleiitos1i Vodniho hospodéfstvi 4 700,00 1 800.00 261,11 4 800,00 97,92 100,00
3314 Cmnostl Kn1hovnické 7 972,00 11 000,00 72,47 8 000,00 99,65 26,00
3322 Zachovani a obnova kulturnich pamétek 557 715,00 0,00 0,00 557 729,00 100,00 14,00
3326 Pofizenizachovéni a obnova hodnot m151.kultur,na’r.a 7 003,00 265 284,00 2,64 7 060.00 99,19 57,00
3399 Osmmizéleiitosl kultury,cirkvx‘ a sdél.prostfedkfl 53 704,50 63 000,00 35,25 69 700,00 77,05 15 995,50
3421 Vyuiifi Volného éasu déli a mlédeie 4 000,00 30 000,00 13,33 4 000,00 100,00 0,00
3612 Bytové hospoda'Fstvi 0,00 30 000.00 0,00 0,00 0,00 0,00
3631 Vefejné osvéklem’ 96 322,00 50 000,00 192,64 96 600,00 99,71 278.00
3635 L'Jzemm' plénovéni 0,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3639 Komunélm’ sluiby a Uzemni TDZVOJ jmde nezaiazené 196 195,38 352 000.00 55,74 206 308.00 95,10 10 112,62
3721 Sbér a svoz nebezpeény/ch odpadl] 0.00 40 000,00 0,00 20 000,00 0,00 20 000,00
3722 Sbér a svoz komuna’lnich odpadfl 168 008,00 170 000,00 98,83 170 000.00 98,83 1 992...
Scan033
Obec Rakovice Zévéreény abet za rok 2014
<br> P R i J M Y - dle paragraffl za organizace
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> paragraf Skuleénost 5:032:33 % E::::::; % Rozdil
0000
0000 3 486 588,38 2 686 030,00 129,80 3 508 558,00 99,37 22 069,62
1032 Podpora ostamich produkénfch Elnnostl' 600 545,00 667 570,00 39,96 607 570,00 98,54 7 025,00
3319 0513101 zéleiitosti kuhury 1 500,00 2100.00 71.43 1 500,00 100,00 0,00
3399 Ostatm’ zéleiltost kullury cirkvi a sdél.prostfedkfi 3 000,00 0,00 0.00 3 000,00 100,00 0,00
3512 By‘ové hospodéfstvl’ 72 000,00 72 000,00 100.00 72 000,00 100,00 0,00
3613 Nebytove’ huspoda'fstvi 240,00 240,00 100,00 240,00 100,00 0,00
3639 Komunélni smiby a flzemni rozvoj jinde nezafazené 47 652,00 52 700,00 90,42 48 740,00 97,77 1 088,00
3723 Sbér a svoz os‘alnic‘n adpadfl (jmych nei nebezp.a k 1 365,00 0,00 0,00 1 500,00 91,00 135,00
3725 Vyuiivéni a zneékodfiovém’ komunélnich oopadfl 13 218.00 0,00 0,00 14 000,00 94,41 782,00
3727 Prevence VanKU odpadfl 35 246,00 35 000,00 100,70 35 300,00 99,85 54,00
3745 Péée o vzhled obci a vefejnou zelefi 200,00 500,00 40,00 500,00 40,00 300,00
6171 Cinnost mistni Spra'vy 6 860,00 6 860,00 100,00 6 860,00 100,00 0,00
6310 Obecne’ pfijmy a vydaje z finaniznich operac] 6 021,45 8 000,00 75,27 7 700,00 78,20 1 678,55
0000 celkem 4 274 435,83 3 531 000,00 121,05 4 307 568,00 99,23 35 132.17
Celkem ‘ Skuteénost 50112:; % 3,233; % Rozdil
1 4 274 435,53 3 531 000,00 121,05 4 307 568,00 99,23 33132.17
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> KEO—W 1.9.149 Strana 29
Scan032
Obec Rakovice
<br> Zévéreény fléet za rok 2014
<br>
<br> V Y D A J E - dle organizaci
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>.<.> Rozpoéet,<,> Rozpoéet a <,>
Organizace skutecnost schvéleny /a upraveny A Rozdll
0000 3 224 360.69 3 400 340,00 94,82 3 409 395,00 94.57 185 034,31
0119 flvél' na byt 119 13 417.90 40 000,00 33,54 44 700.00 30,02 31 282,10
4038 obec Nerestoe 1 000,00 0,00 0,00 1 000,00 100,00 0,00
4153 D50 Cwmelice 8 140.00 0.00 0,00 8 140,00 100.00 0.00
4156 896.00 0,00 0.00 900,00 99,56 4,00
<br>.Rozpoéet,Rozpoéet ’- <.>
<br> Celkem Skutecnost schvéleny A: upraveny ”/n Rozdll
3 247 814,59 3 440 340,00 94,40 3 464 135,00 93.76 216 320,41
<br> KEO-W 1.9.149 Strana 28
Scan031
Obec Rakovice
<br> Zévéreény lléet za rok 2014
<br>
<br> P R i J M Y - dle organizaci
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>.V Rozpoéet Rozpoéet <,>
Orgamzace Skutecnost schvéleny % upraveny’ “lo Rozdll
0000 4 274 435,53 3 531 000,00 121,05 4 307 568,00 99,23 3313217
7.Rozpaéet,Rozpoéet ‘1 D <.>
1 Celkem Skutecnost schvéleny /o upraveny ‘ /a R021!"
1 4 274 435,83 3 531 000,00 121,05 4 307 568,00i 99,23 33132173
KEO-W 1.9.149
<br>
<br> Strana 27
Scan030
Obec Rakovice Zévéreény L‘Jéet za rok 2014
<br> Porovnéni pfijmfl a vydajfl
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 2012 2013 2014
PRiJMY 0,00 455713165 4274 435,83
VYDAJE 0,00 335416627 3247 814,59
<br> KEO-W 1.9.149 Strana 26
Scan029
Obec Rakovice
<br> Porovnéni zévazkl‘i a pohledévek
<br> Zévéreény Uéet za rok 2014
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> KEO-W 1.9.149
<br> Pohledévky
2012 2013 2014
311 Odbératelé 0,00 50 706,00 93 618,00
314 Krétkodobé poskytnuté zélohy 0,00 172 37300 193 320,00
Strana 25 7
Scan028
Obec Rakovice
<br> Porovnéni zévazkfl a pohledévek
<br> Zévéreény Uéet za rok 2014
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Zévazky
2012 2013 2014
<br> 321 Dodavatelé 0,00 90 928,74 92 110,00
331 Zaméstnanci 0,00 31 276,00 43 673,00
336 Sociélni zabezpeéenl’ 0,00 9 437,00 5 638,00
342 Jiné pfimé dané 0,00 2 304,00 1 848,00
374 Krétkodobé pfijaté zélohy na transfery 0,00 46 629,00 120 164,00
378 Ostatni krétkodobe’ zévazky 0,00 1 156,00 245,00
451 Dlouhodobé UVéry 0,00 906 680,00 0,00
KEO-W 1.9.149 Strana 24
Scan027
Obec Rakovice Zévéreény abet za rok 2014
<br>
<br> Porovnéni nékladovich a vynosovych uétfi
<br> vynosové fiéty
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 2012 2013 2014
601 Wnosy z prodeje Vlastnich vyrobkfl 0,00 769 127,00 655 390,00
602 Wnosy z prodeje sluieb 0,00 44 566,00 35 446,00
603 vynosy z pronéjmu 0,00 125 722,00 123 802,00
604 Wnosy z prodaného zboii 0,00 1 200,00 1 500,00
605 Wnosy ze spravnich poplatkfl 0,00 3 260,00 4 420,00
606 Wnosy ze mistnich poplatkfl 0,00 117 050,00 129 715,00
609 Jine’ vynosy z vlastnich vykonfl 0,00 0,00 3 560,00
647 Vynosy z prodeje pozemkfl 0,00 5 880,00 0,00
649 Ostatnl’ vynosy z Cinnosti 0,00 43 735,00 0,00
662 Uroky 0,00 7 682,97 6 195,20
672 vynosy vybr.mi5t.vléd.inst.Z transferfl 0,00 726 150,60 445 461,20
681 Wnosy ze sdl’lené dané z pfijmfl fyz.osob 0,00 644 187,26 644 103,32
682 Wnosy ze Sdl’l,dané z pfijmfl prév.osob 0,00 501 651,56 559 801,07
684 Wnosy ze sdl’lené dané z pfidané hodnoty 0,00 1 073 610,03 1 138 007,00
686 Wnosy 2e sdl’lenych majetkonch XXXX X,XX XXX XXX,XX XXX XXX,86
688 Wnosy z ostsdilenych XXXX a poplatkfl X,XX XX XXX,XX X 532,13
KEO-W 1.9.149 7” fl 7 V SEW
Scan026
Obec Rakovice Zévéreény Uéet za rok 2014
<br> Porovnéni nékladovf/ch a vynosovych L'Iétl‘]
Nékladové fiéty
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 2012 2013 2014
501 Spotfeba materiélu 0,00 238 150,60 269 055,70
502 Spotfeba energie 0,00 182 285,00 224 455,00
504 Prodané zboZI’ 0,00 2 100,00 1 500,00
511 Opravy a udrzovéni 0,00 536 973,60 617 365,14
512 Cestovné 0,00 16 547,00 21 709,00
513 Néklady na reprezentaci 0,00 1 862,00 12 361,00
518 Ostatnl’ sluiby 0,00 1 439 200,61 1 009 646,46
521 Mzdové néklady 0,00 465 179,00 474 472,00
524 Zékonné sociélnl’ pojiétém’ 0,00 89 325,00 88 137,00
525 Jiné sociélnl’ pojiétém’ 0,00 1 040,00 955,00
527 Zékonné sociélni néklady 0,00 6 599,00 14 297,00
532 Dafi z nemovitosti 0,00 236,00 0,00
538 Jiné dané a poplatky 0,00 1 236,00 1 616,00
543 Dary a jiné bezdplatné pfedéni 0,00 30 331,00 34 620,50
549 Ostatni néklady z éinnosti 0,00 1 294,00 1 366,00
551 Odpisy dlouhodobého majetku 0,00 632 168,00 633 768,00
554 Prodané pozemky 0,00 1 911,00 0,00
558 Néklady z drobného dlouhodobého majetku 0,00 128 856,40 90 834,50
562 Uroky 0,00 33 639,00 11 568,40
572 Néklady vybr.mist.vléd.inst.na transfery 0,00 53 411,00 27 686,00
<br>
<br>
<br> KEO-W 1.9.149 Strana 22
Scan025
Obec Rakovice
<br> Zévéreény Uéet za rok 2014
<br>
<br> Porovnéni aktivnich a pasivnich fiétfi
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Pasivni fiéty
2012 2013 2014
<br> 321 Dodavatelé 0,00 90 928,74 92 110,00
331 Zaméstnanci ' 0,00 31 276,00 43 673,00
336 Sociélni zabezpeéeni 0,00 9 437,00 5 638,00
337 Zdravotni pojiéténi 0,00 0,00 5 129,00
338 Dflchodové spofenl' 0,00 0,00 989,00
342 Jiné pfimé dané 0,00 2 304,00 1 848,00
374 Kratkodobé pfijaté za’lohy na transfery 0,00 46 629,00 120 164,00
378 Ostatnl’ krétkodobé zévazky 0,00 1 156,00 245,00
389 Dohadné ubty pasivm’ 0,00 171 700,00 198 200,00
401 Jméni L’Jéetni jednotky 0,00 39 738 463,71 39 738 463,71
403 Transfery na pofizenl’ dlouhodob.majetku 0,00 2 093 835,58 2 174 044,38
406 Ocefiovaci rozdily pfi prv.pouiit|’ metody 0,00 —2 800 125,26 -2 800 125,26
432 Vy’sledek hosp.pFedch.L'léetnich obdobi 0,00 2 039 447,76 2 755 818,80
451 Dlouhodobé L'Jvéry 0,00 906 680,00 0,00
KEO-W 1.9.149 Strana 21’
Scan024
Zévéreény'l Liéet 2a rok 2014
<br>
<br> Obec Rakovice
<br> Porovnéni aktivnich a pasivnich fiétfi
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Aktivni liléty
2012 2013 2014
018 Drobny dlouhodoby nehmotny majetek 0,00 58 723,70 70 750,70
021 Stavby 0,00 32 746 785,89 33 103 523,79
022 Samost.hm.mov.véci a soub.hm,movit.véci 0,00 865 621,80 865 621,80
028 Drobny dlouhodoby hmotny majetek 0,00 905 975,20 993 688,30
031 Pozemky 0,00 9 940 405,70 9 940 405,70
042 Nedokonéeny dlouhodoby hmotny majetek 0,00 339 110,00 343 345,00
078 Opra’vky k drob.dlouh.nehmotnému majetku 0,00 —58 723,70 -70 750,70
081 Oprévky ke stavbém 0,00 2 519 457,00 —3 127 761,00
082 Oprév.k XXX.hm.mov.v.a soub.hm.mov.véci 0,00 —561 165,20 -586 629,20
088 Oprévky k drob.dlouh.hmotnému majetku 0,00 905 975,20 —993 688,30
132 Zboii na skladé 0,00 42 775,00 41 275,00
231 Zékladnl’ béZny abet uzemsamosprcelkfi 0,00 1 924 319,38 2 044 280,62
311 Odbératelé 0,00 50 706,00 93 618,00
314 Krétkodobé poskytnuté za’lohy 0,00 172 373,00 193 320,00
388 Dohadné L'Jéty aktivnl’ 0,00 46 629,00 110 000,00
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> KEO-W1.9.149 ' " Strana 20
Scan023
Obec Rakovice
<br> Piijmy a vydaje dle fiéelovych znakl']
<br> Zévéreény L'Jéet za rok 2014
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> <.>,V Rozpoéet a Rozpoéet a <.>
Ucelovy znak Skutecnost schvéleny /a upraveny la Rozdll
5021 Ostatni osobni Vydaje 9 097,00 0,00 0,00 9 097,00 100,00 0,00
5139 Nékup materia’lujinde nezafazeny 3 559,00 0,00 0,00 3 859,00 100,00 0,00
5169 Nakup ostatm’ch sluieb 3 680,00 0,00 0,00 3 630,00 100,00 0,00
5173 Ceslovné(tuzemské1zahran1éni) 717,00 0,00 0,00 717,00 100.00 000
5175 P0h0§tén1 804,00 0,00 0,00 804,00 100,00 0,00
Vydaje: 18 107,00 0.00 0,00 18 107,00 100,00 0,00
3 Rozpoéet Rozpoéet <.>
Skutecnost schvéleny “/a upraveny % Rozdll
CELKEM PfiiJMY: 4 274 435,83 3 531 000,00 121,05 4 307 568,00 99,23 33132.17
CELKEM WDAJE: 3 247 814,59 3 440 340,00 94,40 3 46413500 93,76 216 320,41
1
' 1
1
1
1
KEO-W 1.9.149 Strana 19
Scan022
Obec Rakovice
<br> Pfijmy a deaje dle fléelovych znakfi
<br> Zévéreény L'Jéet za rok 2014
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> <.>,<.> Rozpoéet,<,> Rozpoéet o <.>
Ucelovy znak Skutecnost schvéleny A upraveny A.Rozdll
UZ 000 0 00432 - Kulturni pamétky
Skuteénost schvéleny % upraveny % Rozdil
4122 Nelnvestiém’ pfiJaté transfery od krajfil 185 000,00 0,00 0,00 185 000,00 100,00 0,00
PFijmy: 185 000,00 0,00 0,00 185 000,00 100,00 0,00
5169 Nékup Ostatnich sluieb 10 890,00 0,00 0,00 10 890,00 100,00 0,00
5171 Opravy a udriovéni 185 000,00 0,00 0,00 185 000,00 100,00 0,00
Vvdaje: 195 890,00 0,00 0,00 195 890,00 100,00 0,00
UZ 000 0 00437 -
Skuteénost schvélenv "/u upraveny % Rozdil
4122 Nemvestiéni pfija‘é transfery ad krajfl 39 896,00 0,00 0,00 39 896,00 100,00 0,00
Pfijmy: 39 896,00 0,00 0,00 39 896,00 100,00 0,00
5169 Nékup ostatnich sluieb 30 896,00 0.00 0,00 31 040,00 99,54 144,00
Vidaje: 30 896,00 0,00 0.00 31 040,00 99,54 144,00
UZ 000 0 00710 -
Skuteénost schvéleny’ “/9 upraveny % Rozdil
4122 Nemvestiém’ pfijaté transfery 0d krajfl 8 097,00 0,00 0,00 8 097,00 100,00 0,00
Pfijmy: 8 097,00 0,00 0,00 8 097,00 100,00 0,00
5141 Uroky Vlasml' 8 097,00 0,00 0,00 8 097,00 100,00 0,00
5366 WdaJe z fin.vypof,min.1et mezi kraje 82,00 0,00 0,00 82,00 100,00 0.00
Vydaje: 8179,00 0,00 0,00 8179,00 100,00 0,00
UZ 000 0 00711 -
Skuteénost schvéleny % upraveny % Rozdil
4222 lnvesfiéni pfiJaté transfery od krajfi 110 000.00 0,00 0,00 110 000,00 100,00 0,00
Pfijmy: 110 000,00 0,00 0,00 110 000,00 100,00 0,00
6121 Budovy,halya stavby 110 000.00 0,00 0,00 110 000,00 100,00 0,00
Vydaje: 110 000,00 0,00 0,00 110 000,00 100,00 0,00
UZ 000 0 17027 — Podp.obnovy a rozv.venkova-E.programu 117D815-NIV
Skuteénosl schvéleny "In upraveny “In Rozdl’l
4116 Ostatm' neinvesuépfijaté transfery ze 89 355,00 0,00 0,00 89 555,00 100,00 0,00
Pfijmy: 89 355,00 0,00 0,00 89 355,00 100,00 0,00
5171 Opravy a uerOVénl' 89 355,00...
Scan021
Obec Rakovice Zévéreény fléet za rok 2014
<br>
<br> PFijmy a vydaje dle fiéelovy'Ich znakfl
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Uéelovy’r znak Skuteénost $3233 “/3 3:35:53 % Rozdil
UZ 000 0 00000 -
Skuteénost schvéleny % upravenv % Rozdil
1111 Dafi z pFUmL‘: fy2.osob ze zévfilnnosfl 509 876,19 450 000,00 113,31 510 000,00 99,98 123,81
1112 Dafi Z pfi'jmfl fyz.osob ze samvy'délfzi 75 777,30 70 970,00 106,77 75 970,00 99,75 192,70
1113 Dafi Z pfl'jmfl fyz.osab Z kapitél.vynos 58 449,83 44 000,00 132,54 64 000,00 91,33 5 550,17
1121 Dafi z pfl'jmfl pra'vnickych osob 559 801,07 529 560,00 105,71 560 560,00 99,36 758,93
1211 D30 Z pfidané hodnoty 1 138 007,00 950 000,00 119.79 1 138 200,00 99,98 193,00
1340 Poplatek za provoz systému shromai 124 415,00 132 500,00 93,90 132 500,00 93,90 8 085,00
1341 Poplatek ze psi: 3 220,00 3 600,00 89 44 3 500,00 59,44 380,00
1343 PoplaXek za uiivéni vefeJného prostra 80,00 0,00 0,00 60,00 100,00 0,00
1351 Odvod Z Ioterif a podobnych her krom 4 214,13 0,00 0,00 10 000,00 42,14 5 785,87
1361 Sprévni poplatky 4 420,00 5 000,00 88,40 5 000,00 88,40 580,00
1511 Dafi Z nemovitych véci 466 579,86 446 000,00 105,06 469 000,00 99,91 420,14
2111 PFijmy Z poskylovénl’ sluieb a Wrobk 648 004,00 700 500,00 92,51 656 300,00 98,74 6 296,00
2112 Pfijmy Z prodeJe Zboii Qii nakoupené 1 500,00 2 100,00 71,43 1 500,00 100,00 0,00
2119 PFI’jmy z vlasml’ éinnosfi jinde nespeci 3 560,00 3 700,00 96,22 3 700,00 96,22 140,00
2131 Pfl'jmy z pronéumu pozemkfl 46 622,00 51 570,00 90,41 47 570,00 98,01 948,00
2132 Pfilmy z pronz'umu ostamich nemovim 79 100,00 79 100,00 100,00 79 100,00 100,00 0,00
2141 Pfijmy z urokfl (535:) 6 021,45 8 000,00 75,27 7 700,00 78,20 1 678,55
2321 PfiJaté neinvesnéni dary 3 040,00 0,00 0,00 3 040,00 100,00 0,00
4112 Nelnv.pfij.transfery 2e st.rozp.v rélmc? 54 400,00 54 400,00 100,00 54 400,00 100,00 0,00
PFijmy: 3 789 087,83 3 531 000,00 100,00 3 822 220,00 99,13 3313217
5011 Platy zaméslnanca v pracovnim pom 227 285,00...
Scan020
Obec Rakovice
<br> Zévéreény L'Iéet za rok 2014
<br>
<br> Porovnéni béinych a kapitélovych v9dajl°1
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Mésic Béiné vydaje Kapitélové vydaje
5xxx Gxxx
Leden 244 274,64 0,00
Unor 112 257,14 0,00
Bfezen 196 494,84 0,00
Duben 170 182,24 0,00
Kvéten 178 021,02 0,00
Cerven 317 718,38 0,00
Cervenec 217 571,84 0,00
Srpen 204 944,74 10 000,00
ZéFI' 140 793,44 0,00
Rijen 728 896,94 0,00
Listopad 218 716,24 346 737,90
Prosinec 156 970,23 4 235,00
CELKEM 2 886 841,69 360 972,90
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> KEO~W1.9.149
<br> Strana 16
Scan019
Obec Rakovice Zévéreény L'Jéet Za rok 2014
<br>
<br> Mésiéni stav finanénich prostiedkfl
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Mésic b53332; Pokladna 261Ixx
Leden 2 046168,12 25 611,00
Unor 2 209 816,95 13 495,00
Biezen 2 325 797,03 13 346,00
Duben 2 472 019,28 29 595,00
Kvéten 1 721 681,98 15 656,00
Cerven 2 063 563,35 6 903,00
éervenec 2 185 583,15 12 398,00
Srpen 2 172 757,57 23 007,00
Zéfi 2 275 168,94 21 038,00
Rijen 1 824 693,49 7 166,00
Listopad 1 617 520,22 28 849,00
Prosinec 2 044 260,62 0,00
<br>
<br>
<br> KEO-W 1.9.149 ' Strana 15

Načteno

edesky.cz/d/2625888

Meta

Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Prodej   Pronájem   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Pronájem   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Rakovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz